По тематика > Безопасни условия на труд > Околна среда > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЙСТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ, В КОИТО СЕ ВЪВЕЖДА СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЙСТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ, В КОИТО СЕ ВЪВЕЖДА СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

ДВ. бр. 38 от 23.04.2003г.

Обн. ДВ. бр.38 от 23 Април 2003г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за издаване на разрешително по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и задълженията на оператора на предприятието и съоръжението, в което е въведена система за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества или за ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда.
(2) С наредбата се определят и:
1. съдържанието на заявлението до министъра на околната среда и водите за издаване на разрешително по чл. 104 ЗООС, подадено от оператора на предприятието и съоръжението;
2. документите, включително съдържанието и формата им, които операторът трябва да подаде със заявлението по т. 1;
3. редът и начинът за изменяне и преразглеждане на издадени разрешителни по чл. 104 ЗООС;
4. редът и начинът на предоставяне на информация, свързана с мерките за предотвратяване на големи аварии в предприятието и съоръжението.
(3) Определянето на аварията като "голяма авария" се извършва в съответствие с критериите съгласно приложение № 1.