Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

ДВ. бр. 47 от 12.06.1990г.

ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 1986 Г.
Обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 1987г., доп. ДВ. бр.52 от 8 Юли 1988г., доп. ДВ. бр.47 от 12 Юни 1990г.

 

Раздел I.
ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

history Чл. 1. (1) Предписанията за трудоустрояване на лицата с намалена трудоспособност се издават от лекуващия лекар, лекарската консултативна комисия (ЛКК), трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) и Централната трудово-експертна лекарска комисия (ЦТЕЛК).
(2). Лекуващият лекар трудоустроява за срок до 1 месец, а ЛКК - до 6 месеца. Този срок може да бъде продължаван от ЛКК след контролен преглед, като на всеки 2 години подлежащият на трудоустрояване работник се изпраща на ТЕЛК, която се произнася по трудоспособността му. Ако лицето не е възстановило трудоспособността си и не попада в група инвалидност, се връща на ЛКК за продължаване на трудоустрояването.
(3) Трудово-експертната лекарска комисия (Централната трудово-експертна лекарска комисия) трудоустроява лица, на които определя група инвалидност или здравни противопоказания за изпълняване на възложената им работа.
(4) При вземане на решение за издаване на предписание за временно трудоустрояване задължително участвуват предварително уведомените писмено от здравните органи представители на административното ръководство и на профкомитета, а при издаване на предписание за трудоустрояване на член-кооператор в производствена кооперация - представители на управителния съвет и на първичния трудов колектив, които също подписват предписанията за трудоустрояване. Ако те не се явят, здравните органи сами вземат решение за издаване на предписанието, в което посочват конкретно работно място или длъжност от списъка на работните места и длъжности за трудоустрояване.
(5) Предписанията за трудоустрояване от лекуващия лекар и ЛКК се издават до 7 дни от деня на прегледа, а от ТЕЛК - до 20 дни от деня на постъпване на документите за освидетелствуване.
(6) За всички освидетелствувани и преосвидетелствувани лица, които работят и на които ТЕЛК е определила група инвалидност, се изпраща писмено съобщение до предприятието и до съответния окръжен орган по народното здраве и социалните грижи.

history Чл. 2. (1) Във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояването в състав: председател - ръководителят на предприятието, и членове - председателят на профкомитета, завеждащият охраната на труда и лекарят, обслужващ предприятието. Когато предприятието няма здравна служба, като член на комисията се включва участъковият терапевт, на чиято територия се намира предприятието. Комисията ползува консултативната помощ на лекарите от ТЕЛК и на органите по социални грижи.
(2) Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена трудоспособност в съответствие с процента, определен за отрасъла по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ). Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на лекаря, на общата ЛКК, обслужваща предприятието, на ТЕЛК, на органите по социални грижи и на съответното бюро по труда и социалните въпроси.
(3) В предприятието се води дневник за регистриране на трудоустроените лица.
(4) В цеховете за производство на стоки за широко потребление, в съпътствуващите производства и в цеховете с подходящи дейности за трудоустроени лица към предприятията, по преценка на комисията по трудоустрояване, не по-малко от 30 на сто от общия брой на работните места се определят за трудоустроени.
(5) Когато местата и длъжностите, определени за трудоустроени, са недостатъчни или неподходящи, ръководителят на предприятието е длъжен със съдействието на комисията по трудооустрояването да положи усилия за настаняване на работника с негово съгласие на подходяща работа в същото или друго предприятие в същото населено място от съответното бюро по труда и социалните въпроси.
(6) Предприятието е длъжно да вземе всички необходими мерки за приспособяване на работните места, определени за лица с намалена трудоспособност, като внедрява подходяща механизация и автоматизация на производствените процеси и провежда други мероприятия за облекчаване труда на работещите трудоустроени лица.

history Чл. 3. (1) При спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник относно наличието на подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване.
(2) Здравният орган по искане на предприятието или на работника може да измени или допълни предприсанието за трудоустрояване, когато намери искането за основателно.
(3) При отказ на здравния орган да се произнесе в случаите по предходните алинеи заинтерисованата страна може да отнесе спора пред по-горестоящия компетентен здравен орган.

