По тематика > Безопасни условия на труд > Околна среда > НАРЕДБА № 2 ОТ 5 МАРТ 2003 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 2 ОТ 5 МАРТ 2003 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ДВ. бр. 24 от 14.03.2003г.

Обн. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на:
1. националните, регионалните и областните планове и програми за развитие и общите устройствени планове и техните изменения;
2. подробните устройствени планове и техните изменения, с които се предвиждат инвестиционни предложения, посочени в приложения № 1 и 2 към чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(2) Не се извършва ОВОС по реда на тази наредба за подробни устройствени планове, изготвени във връзка с промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди или за промяна предназначението на площи от горския фонд с изключването им от този фонд, когато за одобряване на площадки или трасета за инвестиционните предложения, включени в подробния устройствен план, се извършва задължителна ОВОС или се преценява необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС.