По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 3 ОТ 2006 г.)

ДВ. бр. 31 от 12.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 25 от 18 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 29 от 16 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 5 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 12 април 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 80 от 2009 г.) С наредбата се определят условията и редът за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционните предложения по чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...