Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 30 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 26.03.2013 г., ИЗМ., ДВ, БР. 71 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 13.08.2013 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 30 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 26.03.2013 г., ИЗМ., ДВ, БР. 71 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 13.08.2013 г.)

ДВ. бр. 43 от 07.06.2016г.

Обн., ДВ, бр. 38 от 9 май 2000 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 38 от 11 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 38 от 9 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 73 от 5 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 33 от 28 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 71 от 13 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., доп., ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., доп., ДВ, бр. 39 от 26 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2016 г.

 

Предмет
history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г.) Предмет на този закон е създаването на публичен регистър за деклариране на имущество, доходи и разходи на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности.

Обхват
history Чл. 2. (1) (доп., ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина:
1. президентът и вицепрезидентът;
2. народните представители;
3. (изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;
4. председателят и съдиите от Конституционния съд;
5. председателите и съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд;
6. главният прокурор и прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура;
7. (изм., ДВ, бр. 74 от 2002 г.) директорът на Националната следствена служба и неговите заместници;
8. (изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии;
9. областните управители и заместник-областните управители;
10. (изм., ДВ, бр. 12 от 2015 г.) председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;
11. председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;
12. управителят, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка;
13. (нова, ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;
13а. (нова, ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране;
14. (изм., ДВ, бр. 28 от 2002 г., предишна т. 13, ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
15. (предишна т. 14, ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп., ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет;
16. (предишна т. 15, ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм., ДВ, бр. 38 от 2004 г.) председателят и членовете на Съвета за електронни медии;
17. (предишна т. 16, ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм., ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпълнителните директори на изпълнителните агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;
18. (предишна т. 17, ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., отм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
19. (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г.) омбудсманът и заместник-омбудсманът;
20. (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г.) председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;
21. (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) органите на управление на Националния осигурителен институт;
22. (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) управителят на Националната здравноосигурителна каса и директорите на районните здравноосигурителни каси;
23. (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г.) генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция;
24. (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г.; доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) директорите и заместник-директорите на службите за сигурност и на службите за обществен ред по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, председателят и заместник-председателите на Държавна агенция "Национална сигурност", главните директори, директорите на дирекции и на териториални дирекции на агенцията;
25. (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп., ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) директорът и заместник-директорите на Агенция "Митници" и директорите на дирекции в Централното митническо управление;
26. (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп., ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) изпълнителният директор, заместник-директорите и главният секретар на Националната агенция за приходите и директорите на дирекции в централното управление и директорите на териториалните дирекции;
26а. (нова, ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г., доп., ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните й звена;
27. (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) главният секретар на Министерството на вътрешните работи и неговите заместници, директорите на главните дирекции и техните заместници, директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и техните заместници;
28. (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) членовете на политическите кабинети;
29. (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г.) кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети;
30. (нова, ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) главният секретар на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет, главните секретари в администрацията на изпълнителната власт;
31. (нова, ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., отм., ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г., нова, ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) членовете на Централната избирателна комисия;
32. (нова, ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Европейския парламент от Република България;
33. (нова, ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
34. (нова, ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
35. (нова, ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) ръководителите на задграничните представителства на Република България;
36. (нова, ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) българските граждани, които по решение или предложение на български държавни органи са членове на управителни или контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България;
37. (нова, ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие;
38. (нова, ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г.) членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг;
39. (нова, ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 31, ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) други лица, за които това е предвидено в закон.
(2) (нова, ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп., ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) Ръководителите на ведомствата, които назначават и освобождават лицата по ал. 1, са длъжни в 14-дневен срок от издаване на съответния акт да уведомят за това Сметната палата. За лицата по ал. 1, т. 33, 34 и 36 уведомлението се извършва от ръководителя на органа, приел решението или направил предложението.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по ал. 1 декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи (съпруги) и ненавършилите пълнолетие деца.
(4) (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г., предишна ал. 3, ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Списъкът на имената на лицата по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Сметната палата.

Предмет на деклариране
history Чл. 3. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 декларират в публичния регистър следното имущество и доходи:
1. недвижимо имущество;
2. моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства;
3. парични суми, вземания и задължения над 5 хиляди лева в местна или чуждестранна валута;
4. ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация;
5. (нова, ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., отм., ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г.)
6. (изм., ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна т. 5, ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) доходи извън тези за заеманата длъжност от лицата по чл. 2, ал. 1 и 3, получени през предходната календарна година, когато са над 2000 лв.
(2) (изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) На деклариране подлежат дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на лицата по чл. 2, ал. 1 и 3 с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността, за:
1. обучение;
2. пътуване извън страната;
3. други плащания с единична цена над 500 лв.

