По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"

ДВ. бр. 93 от 24.11.2009г.

Обн., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., доп., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2004 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г.

 

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) С наредбата се определят редът за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата във фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, наричан по-нататък "фонда", и размерът на дължимите вноски в него от лицата, които в резултат на своята дейност генерират радиоактивни отпадъци.

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Приходите и разходите по фонда се събират, отчитат и централизират в системата на единната бюджетна сметка чрез използване на отделна транзитна сметка, открита на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) в Българската народна банка, и отделен платежен код в системата за електронни бюджетни разплащания.

history Чл. 3. Фондът се управлява по начин, осигуряващ изпълнението на дейностите по управление на радиоактивни отпадъци.

Раздел II.
Източници за събиране и направления за разходване на средствата по фонда

history Чл. 4. Приходите по фонда се набират от:
1. вноски от юридически и физически лица, които в резултат на дейността си генерират радиоактивни отпадъци, които подлежат на предаване;
2. средства от държавния бюджет, определяни ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година;
3. лихви по управлението на набраните средства във фонда и по просрочени плащания на вноските по т. 1;
4. (доп., ДВ, бр. 3 от 2008 г.) дарения и други;
5. други приходи, получени в резултат на управлението на средствата по фонда;
6. еднократна вноска на експлоатиращия ядрено съоръжение по реда на чл. 75, ал. 2, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
7. (доп., ДВ, бр. 3 от 2008 г.) средства за управление на радиоактивни отпадъци, получени от дейности по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, чийто размер се определя по реда на чл. 8, ал. 3.

history Чл. 5. (1) Средствата от фонда се разходват целево за финансиране на:
1. дейността и издръжката на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци";
2. дейността и издръжката на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци в съответствие с чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ;
3. изследвания и научни разработки, свързани с безопасното управление на радиоактивните отпадъци;
4. извеждане от експлоатация на съоръженията за управлението на радиоактивни отпадъци;
5. (доп., ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) управлението на фонда, включително възнагражденията на членовете и на председателя на управителния съвет на фонда, определени със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Разходите по ал. 1 се предвиждат ежегодно по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и се извършват чрез обособяване на отделен платежен код в системата на електронно бюджетно разплащане.
(3) Неусвоената част от постъпилите през отчетната година средства, включително средства от минали години, се отчитат задбалансово. Те са неделима част и се управляват в рамките на управлението на ликвидността на системата на единна сметка.

history Чл. 6. (1) (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на финансите съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма размера на средствата по чл. 5, ал. 3, спрямо които се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка.
(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на приходите от лихви на централния бюджет от депозити в Българската народна банка.

history Чл. 7. Със средства от фонд "Радиоактивни отпадъци" не се финансират дейностите по ликвидация на радиационни аварии на територията на страната.

Раздел III.
Определяне размера на дължимите вноски и ред за установяване и събиране на средствата

history Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8, ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Търговско дружество - лицензиран оператор на ядрена централа, дължи месечна вноска във фонда, която се определя по следната формула:

history В = К x Цпр x Еп,

history където:
К е тегловният коефициент, формиращ размера на вноската във фонд "Радиоактивни отпадъци";
Цпр - цената за 1 кВтч приведена електрическа енергия без начислените данъци, определена за лицензианта, експлоатиращ ядреното съоръжение, съгласно сключени договори за изкупуване на електрическа енергия и мощност за съответния период (лв./кВтч);
Еп - количеството продадена електрическа енергия за съответния месец на регулирания и свободния пазар (кВтч).
Цената на приведената електрическа енергия се определя по формулата:

history където:
Цпр е цената на приведената електрическа енергия (лв./кВтч);
Црп - договорената цена за доставената активна електрическа енергия на регулирания пазар (лв./кВтч);
Ерп - количеството продадена електрическа енергия на регулирания пазар за съответния месец (кВтч);
Црм - договорената цена за разполагаема мощност (лв./кВтч x час);
Мд - действителната разполагаема мощност за съответния месец (кВт x час);
Цcni - договорената цена за доставената активна електрическа енергия на свободния пазар (лв./кВтч);
Еcni - количеството продадена електрическа енергия на свободния пазар за съответния месец (кВтч);
n - броят на контрагентите на свободния пазар.
(2) Юридическите и физическите лица, които в резултат на дейността си генерират радиоактивни отпадъци (РАО) от ядрени приложения, дължат вноска, размерът на която се определя по методика, разработена от Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДП "РАО") и одобрена от управителния съвет на фонд "Радиоактивни отпадъци" въз основа на прогнозните оценки на общите годишни разходи за управление по чл. 13, ал. 2, обемите и радиоактивността на РАО.
(3) Вноската по чл. 4, т. 7 за 1 куб. м РАО, предавани през текущата календарна година, се определя по следната формула:

