По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2013 г. > Заприходяване на земя
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Заприходяване на земя

Публикувано на 08.03.2013

Христо Досев – регистриран одитор

    В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2013 г. Христо Досев – регистриран одитор, отговаря на въпроса: ООД закупува земеделска земя - как ще се осчетоводи заприходяването й, като закупуването й е със замяна на предмети, а също и плащане по банков път и в брой? Придобитата земеделска продукция ще се заприходява ли, има ли особености, или е както продукцията от договори за земя с наемодателя?
Първоначалната стойност на признаване и оценка на придобития ДМА – земя, следва да стане по реда на приложимите счетоводни стандарти. В случай че вашето дружество е избрало НСФОМСП като своя счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети, приложение в случая ще намерят разпоредбите на СС 16 Дълготрайни материални активи. Съгласно параграф 4 от горе цитирания СС 16 първоначално всеки дълготраен материален актив следва да се оцени по цена на придобиване, която включва както покупната цена, така и всички мита, невъзстановими данъци и преките разходи, необходими за привеждането на актива в работно състояние. В конкретното запитване, понеже става дума за придобиване право на собственост върху земя, първоначалната стойност може да се формира, като се съберат:
- Покупната цена, която е вписана в нотариалния акт, с който съгласно нашето законодателство се прехвърля правото на собственост върху недвижимите имоти.
- Такса вписване в имотния регистър.
- Данък при придобиване на имущество по възмезден начин.
- Възнаграждение на нотариуси и адвокати във връзка с осъществяване на покупко-продажбата.
Фактът, че плащането е уговорено да бъде направено смесено - в брой, по банков път, чрез размяна на несходни активи, по принцип не би следвало да се отрази при формиране първоначалната оценка на придобития ДМА, тъй като покупната цена е надеждно измерима - вписана е в нотариално заверения договор за покупка.
При положение обаче, че ДМА е получен в резултат на цялостна или частична замяна срещу несходни активи (дълготрайни и краткотрайни), параграф 5.1 от СС 16 изисква цената на придобиване на актива да се определи по справедливата стойност на получения актив (коригирана с всички платени парични средства).
По отношение първоначалната и последващата стойност на придобитата земеделска продукция следва да се съобразите с разпоредбите на СС 41 Селско стопанство. Именно в параграф 3.3 от стандарта се изисква първоначалното признаване на придобитата от биологичния актив (земеделската земя) селскостопанска продукция да се оценява по справедлива стойност, намалена с предварително определените разходи за продажба на продукцията. След първоначалното й признаване селскостопанската продукция следва да се оценява по реда на СС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси, което изисква нейното потребление да се отпише, прилагайки препоръчителните методи:
а) първа входяща - първа изходяща (FIFO);
а) среднопретеглена стойност;
в) конкретно определена стойност (при условие че засяга конкретни партиди производства, проекти, клиенти).
Или използвайки допустимия алтернативен подход на метода:
а) последна входяща - първа изходяща (LIFO).
Всяка разлика между фактическата себестойност и справедливата стойност на селскостопанската продукция в момента на първоначалното й признаване следва да се отчете като печалба или загуба в текущия финансов резултат (параграф 3.13 от СС 41). Следва да допълним, че счетоводно отчетените приходи (печалби) и разходи (загуби) от първоначалното признаване на селскостопанската продукция по справедлива стойност на основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, а се признават при определяне на данъчната печалба едва в годината на отписване на съответния актив за счетоводни цели съгласно приложимото счетоводно законодателство.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...