history Чл. 4. Когато на лице с група инвалидност не може да бъде осигурена подходяща работа съобразно предписанието на ТЕЛК в населеното място, където е постоянното му местожителство, с негово съгласие и по нареждане на окръжната държавна инспекция по труда то може да бъде трудоустроено в друго населено място в окръга, като за времето на трудоустрояването му се разрешава временно пребиваване в съответното населено място.

history Чл. 5. (1) Когато работникът е трудоустроен за определен срок в същото предприятие, той запазва работата, която е изпълнявал преди трудоустрояването и се връща на нея, след като трудоспособността му се възстанови.
(2) Когато работникът е трудоустроен за определен срок в друго предприятие, той се намира в неплатен отпуск от първото предприятие и се връща на същата работа, след като трудоспособността му се възстанови.
(3) Когато трудоустроен за неопределено време в същото или в друго предприятие възстанови трудоспособността си, предприятието го премества с негова съгласие на друга подходяща работа. Ако той не приеме предложената му работа, може да остане на същата работа до явяването на кандидат, подлежащ на трудоустрояване.

history Чл. 6. (1) По този раздел се трудоустрояват и лицата с група инвалидност, които не работят. Тези лица се регистрират от органите по социалните грижи при общинските народни съвети и се настаняват по тяхна молба на подходяща работа от съответното бюро по труда и социалните въпроси.
(2) На трудоустрояване подлежат и лицата с намалена трудоспособност без група инвалидност, които не работят. Те се освидетелствуват от ЛКК по местоживеене, която в предписанието за трудоустрояване посочва показаните и противопоказаните условия на труд. Документът се представя от заинтерисуованото лице в съответното бюро по труда и социалните въпроси с молба за устройването му на подходяща работа.

history Чл. 7. Когато работник, трудоустроен за определен срок без определена група инвалидност, получава на новата работа по-ниско възнаграждение от размера на паричното обезщетение, което би получил за временна нетрудоспособност, разликата до този размер му се заплаща за сметка на общественото осигуряване, но не за повече от 2 месеца.

Раздел II.
ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА БРЕМЕННИ РАБОТНИЧКИ И НА РАБОТНИЧКИ-КЪРМАЧКИ

history Чл. 8. Бременните работнички и работничките-кърмачки се трудоустрояват от лекарите към женската консултация, където са регистрирани.

history Чл. 9. Местата за трудоустрояване на бременните работнички и на работничките-кърмачки се определят от комисията по чл. 2, като в състава й се включват и лекар - представител на Хигиенно-епидемиологичния и-т и лекар акушер-гинеколог. Комисията определя ежегодно, но не по-късно от края на януари, подходящи места за трудоустрояване на бременни работнички и на работнички-кърмачки.

history Чл. 10. Трудоустроените на друга работа бременни работнички и работнички-кърмачки запазват работата, която са изпълнявали преди трудоустрояването им.

history Чл. 11. Когато бременна работничка или работничка-кърмачка, преместена на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, получава за работата, на която е трудоустроена, по-ниско трудово възнаграждение от средното месечно брутно трудово възнаграждение, получено през последните 12 календарни месеца преди трудоустрояването, заплаща й се добавка от общественото осигуряване в размер разликата до това възнаграждение. Тази добавка се изплаща от деня на трудоустрояването до започване на отпуска за временна нетрудоспособност поради бременност и раждане.

