По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 8 ОТ 12 НОЕМВРИ 2003 г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 24 ОТ 2013 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 8 ОТ 12 НОЕМВРИ 2003 г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 24 ОТ 2013 г.)

ДВ. бр. 81 от 15.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 108 от 12 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 85 от 28 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г., отм., ДВ, бр. 81 от 15 Септември 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 24 от 2013 г.) С тази наредба се уреждат устройството и дейността на Централния депозитар, както и надзорът върху него.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...