history В = (А + В + С)/V,

history където:
А са разходите на Специализирано поделение "Козлодуй" (СП "Козлодуй") на ДП "РАО" за производство за предходната календарна година в левове;
В - разходите на СП "Козлодуй" за ремонт за предходната календарна година в левове;
С - разходите на СП "Козлодуй" за задължения на работодателя за предходната календарна година в левове;
V - обемът предадени РАО в СП "Козлодуй" през предходната календарна година в куб. м, като за металните отпадъци 1 куб. м = 0,75 т.

history Чл. 9. (изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм., ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

history Чл. 10. (отм., ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

history Чл. 11. (отм., ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

history Чл. 12. (отм., ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

history Чл. 13. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Ежегодно в рамките на процедурата по разработване на закона за държавния бюджет юридически и физически лица, които в резултат на дейността си генерират радиоактивни отпадъци, представят на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" или на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, информация относно обемите РАО от съответната категория, които ще предават за преработка, кондициониране и временно съхраняване и планираното за производство количество електрическа енергия за следващата година.
(2) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, въз основа на представената информация по ал. 1 изготвят прогнозна оценка на общите годишни разходи за управление на РАО, предадени на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" или на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, и ги внасят за одобряване от управителния съвет на фонда.
(3) (изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Въз основа на представената по реда на ал. 2 прогнозна оценка управителният съвет на фонда приема прогноза за размера на вноските за съответната година и проект на приходната и разходната част на бюджета на фонд "Радиоактивни отпадъци".
(4) (нова, ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Приетият от управителния съвет проект на бюджет на фонда се включва в проекта на бюджет на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и се предлага на Министерството на финансите по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Размерът на еднократната вноска по чл. 4, т. 6 прогнозно се определя на 1800 евро/кг металически уран тежък метал. На базата на конкретен проект за директно погребване на отработено гориво размерът на еднократната вноска може да се актуализира.

history Чл. 14. (изм., ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Управителният съвет на фонд "Радиоактивни отпадъци" определя с решение вноските на лицата по чл. 8, ал. 2.
(2) Месечната вноска на лицата по чл. 8, ал. 1 се прави до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който е дължима съответната вноска. Вноската, дължима за декември, се внася до 20 януари следващата календарна година.
(3) Вноските по чл. 8, ал. 2 и 3 се правят при предаването на ДП "РАО" или на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, на съответните обеми и категории РАО за преработка, кондициониране, временно съхраняване и/или погребването им.

history Чл. 15. (1) Юридическите лица на бюджетна издръжка, освободени от вноски във фонда, планират ежегодно в бюджета на първостепенните си разпоредители размера на средствата, необходими за управлението на радиоактивните отпадъци за съответната година.
(2) Размерът на средствата по ал. 1 се определя по реда на чл. 8.
(3) (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Съответните първостепенни разпоредители извършват трансфер на средствата по ал. 2 по транзитната сметка на фонд "Радиоактивни отпадъци" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

history Чл. 15а. (нов, ДВ, бр. 105 от 2006 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" планира в рамките на годишната програма по чл. 19 задълженията по управление на радиоактивни отпадъци и радиоактивните отпадъци от предишни практики, които са държавна собственост, с изключение на тези по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 64 от 2004 г.).
(2) (доп., ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Размерът на средствата по ал. 1 се определя по реда на чл. 8, ал. 2.
(3) (нова, ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Средствата за управление на радиоактивни отпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" се определят с решение на управителния съвет на фонд "Радиоактивни отпадъци" по реда на чл. 8, ал. 2 и се заплащат еднократно при предаването на отпадъците.