Периодичност на декларирането
history Чл. 4. (1) (изм., ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 декларират:
1. (изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) имуществото по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 4 в срок до един месец от встъпването им в длъжност и от освобождаването им от длъжност;
2. (изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи по чл. 3 през предходната календарна година в срок до 30 април на текущата година.
(2) (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 подават декларация по образец утвърден от председателя на Сметната палата, на хартиен и електронен носител, както и изрично писмено съгласие за предоставяне на данни от декларацията, когато такова съгласие е необходимо по силата на закон. Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис.
(3) (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При промяна на заеманата длъжност от лице, което остава като задължено лице по чл. 2, ал. 1, не се подава декларация по ал. 1, т. 1.
(4) (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 3, не се подава декларация по ал. 1, т. 2, за което се уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година.
(5) (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 не декларират имуществото и доходите на своите съпрузи (съпруги) при фактическа раздяла, както и в случаите, когато двамата съпрузи не живеят заедно и нямат общо домакинство.
(6) (нова, ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 могат да правят промени в подадените от тях декларации до 31 май на текущата година.
(7) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При деклариране на имуществото по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, ако то е придобито по време на заеманата длъжност по чл. 2, ал. 1, се посочват също правните основания и произходът на средствата, с които е станало придобиването им.

Отговорен орган
history Чл. 5. (1) (изм., ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Публичният регистър за лицата по чл. 2, ал. 1 се създава към председателя на Сметната палата.
(2) (изм., ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Декларациите се съхраняват 10 години.
(3) (изм., ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Декларациите се унищожават след изтичане на срока по ал. 2 от комисия, назначена със заповед на председателя на Сметната палата.

Обществен достъп до декларациите
history Чл. 6. (изм., ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Всяко лице има право на достъп до данните от публичния регистър по чл. 5, ал. 1.
(2) (изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Достъпът се осигурява чрез страницата на Сметната палата в Интернет при спазване на Закона за защита на личните данни.
(3) (нова, ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В двумесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 4, ал. 1 председателят на Сметната палата публикува на страницата на Сметната палата в Интернет:
1. декларациите на лицата по чл. 2, ал. 1;
2. имената на лицата по чл. 2, ал. 1, които не са подали декларации.
(4) (отм., нова, ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Достъпът до данните от публичния регистър по чл. 5, ал. 1 се осъществява и по реда на Закона за достъп до обществена информация.
(5) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 имат право на достъп до регистъра по чл. 5, ал. 1 относно личните си декларации.

Проверка на подадените декларации (Загл. изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
history Чл. 7. (нов, ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В 6-месечен срок след изтичане на срока за подаване на декларациите по чл. 4, ал. 1 Сметната палата извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.
(2) За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
(3) Органите и институциите по ал. 2 са длъжни в двумесечен срок от получаване на искането да представят на Сметната палата необходимата информация.
(4) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронните бази данни на органите и институциите по ал. 2. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 2 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.
(5) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и получената информация. Проверката приключва със заключение за съответствие, когато не е установена разлика между тях, включително в случаите на несъответствие между декларираните факти и получената информация по чл. 3, ал. 1, т. 3 в размер до 10 000 лв. В останалите случаи проверката приключва със заключение за несъответствие.
(6) В едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 председателят на Сметната палата публикува на страницата на Сметната палата в Интернет заключението по ал. 5 и списък на органите и институциите, които не са изпълнили задължението си по ал. 3.
(7) (доп., ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случаите на неподаване на декларация от лицата по чл. 2, ал. 1, както и когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". В 14-дневен срок след приключване на проверката или ревизията изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща резултатите на председателя на Сметната палата и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
(8) В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на страницата на Сметната палата в Интернет.

