По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Международноправни актове > Спогодби > ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

(Ратифицирана със закон, приет от 37-ото Народно събрание на 16 март 1995 г., ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 12 юни 1995 г.)
Обн., ДВ, бр. 73 от 18 август 1995 г., попр., ДВ, бр. 63 от 2 август 2005 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 14 август 2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 22 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 19 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

history Договарящите страни
в желанието да повишат безопасността на международните превози по шосе
се споразумяха за следното:

history Член 1
За целите на тази спогодба да се разбира:
а) под "превозни средства" - автомобилите, съчленените превозни средства, ремаркетата и полуремаркетата така, както са определени в член 4 от Конвенцията за пътното движение от 19 септември 1949 г., с изключение на превозните средства, които принадлежат на въоръжените сили на една от договарящите страни или се намират под отговорността на тези въоръжени сили;
b) под "опасни товари" - веществата и предметите, които съгласно приложения А и В, са забранени за международен превоз или пък този превоз е разрешен при известни условия;
c) под "международен превоз" - всякакъв превоз, извършен на територията поне на две договарящи страни, с превозните средства, определени в буква "а" по-горе.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...