history Чл. 15б. (нов, ДВ, бр. 105 от 2006 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма чрез своята специализирана администрация организира и координира предварителния, текущия и последващия контрол върху приходите по фонд "Радиоактивни отпадъци".
(2) (изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" изготвя и представя до 5-о число на текущия месец в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отчет за сключените договори, споразумения и заявления с физически и юридически лица, предаващи радиоактивни отпадъци, датата на изпълнението им, както и за внесените вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци" за предадените радиоактивни отпадъци през предходния месец.
(3) В отчета по ал. 2 се включва информация за лицата, които не са внесли дължимите вноски в срока по чл. 14, ал. 3 и 4.
(4) (изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В срок до 10 дни след получаване на отчета по ал. 2 дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изпраща писмо за погасяване на задълженията до лицата, които са предали радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и не са внесли дължимите вноски към фонд "Радиоактивни отпадъци".
(5) В писмото по ал. 1 се определя срок за изпълнение, който не може да бъде по-дълъг от 10 дни от неговото получаване.
(6) (изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В случай че дължимите суми към фонд "Радиоактивни отпадъци" не бъдат внесени в срока по ал. 5, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма уведомява с писмо органите на Националната агенция за приходите за предприемането на действия по установяване и събиране на задълженията по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Раздел IV.
Ред за разходване на средствата от фонда

history Чл. 16. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Ежегодно в сроковете, определени за съставяне на държавния бюджет, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представя в Министерството на финансите разчети на средствата, необходими за изпълнение на годишната програма на фонда.

history Чл. 17. (1) (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" или лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, правят предложения за финансиране на дейности от фонда в сроковете по бюджетната процедура за съответната година и ги внасят за разглеждане в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. контролен лист за проверка на целесъобразността на предложенията за финансиране на дейностите със средства от фонда съгласно приложение № 1, попълнен от т. 1 до т. 3;
2. обяснителна записка;
3. всички други документи, удостоверяващи статуса на изпълнение на условията и документацията по колона "Действие" от контролния лист.

history Чл. 18. Предложенията и документите по чл. 17 се проверяват от управителния съвет на фонда по ред, определен с правилника за организацията и дейността на фонда.

history Чл. 19. (1) Годишното финансиране на дейностите по чл. 5, ал. 1 се извършва по утвърдени от управителния съвет на фонда годишни програми на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ.
(2) Годишните програми по ал. 1 включват:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.) инвестиционна програма на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", предварително одобрена от управителния съвет на фонда, която включва и поетапното създаване на национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци в сроковете, определени със Стратегията за безопасно управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, приета по реда на чл. 74, ал. 1 ЗБИЯЕ;
2. (доп., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2008 г.) производствена програма, включително специална програма по чл. 14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", съставена на основата на технико-икономическите показатели за всички дейности по приемане, манипулиране, преработка, кондициониране и временно съхраняване на радиоактивни отпадъци, при отчитане използваемостта на основните производствени мощности и прогнозата за количествата радиоактивни отпадъци, които ще постъпят за управление;
3. ремонтна програма, в която се включват:
а) годишният обем на техническото обслужване и планово-предупредителен ремонт съгласно инструкциите за експлоатация на съоръженията;
б) обемът на основния ремонт съгласно инструкциите за експлоатация на съоръженията и състоянието на съоръженията;
в) допълнителен обем ремонтни работи, предизвикани от повреда в оборудването или в резултат на прилагане на коригиращи мерки след анализ на събитието;
г) разходите за ремонти - определени на основата на оптимизация на ремонтни програми и графици в съответствие с производствената програма;
4. изпълнение на предписания или условия на разрешение за изпълнение на предложената дейност, издадени от контролен и/или регулаторен орган;
5. (изм., ДВ, бр. 3 от 2008 г.) задължения на работодателя по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, включително по социалната програма, както и здравословни и безопасни условия на труд.

history Чл. 20. Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, на базата на одобрените от управителния съвет на фонда предложения изготвят актуализиран график за изпълнение на дейностите и график за месечно финансиране.

history Чл. 21. (1) (изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Правоотношенията между фонда и Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" или лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, на които са отпуснати средства от фонда, се регламентират с договор.
(2) Договорът по ал. 1 задължително съдържа:
1. вида и обема на дейността - предмет на договора, и конкретните резултати, които следва да бъдат постигнати;
2. размера на средствата, отпускани от фонда;
3. сроковете за изпълнение;
4. конкретните права и задължения на страните.
(3) В договора по ал. 1 се предвиждат авансови средства в размер, определен по следния ред:
1. (изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.) в началото на всяка бюджетна година фондът предоставя авансови средства в размер 1/n част от годишната програма на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" или на лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, където n е броят на месеците, в които се изпълняват отделни дейности и проекти от годишната програма;
2. (изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.) разплащането на извършените дейности и проекти се извършва ежемесечно след представяне на първичен счетоводен документ (фактура) по следната формула:

history Р = С - А/n,

history където:
P е разплащането за съответния месец;
C - фактически направените разходи през отчетния период;
A - авансово преведената сума съгласно т. 1;
n - броят на месеците от бюджетната година, за които Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" или лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, изпълняват определените в годишната им програма дейности.