Административнонаказателни разпоредби
history Чл. 8. (нов, ДВ, бр. 38 от 2004 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 38 от 2006 г., доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лице по чл. 2, ал. 1, което не подаде декларация съответно уведомление в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.
(2) (изм., ДВ, бр. 38 от 2006 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.
(3) (изм., ДВ, бр. 43 от 2016 г.) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на държавния бюджет.

history Чл. 9. (нов, ДВ, бр. 38 от 2004 г.) (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени от председателя на Сметната палата длъжностни лица.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата.
(3) Наказателно постановление относно съставен акт за установено нарушение, извършено от председателя на Сметната палата, се издава от упълномощен член на Сметната палата.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. (нов, ДВ, бр. 38 от 2004 г.) "Повторно" по смисъла на този закон е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history (§ 1 отм., ДВ, бр. 38 от 2004 г.)

history § 2. (отм., ДВ, бр. 38 от 2004 г.)

history § 3. Изпълнението на този закон се възлага на председателя на Сметната палата.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ (ОБН., ДВ, БР. 38 ОТ 2004 г.)

history § 11. Срокът по чл. 4, ал. 1, т. 2 за 2003 г. е до 30 юни 2004 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ОБН., ДВ, БР. 105 ОТ 2005 г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 г.)

history § 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ (ОБН., ДВ, БР. 38 ОТ 2006 г.)

history § 4. (1) Достъп до данните от публичния регистър по чл. 5, ал. 1, съдържащи се в декларациите, подадени до 31 декември 2004 г., имат органите, оправомощени по други закони да получават информация, ръководителите на институции, в състава на които влизат лицата по чл. 2, ал. 1, и средствата за масово осведомяване чрез техните ръководства, като достъпът се осъществява по досегашния ред.
(2) Не се огласяват в средствата за масово осведомяване или по друг начин без писменото съгласие на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 техни лични данни или други данни, които конкретизират имуществото и доходите им, съдържащи се в декларациите по ал. 1.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ (ОБН., ДВ, БР. 73 ОТ 2006 г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)

history § 7. Редът по чл. 7 се прилага за декларациите, подадени след влизането в сила на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

history § 9. В срок до 1 януари 2007 г. председателят на Сметната палата утвърждава указания за извършване на проверката по чл. 7 и образци на декларациите и писмените съгласия по чл. 4, ал. 2, които се обнародват в "Държавен вестник".

history § 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" (ОБН., ДВ, БР. 109 ОТ 2007 г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 г.)

history § 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ (ОБН., ДВ, БР. 94 ОТ 2008 г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 г.)

history § 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г. с изключение на § 3 и 4, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 93 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 25.12.2009 г.)

history § 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и 91, които влизат в сила от деня на обнародването му.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (ОБН., ДВ, БР. 18 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 г.)

history § 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ОБН., ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 10.08.2010 г.)

history § 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 6, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;
2. параграф 8, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ОБН., ДВ, БР. 38 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ 19.11.2012 г.)

history § 16. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ (ОБН., ДВ, БР. 30 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 26.03.2013 г.)

history § 5. (1) Лицата, за които с влизането в сила на този закон възниква задължение по чл. 2, ал. 1, подават декларациите по чл. 4, ал. 1 в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник". Декларациите се публикуват незабавно на страницата на Сметната палата в интернет.
(2) Лицата по ал. 1 могат да правят промени в подадените от тях декларации в 7-дневен срок от публикуването им. Промените се публикуват незабавно.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

history § 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР (ОБН., ДВ, БР. 71 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 13.08.2013 г.)

history § 5. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, публикуваните в публичния регистър на Сметната палата встъпителни декларации на лицата по отменената т. 31 на чл. 2, ал. 1, както и на членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, се заличават от страницата на Сметната палата в интернет и се предприемат действия за унищожаване на електронните и хартиените носители на тези декларации.
(2) Достъпът до декларациите по ал. 1 се прекратява от деня на влизането в сила на този закон.
(3) Образуваните до деня на влизането в сила на този закон административнонаказателни производства срещу лицата по ал. 1, неподали встъпителни декларации в срока по § 5 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ДВ, бр. 30 от 2013 г.), се прекратяват.
(4) Започналите проверки или ревизии по глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс срещу лицата по ал. 1 се прекратяват от деня на влизането в сила на този закон. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Сметната палата изпраща до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и до председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" поименен списък на лицата, чието задължение за деклариране е отпаднало.
(5) Алинеи 1 - 4 се прилагат и за лицата по чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за политическите партии, за които задължението за деклариране е отпаднало.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

history § 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ОБН., ДВ, БР. 17 ОТ 2015 г., В СИЛА ОТ 06.03.2015 г.)

history § 57. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 13, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС (ОБН., ДВ, БР. 39 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 26.05.2016 г.)

history § 155. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 4, ал. 2

history (ново, ДВ, бр. 38 от 2004 г., отм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 4, ал. 2

history (ново, ДВ, бр. 38 от 2004 г., отм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 4, ал. 2

history (ново, ДВ, бр. 38 от 2004 г., отм., ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...