Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 102 от 15 декември 2000 г., изм., ДВ, бр. 109 от 18 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 56 от 7 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 84 от 23 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2004 г., доп., ДВ, бр. 18 от 5 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 100 от 13 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 70 от 8 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 105 от 9 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 28 от 5 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 31 от 15 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 30 от 17 април 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 61 от 9 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., доп., ДВ, бр. 37 от 22 май 2015 г., доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2016 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., попр., ДВ, бр. 80 от 11 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 3 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 32 от 16 април 2019 г., доп., ДВ, бр. 38 от 10 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 Декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 102 от 31 Декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 18 от 28 Февруари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМ., ДВ, БР. 119 ОТ 2002 г., СИЛА ОТ 01.01.2003 г.)

Раздел I.
Местни данъци

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...