history Чл. 22. (1) Финансирането на дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 3 се извършва при писмено потвърден интерес от лицата, които в резултат на своята дейност генерират радиоактивни отпадъци и правят вноски във фонда след принципно одобрение от управителния съвет и прилагане на Закона за обществените поръчки.
(2) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, не могат да бъдат изпълнители по реда на ал. 1.

history Чл. 23. Финансирането на дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 4 се извършва на базата на утвърдени от управителния съвет на фонда проекти за извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

history Чл. 24. (Изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Средствата по фонда се отчитат съгласно Единната бюджетна класификация за съответната година.

Раздел V.
Ред за отчитане и контрол на средствата от фонда

history Чл. 25. (1) (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и лицата, извършващи дейности по управление на радиоактивни отпадъци по реда на чл. 76, ал. 3 ЗБИЯЕ, представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма месечни, тримесечни и годишни отчети за извършените дейности по утвърдената годишна програма.
(2) (изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Отчитането пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на фактически извършените разходи за управление на радиоактивни отпадъци от лицата по ал. 1 се извършва ежемесечно с представяне на отчет и обяснителна записка.

history Чл. 26. (Изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Отчитането на изпълнението на бюджета на фонд "Радиоактивни отпадъци" се извършва по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

history Чл. 27. (1) (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Контролът по разходване на средствата от фонд "Радиоактивни отпадъци" се осъществява по реда на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор и в съответствие с Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 21, 24, 40 и 48 от 2006 г.), и Правилата за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци".
(2) (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава Правилник за документооборота на финансово-счетоводните документи на фонд "Радиоактивни отпадъци".
(3) (нова, ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на управителния съвет на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" утвърждава Система за финансово управление и контрол на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(4) (нова, ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Изпълнителният директор на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" назначава в Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" финансов контрольор в съответствие с чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

history Чл. 28. (Изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., отм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. (нов, ДВ, бр. 3 от 2008 г.) По смисъла на наредбата радиоактивни отпадъци от ядрени приложения са радиоактивни отпадъци, които се получават при използване на радиоактивни източници в медицината, индустрията, селското стопанство, науката и образованието или в резултат на дейност на компетентен орган или организация в изпълнение на възложените им функции, включително при извеждане от експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения и изведени от употреба радиоактивни източници, обявени за радиоактивни отпадъци.

history § 2. (нов, ДВ, бр. 3 от 2008 г.) От 1 януари 2008 г. тегловният коефициент (К) по чл. 8, ал. 1 е 0,03.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 3. (Предишен § 1, ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Наредбата се приема на основание чл. 94, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

history § 4. (Предишен § 2, ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) (доп., ДВ, бр. 13 от 2004 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на чл. 8, т. 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.
(2) (доп., ДВ, бр. 13 от 2004 г.) До влизането в сила на разпоредбата на чл. 8, т. 1 и 2 вноските се определят по реда на приложение № 2.

history § 5. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., предишен § 3, ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Указания по прилагането на наредбата дават министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на финансите съобразно тяхната компетентност.

history § 6. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., предишен § 4, ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на министъра на финансите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

history § 3. Навсякъде думите "министъра на енергетиката и енергийните ресурси", "министърът на енергетиката и енергийните ресурси", "Министерство на енергетиката и енергийните ресурси" и "Министерството на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят съответно с "министъра на икономиката и енергетиката", "министърът на икономиката и енергетиката", "Министерство на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "радиоактивни отпадъци", приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2003 г.; доп., бр. 13 от 2004 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

history § 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

history § 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА (ОБН., ДВ, БР. 93 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 г.)

history § 64. В Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци", приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2004 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г. и бр. 3 от 2008 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в текста думите "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят с "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА (ОБН., ДВ, БР. 93 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 г.)

history § 94. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 94, т. 1, която влиза в сила от 1 ноември 2009 г.

