По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ - ОТМ.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

ДВ. бр. 28 от 06.04.2021г.

Приета с ПМС № 267 от 30.12.1999 г.
Обн., ДВ, бр. 9 от 1 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 14 от 14 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 73 от 11 септември 2007 г., изм., ДВ, бр. 32 от 25 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 70 от 9 септември 2011 г., отм., ДВ, бр. 28 от 6 Април 2021 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. Наредбата урежда начина на оформяне и реда за подаване и експертиза в Патентното ведомство на заявките за регистрация на марки и географски означения, наричани по-нататък "заявките".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...