По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

ДВ. бр. 4 от 14.01.2020г.

Издадена от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция
Обн., ДВ, бр. 19 от 2 март 1999 г., изм., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 111 от 26 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 35 от 11 май 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 20 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 53 от 18 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 84 от 30 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 34 от 28 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2020 г.

 

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 51 от 2001 г., доп., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) За придобиване на българско гражданство по натурализация, за възстановяване или освобождаване от българско гражданство заинтересуваното лице подава писмена молба до министъра на правосъдието и всички необходими по тази наредба документи.
(2) Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или от настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
(3) Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
(4) При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите им към молбата по ал. 1 се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.

history Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 43 от 2005 г.) Молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация, за възстановяване на българско гражданство и за освобождаване от българско гражданство се подават по образец съгласно приложения № 1, 2 и 3.
(2) (изм., ДВ, бр. 35 от 2010 г.) Заинтересованото лице подава молбата лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическите и консулските представителства препращат молбата и всички необходими документи чрез Министерството на външните работи в Министерството на правосъдието, като дават необходимите сведения за молителя със задължително становище.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...