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 17, ал. 2

Контролен лист за проверка на целесъобразността на предложенията
за финансиране на дейностите с бюджетни средства от фонд
"Радиоактивни отпадъци"
№ по Необходимо условие Статус на изпълне- Действие
ред ние на условията
А Б В Г
1. Заявяване от лицата, извършващи дейности по управ-
ление на радиоактивни отпадъци, на необходимост от
финансиране с бюджетни средства от фонд "Радио-
активни отпадъци" на дейностите, свързани със:
1.1. Оценка на безопасността на съществуващи съоръже- Да се премине на т. 2
ния за съхраняване на радиоактивни отпадъци Не Да
1.2. Извършване на необходимите, практически осъще- Да се премине на т. 2
ствими подобрения за повишаване безопасността на Не Да
съществуващи съоръжения за радиоактивни отпадъци
1.3. Избор на площадка за изграждане на национално Да се премине на т. 2
хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци Не Да
1.4. Проучване, проектиране и изграждане на национално Да се премине на т. 2
хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци Не Да
1.5. Експлоатиране и поддържане на съоръжения за съх- Да се премине на т. 2
раняване и погребване на радиоактивни отпадъци Не Да
1.6. Придобиване права на собственост и други вещни Да се премине на т. 2
права върху недвижими имоти, необходими за управ- Не Да
лението на радиоактивни отпадъци
1.7. Техническо осигуряване на дейността по управлението Да се премине на т. 2
на радиоактивни отпадъци, включително мониторинг Не Да
на съоръженията за безопасно съхраняване на радио-
активни отпадъци след тяхното затваряне
1.8. Изготвяне на планове за затваряне от експлоатация Да се премине на т. 2
на съоръжения за безопасно съхраняване на радио- Не Да
активни отпадъци
1.9. Транспорт на радиоактивни отпадъци извън площад- Да се премине на т. 2
ката на съоръженията за управление на радиоактивни Не Да
отпадъци, ако е получено разрешение или лицензия
за превоз съгласно Закона за безопасно използване
на ядрената енергия
1.10. Изпълнение на предписание или условие на разреше- Да се премине на т. 2
ние за изпълнение на предложената дейност, издадено Не Да
от контролен и/или регулаторен орган
1.11. Издръжка на Държавно предприятие "Радиоактивни Да се премине на т. 2
отпадъци" Не Да
1.12. Управление на радиоактивни отпадъци, получени Отказ за финансиране на дейно-

вследствие на дейности по извеждане от експлоатация Не Да сти на лицата, извършващи дей-
ности по управление на радио-
активни отпадъци, с бюджетни
средства от фонд "Радиоактивни
отпадъци" и внасяне на мотиви-
рано предложение за разглежда-
не от управителния съвет на фонд
"Извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения"
1.13. Задължение на работодателя, с изключение на Дър- Отказ за финансиране на дейно-
жавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", за Не Да сти на лицата, извършващи дей-
осигуряване на здравословни и безопасни условия на ности по управление на радио-
труд съгласно Кодекса на труда активни отпадъци, с бюджетни
средства от фонд "Радиоактивни
отпадъци"
1.14. Отказ за финансиране на дейности на оператора с
бюджетни средства от фонд "Радиоактивни отпадъци"
2. Планиране и финансиране на заявените дейности
2.1. Кандидатствало ли е лицето, извършващо дейности Внасяне за разглеждане на мотиви-
по управление на радиоактивни отпадъци, за финан- Не Да рана обосновка от вносителя за
сиране на същата дейност с бюджетни средства от необходимостта от повторно внася-
фонд "Радиоактивни отпадъци"? не на предложението
2.2. Планирано ли е финансирането на дейностите с Внасяне за разглеждане от специа-
бюджетни средства от фонд "Радиоактивни отпадъци" Да Не лизирани съвети на лицата, извърш-
в инвестиционната, ремонтната или експлоатацион- ващи дейности по управление на ра-
ната програма на лицето, извършващо дейности по диоактивни отпадъци, на мотивира-
управление на радиоактивни отпадъци? на обосновка от вносителя за необ-
ходимостта, очакваната цена и оцен-
ка на влиянието на предмета на дей-
ност на обществената поръчка върху
безопасността и надеждната експлоа-
тация на съоръженията за кондицио-
ниране, съхраняване или погребване
на радиоактивни отпадъци
2.3. Наличие на проектна готовност за изпълнение на Подготовка на техническо решение
заявените дейности и/или техническо решение за Да Не за изменение в проекта или разра-
изменение в проекта ботване на проект от оператора, или
възлагане на обществена поръчка
2.4. Изпълнение на заявените дейности в рамките на Определяне на етапите, обема и
текущата бюджетна година Да Не стойността на дейности, които ще
бъдат изпълнени в рамките на теку-
щата бюджетна година
2.5. Изпълнение на заявените дейности със Да се премине на т. 3
собствени сили Да Не
2.6. Да се премине на т. 4
3. Провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка
3.1. Утвърдена документация за възлагане на Разработване и утвърждаване на до-
обществена поръчка Да Не кументация за възлагане на обще-
ствена поръчка по установения ред
на лицата, извършващи дейности по
управление на радиоактивни отпадъци
3.2. Обявяване на обществена поръчка за Обявяване на обществената
изпълнение на дейността Да Не поръчка
3.3. Класиране на участниците за изпълнение на Утвърждаване на протокол с реше-
обществена поръчка Да Не ние на комисията за избор на изпъл-

