По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"

ДВ. бр. 3 от 10.01.2017г.

Обн., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., доп., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2004 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2017 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2017 г.) С наредбата се определят редът за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата във фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на енергетиката, наричан по-нататък "фонда", и размерът на дължимите вноски в него от лицата, които в резултат на своята дейност генерират радиоактивни отпадъци.

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017