Показване на 1 до 40 от общо 1134 документа

НАРЕДБА ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ - ОТМ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЗАПАЛКИТЕ ОТ 2007 Г.

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ – ОТМ.

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОМПЛЕКСНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ, ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДИАЛИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

НАРЕДБА ЗА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА ТЕХНИКАТА ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО

НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ СЪС СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОТ 2002 Г.

НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 23.01.2007 Г.)

НАРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИЯ САНИТАРЕН КОНТРОЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ, РЕДА ЗА НЕЙНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО СЪБИРАНЕТО, ОПАЗВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯТА, КАКТО И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 111 ОТ 2003 Г.)

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПРЕНОСНАТА И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ И НА ОПЕРАТИВНИЯ ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ

НАРЕДБА ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ ПРИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ОТ 2008 Г.

НАРЕДБА ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ ПРИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ОТ 2010 Г.

НАРЕДБА ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ ПРИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ОТ 2015 Г.

НАРЕДБА ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ ПРИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ-ОТМ.

НАРЕДБА ЗА ДОПИНГОВИЯ КОНТРОЛ ПРИ СПОРТНОСЪСТЕЗАТЕЛНА И ТРЕНИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2009/125/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г.)

НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ДО ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ

НАРЕДБА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ НИВА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА"

НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИТЕ

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕДИЦИНА" И "СТОМАТОЛОГИЯ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 32 ОТ 2005 Г.)

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "АРХИТЕКТУРА" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "АРХИТЕКТ"

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "КИНЕЗИТЕРАПИЯ" ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "КИНЕЗИТЕРАПИЯ" НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО" И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЮРИСТ" ОТ 1996 Г.

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ"

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ КРИСТАЛНИ СТЪКЛА - ОТМ

НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И НАИМЕНОВАНИЯТА НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОДУКТИ

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА БИТОВИ УРЕДИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И ДРУГИ РЕСУРСИ ОТ 2006 Г.

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА НОВИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗХОДА НА ГОРИВО И НА ЕМИСИИТЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ, ОБОЗНАЧАВАНЕ И ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КАТРАН, НИКОТИН И ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД В ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 92 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2013 Г.)

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ- ОТМ.

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА И ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ НА ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...