нител на обществена поръчка
3.4. Избор на изпълнител на обществена поръчка Издаване на заповед за класиране на
Да Не участниците в процедурата за възла-
гане на обществена поръчка
3.5. Наличие на сключен договор Сключване на договора за изпълне-
Да Не ние на обществена поръчка
Отговорни лица, попълнили отговорите
по т. 1, 2 и 3 от контролния лист
1. Длъжност, име, фамилия, подпис, дата.
2. Длъжност, име, фамилия, подпис, дата.
Ръководител на организацията на лицата,
извършващи дейности по управление
на радиоактивни отпадъци
Име, фамилия, подпис, дата
4. Оценка на целесъобразността на предложенията
на лицата, извършващи дейности по управление
на радиоактивни отпадъци, за финансиране с
бюджетни средства от фонд "Радиоактивни отпадъци"
4.1. Разглеждане на предложението на лицата, извършва- Внасяне на предложението на лица-
щи дейности по управление на радиоактивни отпадъци, Да Не та, извършващи дейности по управ-
на заседание на експертната работна група към упра- ление на радиоактивни отпадъци,
вителния съвет на фонд "Радиоактивни отпадъци" от експертната работна група на за-
седание на управителния съвет на
фонд "Радиоактивни отпадъци"
4.2. Одобряване на предложението на лицата, извършващи Предложение на експертната
дейности по управление на радиоактивни отпадъци, Да Не работна група до управителния
от експертната работна група към фонд съвет на фонд "Радиоактивни от-
"Радиоактивни отпадъци" падъци" за отказ за финансиране
на дейности на лицата, извърш-
ващи дейности по управление на
радиоактивни отпадъци, с
бюджетни средства от фонд
"Радиоактивни отпадъци"
4.3. Превишаване на определените лимити за финанси- Предложение на експертната работ-
ране на дейности на лицата, извършващи дейности Не Да на група до управителния съвет на
по управление на радиоактивни отпадъци, с бюджет- фонд "Радиоактивни отпадъци" за
ни средства от фонд "Радиоактивни отпадъци" ограничаване на предложението за
финансиране на дейности на лицата,
ние на радиоактивни отпадъци, с
бюджетни средства от фонд "Радио-
активни отпадъци"
Фактическо основание:
Правно основание:
Срок за изпълнение:
Необходими бюджетни средства:
Начин и периодичност на отчитане:
Изисквания към оператора:

5. Вземане на решение от управителния съвет
на фонд "Радиоактивни отпадъци"
5.1. Разглеждане на предложението на лицата, извършващи Внасяне на предложението на лица-
дейности по управление на радиоактивни отпадъци, на Да Не та, извършващи дейности по управ-
заседание на управителния съвет на фонд ление на радиоактивни отпадъци, на
"Радиоактивни отпадъци" заседание на експертната работна
група към управителния съвет на
фонд "Радиоактивни отпадъци"
5.2. Одобряване на предложението на лицата, извършва- Отказ за финансиране на дейности
щи дейности по управление на радиоактивни отпадъци, Да Не на лицата, извършващи дейности по
от управителния съвет на фонд "Радиоактивни управление на радиоактивни отпадъ-
отпадъци" ци, с бюджетни средства от фонд
"Радиоактивни отпадъци"
5.3. Включване на дейности на лицата, извършващи дей-
ности по управление на радиоактивни отпадъци, в
годишната програма за финансиране с бюджетни
средства от фонд "Радиоактивни отпадъци"
Извършил предварителната проверка по целесъобразност председател на експертната работна група: .......................
Дата: (Име, фамилия)
Подпис:

