Показване на 1 до 40 от общо 85 документа

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЕВРОИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСЕН ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ОТКРИТО И ПРИЛАГАНЕТО ИМ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 102 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 22.12.2009 г.)

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАКОН ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ОТМ.

ЗАКОН ЗА ОМБУДСМАНА

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

ЗАКОН ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СИГНАЛИТЕ, ЖАЛБИТЕ И МОЛБИТЕ

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 30 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 26.03.2013 г., ИЗМ., ДВ, БР. 71 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 13.08.2013 г.)

ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА-Отм.

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА

ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЧАСТТА "БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ" КЪМ ПРОЕКТИТЕ

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО

КОДЕКС НА ТРУДА

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

НАРЕДБА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА"

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

НАРЕДБА ЗА РАБОТАТА НА ЛИЦАТА, НЕНАВЪРШИЛИ 15-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...