По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ОТ 2006 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

ДВ. бр. 3 от 08.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 април 2008 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 101 от 9 декември 2014 г., отм., ДВ, бр. 3 от 8 Януари 2019 г.

 

Глава първа.
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИ И ПРОВЕРКА НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИТЕ ДАННИ

history Чл. 1. (1) Идентифицирането на клиент и на действителен собственик на клиент - юридическо лице, както и проверката на тяхната идентификация се извършва чрез използване на документи, данни или информация от независим източник.
(2) Идентификацията и проверката на идентификацията може да се извършат чрез изискване на допълнителни документи, потвърждаване на идентификацията от друго лице по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) или от лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в страна - членка на Европейския съюз, или в страна, включена в списъка по чл. 4, ал. 9 ЗМИП, или по друг подходящ начин, който дава достатъчно основание на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП да приеме идентифицирането на клиента за надеждно извършено.
(3) (нова, ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Извършването на проверка на идентификацията се документира и се поставят дата, час и име на лицето, което е извършило проверката на идентификацията.
(4) (нова, ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП предприемат необходимите мерки за извършване на идентификация и проверка на идентификацията при свързани операции. За целите на ЗМИП операциите следва да се разглеждат като свързани, когато отговарят на следните условия:
1. поредица от последователни прехвърляния на парични средства или ценности от или на едно и също физическо лице, юридическо лице или друга правно-организационна форма, които са извършени във връзка с едно задължение, когато всяко отделно прехвърляне е под прага за идентифициране, установен в ЗМИП, но които заедно отговарят на критериите за идентифициране, или
2. поредица от прехвърляния чрез различни лица по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП, която е свързана с едно и също задължение, или
3. друга свързаност, установена с оглед спецификата на операциите или сделките, основана на прилагане на мерките по ЗМИП.
(5) (изм., ДВ, бр. 108 от 2007 г., предишна ал. 3, ДВ, бр. 27 от 2013 г.) По изключение лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 4 ЗМИП могат да приключат проверката на идентификацията на клиента и действителния собственик на клиент - юридическо лице, по време на установяването на търговски отношения при наличие на следните кумулативни условия:
1. приключването на проверката преди установяването на търговски отношения с оглед характера на тези отношения обективно да води до прекъсване нормалното осъществяване на съответната търговска дейност;
2. да са предприети мерки за ефективно управление на риска от изпиране на пари в конкретния случай;
3. проверката да приключи в разумно кратък срок след първоначалния контакт с клиента.
(6) (нова, ДВ, бр. 108 от 2007 г., предишна ал. 4, ДВ, бр. 27 от 2013 г.) По изключение проверката на идентификацията на лице, в чиято полза е сключена застрахователна полица (бенефициент), може да се извърши след установяването на търговски отношения, при условие че бъде извършена по време или преди плащането по застрахователната полица или по времето или преди бенефициентът да е упражнил права, дадени по застрахователната полица.
(7) (нова, ДВ, бр. 108 от 2007 г., предишна ал. 5, ДВ, бр. 27 от 2013 г.) По изключение кредитна институция, която извършва дейност на територията на Република България, може да позволи откриването на банкова сметка, преди да е приключила проверката на идентификацията на клиента, при следните условия:
1. сметката да не бъде закрита до приключване на проверката на идентификацията;
2. да не се извършват никакви операции от притежателя на сметката или от негово име до приключване на проверката на идентификацията, включително преводи по сметката от името или за сметка на нейния притежател.