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към § 2, ал. 2

history Ред за набиране на средства във фонд

history "Радиоактивни отпадъци"

history 1. Средствата на фонда се набират от вноски на юридически лица и на физически лица, които в резултат на дейността си получават радиоактивни отпадъци в размер, определен съгласно следните нормативи:
Нормативи за вноските на юридическите лица и на физическите лица във фонд "Радиоактивни отпадъци"

Период на полуразпад до 1 месец
Активност вноска без ДДС
от: до: (в лв.)
3,7 МБк 15 (за стойности, по-малки от
3,7 МБк -
пропорционално на активността)
3,7 МБк 370 МБк 15 + 25 % за всеки 37 МБк от
горницата над 3,7 МБк
370 МБк 37 ГБк 52,5 + 15 % за всеки 3,7 ГБк от
горницата над 370 МБк
37 ГБк 3,7 ТБк 131,25 + 7,5 % за всеки 370 ГБк от
горницата над 37 ГБк
над 3,7 230 + 5 % за всеки 37 ТБк от
ТБк горницата над 3,7 ТБк
Период на полуразпад от 1 месец до 1 година
Активност вноска без ДДС
от: до: (в лв.)
3,7 МБк 25 (за стойности, по-малки
от 3,7 МБк -
пропорционално на активността)
3,7 МБк 370 МБк 25 + 15 % за всеки 37 МБк от
горницата над 3,7 МБк
370 МБк 37 ГБк 62,5 + 25 % за всеки 3,7 ГБк от
горницата над 370 МБк
37 ГБк 3,7 ТБк 218,75 + 25 % за всеки 370 ГБк от
горницата над 37 ГБк
над 3,7 765,6 + 15 % за всеки 37 ТБк от
ТБк горницата над 3,7 ТБк
Период на полуразпад от 1 до 6 години
Активност вноска без ДДС
от: до: (в лв.)
3,7 МБк 40 (за стойности, по-малки
от 3,7 МБк -
пропорционално на активността)
3,7 МБк 370 МБк 40 + 15 % за всеки 37 МБк от
горницата над 3,7 МБк
370 МБк 37 ГБк 100 + 20 % за всеки 3,7 ГБк от
горницата над 370 МБк
37 ГБк 3,7 ТБк 300 + 20 % за всеки 370 ГБк от
горницата над 37 ГБк
над 3,7 900 + 15 % за всеки 37 ТБк от
ТБк горницата над 3,7 ТБк
Период на полуразпад от 6 до 30 години
Активност вноска без ДДС
от: до: (в лв.)
3,7 МБк 40 (за стойности, по-малки
от 3,7 МБк -
пропорционално на активността)
3,7 МБк 370 МБк 40 + 20 % за всеки 37 МБк от
горницата над 3,7 МБк
370 МБк 37 ГБк 120 + 30 % за всеки 3,7 ГБк от
горницата над 370 МБк
37 ГБк 3,7 ТБк 480 + 20 % за всеки 370 ГБк от
горницата над 37 ГБк
над 3,7 1440 + 15 % за всеки 37 ТБк от
ТБк горницата над 3,7 ТБк
Период на полуразпад над 30 години
Активност вноска без ДДС
от: до: (в лв.)
3,7 МБк 40 (за стойности, по-малки
от 3,7 МБк -
пропорционално на активността)
3,7 МБк 370 МБк 40 + 50 % за всеки 37 МБк от
горницата над 3,7 МБк
370 МБк 37 ГБк 240 + 30 % за всеки 3,7 ГБк от
горницата над 370 МБк
37 ГБк 3,7 ТБк 960 + 20 % за всеки 370 ГБк от
горницата над 37 ГБк
над 3,7 2880 + 15 % за всеки 37 ТБк от
ТБк горницата над 3,7 ТБк
Алфа-източници - течни, с период на полуразпад
до 1 година
Активност вноска без ДДС
от: до: (в лв.)
3,7 МБк 40 (за стойности, по-малки
от 3,7 МБк -
пропорционално на активността)
3,7 МБк 370 МБк 40 + 50 % за всеки 37 МБк от
горницата над 3,7 МБк
370 МБк 37 ГБк 240 + 30 % за всеки 3,7 ГБк от
горницата над 370 МБк
37 ГБк 3,7 ТБк 960 + 20 % за всеки 370 ГБк от
горницата над 37 ГБк
над 3,7 2880 + 15 % за всеки 37 ТБк от
ТБк горницата над 3,7 ТБк
Алфа-източници - течни, с период на полуразпад
над 1 година