Раздел III.
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ТРУДА НА РАБОТНИЦИТЕ-ИНВАЛИДИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

history Чл. 12. (1) Трудът на работниците-инвалиди в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена трудоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници.
(2) Когато за даден вид работа няма норми за здрави работници, те се изработват по аналитичен метод чрез наблюдения върху труда на работниците-инвалиди и със съответна корекция се превръщат в норми за здрави работници.
(3) При надомна работа трудовите норми, съставени за цехови условия на труда, могат да се прилагат с корегиращи коефициенти К до 1,20 върху нормите за време или К до 0,8 върху нормите за изработка съобразно различието в организационно-техническите условия. Конкретният размер на коефициента се определя от ръководителя на предприятието, към което се числи звеното, съгласувано със съответния профсъюзен орган по предложение на комисията по рехабилитацията.

history Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1990 г.) (1) На трудоустроените работници с група инвалидност освен изработеното по трудови норми и разценки за здрави работници като компенсация на загубената трудоспособност се заплаща допълнително месечно възнаграждение, което се определя в зависимост от групата инвалидност и степента на намалена трудоспособност, в следните размери:
1. за първа група инвалидност - от 40 до 60 на сто;
2. за втора група инвалидност - от 30 до 50 на сто;
3. за трета група инвалидност - до 30 на сто.
(2) Размерът на допълнителното възнаграждение по предходната алинея в зависимост от степента на намалената трудоспособност се определя в проценти поотделно за всяко лице при постъпването му на работа от комисията по рехабилитация в предприятието, включително и за лицата, гледащи инвалиди от първа група или деца с увреждания, които съответствуват на първа група инвалидност.
(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 и 2 се изплаща от средствата по фонд "Рехабилитация" и влиза в брутното трудово възнаграждение.

history Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 1990 г.) (1) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 на предходния член се изчислява:
1. за работещите в предприятието - в процент от месечната тарифна заплата за действително изработеното време;
2. за работещите надомно - в процент от условната месечна тарифна заплата. Условната месечна тарифна заплата се получава, като възнаграждението за изработеното за месеца по норми и разценки за здрави работници се разделя на дневната тарифна ставка, намалена с процента на загубената трудоспособност и получените работни дни се умножават по дневната тарифна ставка.
(2) В размера на месечното възнаграждение, според изработеното се включва и полученото от надомниците възнаграждения за получаване в предприятието на суровини, материали, полуфабрикати, заготовки и др. и за предаване на готовата продукция в предприятието.

history Чл. 15. При работа по колективни трудови норми средното изпълнение на трудовите норми заедно с процента на намалената трудоспособност се отчита:
1. при колективи от работници с еднаква група инвалидност - средното изпълнение на трудовите норми от колектива заедно с индивидуалния процент на намалената трудоспособност;
2. при колективи от работници с различна група инвалидност - средното изпълнение поотделно за работниците от всяка група инвалидност заедно с индивидуалния процент на намалена трудоспособност.

history Чл. 16. (1) На новоприетите работници-инвалиди, които не изпълняват определените им трудови норми, се заплаща основното трудово възнаграждение, но за не повече от 3 месеца. След този период те получават трудово възнаграждение според изработеното и допълнителното възнаграждение за намалена трудоспособност по чл. 13.
(2) По реда на предходната алинея се заплаща и на новоприетите работници-инвалиди през времето на задължителното обучение, но за не повече от 3 месеца.

history Чл. 17. Във всяко специализирано предприятие за трудоустроени работници се образува комисия по рехабилитацията в състав: председател - длъжностно лице от предприятието, определено от неговия ръководител, и членове - специалист по техническа безопасност на труда, председателят на профкомитета(а за ТПК на инвалиди - председателят на комисията по осигуряване и охрана на труда), цеховият лекар и социалният работник. При необходимост ръководителят на предприятието може да включва в състава на комисията и други длъжностни лица от предприятието.

Раздел IV.
ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЗДРАВИ ЛИЦА, СЕРОПОЗИТИВНИ КЪМ ВИРУСА НА СИНДРОМА НА ПРИДОБИТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (СПИН) (НОВ - ДВ, БР. 52 ОТ 1988 Г.)

history Чл. 18. Трудоустрояването на здрави лица, серопозитивни към вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН), има за цел да предотврати неблагоприятното въздействие на фактори на работната среда върху тяхното здравословно състояние.

