Показване на 1 до 9 от общо 9 документа

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ДЕЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЙСТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ, В КОИТО СЕ ВЪВЕЖДА СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

НАРЕДБА № 1 ОТ 7 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕТО, ПОЛЗВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

НАРЕДБА № 2 ОТ 5 МАРТ 2003 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...