По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ

ДВ. бр. 34 от 23.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 37 от 13 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г.

 

history Чл. 1. Наредбата урежда начина и реда за създаване, регистриране и функциониране на осигурителните каси.

history Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Осигурителни каси могат да образуват осигурителите, самоосигуряващите се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
(2) (изм., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Осигурителна каса могат да учредят не по-малко от 5 осигурители, самоосигуряващите се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 КСО.
(3) (изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В осигурителната каса могат да членуват само лица с постоянен адрес или с адрес на управление на дейността на територията на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП). На същата територия или в седалището на ТД на НАП се регистрира и адресът на управление на касата.
(4) (нова, ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Осигурител, който има наети на работа повече от 50 лица, не може да членува в осигурителна каса.