history Чл. 19. (1) Предписания за трудоустрояване на здрави лица, серопозитивни към вируса на СПИН, се издават от Трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и Централната трудово-експертна лекарска комисия (ЦТЕЛК).
(2) Трудово-експертната лекарска комисия и Централната трудово-експертна лекарска комисия трудоустрояват лицата, като определят здравните противопоказания за изпълнение на възложената им работа, без да определят група инвалидност.
(3) Предписанията за трудоустрояване се изпращат до предприятието, в което лицата работят, и до комисията по социалните дейности при съответния общински народен съвет.

history Чл. 20. (1) Предприятието е длъжно незабавно да вземе необходимите мерки за трудоустрояване на здравите лица, серопозитивни към вируса на СПИН, като ги настанява на работни места без наличие на определени от ТЕЛК (ЦТЕЛК) здравни противопоказания.
(2) При спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник относно наличието на подходяща работа за трудоустрояване въпросът се решава от здравния орган, издал предписанието.
(3) При отказ на здравния орган да се произнесе заинтерисуваната страна може да отнесе спора пред по-горестоящия компетентен здравен орган орган.
(4) Когато в предприятието не може да бъде осигурена подходяща работа съобразно предписанието на ТЕЛК (ЦТЕЛК), лицето се трудоустроява в същото населено място с негово съгласие от съответното бюро по труда и социалните въпроси.

history Чл. 21. По този раздел се трудоустрояват и здравите лица, серопозитивни към вируса на СПИН, които не работят. Тези лица се регистрират от органите по социални грижи при общинските народни съвети и се настават по тяхна молба на подходяща работа от съответното бюро по труда и социалните въпроси.

history Чл. 22. Когато работник, трудоустроен по реда на този раздел, получава на новата работа по-ниско възнаграждение от размера на паричното обезщетение, което би получил за временна нетрудоспособност, разликата до този размер му се заплаща за сметка на общественото осигуряване, но не за повече от 2 месеца.

history Чл. 23. Серопозитивните за СПИН лица не могат да изпълняват дейностите, посочени в приложението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. Работник, чиято длъжност впоследствие е била определена по реда на чл. 2 и 9 за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, на бременни работнички и работнички-кърмачки, може да бъде уволнен по чл. 325, т. 6 КТ само когато е невъзможно да бъде преместен на друга работа с негово съгласие.

Преходни и Заключителни разпоредби

history § 2. (1) На заварените към 1 януари 1987 г., подлежащи на трудоустрояване лица с намалена трудоспособност, на които предприятието не е осигурило в определения срок подходяща работа, се дължи обезщетение по чл. 217, ал. 1 КТ.
(2) На заварените към 1 януари 1987 г. подлежащи на трудоустрояване бременни работнички, които не са преместени на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия по предписание на здравните органи до изпълнението на предписанието се изплаща обезщетение по чл. 309, ал. 1 КТ.

history § 3. (Отм. - ДВ, бр. 47 от 1990 г).

history § 4. Тази наредба се издава на основание чл. 316, ал. 2 и § 16 от заключителните разпоредби от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 януари 1987 г.

history § 5. Тази наредба отменя Наредбата за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност (обн., ДВ, бр. 101 от 1963 г.; изм., бр. 85 от 1965 г.).

history § 6. Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на Комитета по труда и социалното дело, Министерството на народното здраве, Министерството на търговията, Министерството на финансите и централното ръководство на професионалните съюзи, които дават указания за решаване на възникнали въпроси по нейното прилагане съобразно своята компетентност.
Приложение
към чл. 23
(Ново - ДВ, бр. 52 от 1988 г.)
Списък на вредни и тежки работи, които не може
да се изпълняват от серопозитивни към вируса
на СПИН лица
Работи, свързани със:
1. Отделянето на токсични химични вредности с имуносуперсивно действие: халогенирани и ароматни въглеводороди, тежки метали, пестициди, медикаменти.
2. Източници на йонизиращи лъчения.
3. Въздействие на електромагнитни полета.
4. Тежък физически труд.
5. Неблагоприятен микроклимат (прегряващ или охлаждащ).

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...