Активност вноска без ДДС
от: до: (в лв.)
3,7 МБк 60 (за стойности, по-малки
от 3,7 МБк -
пропорционално на активността)
3,7 МБк 370 МБк 60 + 50 % за всеки 37 МБк от
горницата над 3,7 МБк
370 МБк 37 ГБк 360 + 50 % за всеки 3,7 ГБк от
горницата над 370 МБк
37 ГБк 3,7 ТБк 2160 + 50 % за всеки 370 ГБк от
горницата над 37 ГБк
над 3,7 12 960 + 25 % за всеки 37 ТБк от
ТБк горницата над 3,7 ТБк
Алфа-източници - твърди, с период на полуразпад
до 1 година
Активност вноска без ДДС
от: до: (в лв.)
3,7 МБк 40 (за стойности, по-малки
от 3,7 МБк -
пропорционално на активността)
3,7 МБк 370 МБк 40 + 20 % за всеки 37 МБк от
горницата над 3,7 МБк
370 МБк 37 ГБк 120 + 30 % за всеки 3,7 ГБк от
горницата над 370 МБк
37 ГБк 3,7 ТБк 480 + 20 % за всеки 370 ГБк от
горницата над 37 ГБк
над 3,7 1440 + 15 % за всеки 37 ТБк от
ТБк горницата над 3,7 ТБк
Алфа-източници - твърди, с период на полуразпад
над 1 година
Активност вноска без ДДС
от: до: (в лв.)
3,7 МБк 40 (за стойности, по-малки
от 3,7 МБк -
пропорционално на активността)
3,7 МБк 370 МБк 40 + 50 % за всеки 37 МБк от
горницата над 3,7 МБк
370 МБк 37 ГБк 240 + 50 % за всеки 3,7 ГБк от
горницата над 370 МБк
37 ГБк 3,7 ТБк 960 + 30 % за всеки 370 ГБк от
горницата над 37 ГБк
над 3,7 3840 + 15 % за всеки 37 ТБк от
ТБк горницата над 3,7 ТБк
Източник от пожароизвестителен
датчик - разреден 4,5
Източник от пожароизвестителен
датчик - неразреден 6,5
Обеднен уран 7 на килограм
Остатъчна
активност

1 Бк (бекерел) - 1 разпад в секунда
3,7 МБк (мегабекерела) - 10E6 Бк 100 =Ci
след 10 периода 3600 Бк
370 МБк 10 mCi след
15 периода 11300 Бк
37 ГБк (гигабекерела) - 109 Бк 1 Ci
след 22 периода 8800 Бк
3,7 ТБк (терабекерела) - 1012 Бк 100 Ci
след 30 периода 3500 Бк
185 ТБк 5000 Ci след
35 периода 5400 Бк

history 2. Вноски от търговско дружество - оператор на атомна електроцентрала - в размер на сумата (без данъка върху добавената стойност), получена по следната формула:

3 x Цпр
В = ------ x Еп,
100

history където:

history Цпр е цената за 1 кВтч приведена електрическа енергия без начисления данък върху добавената стойност, определена за "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, съгласно сключен договор за изкупуване на електрическа енергия и мощност между преносното предприятие и "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, за съответен период (лв./кВтч);
Еп - количеството продадена електрическа енергия за съответния месец (кВтч).
Цената на приведената електрическа енергия се определя по формулата:

(Це x Еп) + (Мд x Црм)
Цпр = --------------- (лв./кВтч),
Еп

history където:

history Цпр е цената на приведената електрическа енергия (лв./кВтч);
Це - договорената цена за доставената активна електрическа енергия (лв./кВтч);
Мд - действителната разполагаема мощност за съответния тримесечен период (кВт x час);
Црм - договорената цена за разполагаема мощност (лв./кВтч x час).

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!