По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"

ДВ. бр. 26 от 29.03.2011г.

В сила от 01.01.2004 г.
Приета с ПМС № 300 от 17.12.2003 г.
Обн., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 20 от 7 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., попр., ДВ, бр. 26 от 29 март 2011 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) С наредбата се определят редът за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, наричан по-нататък "фонда", и размерът на дължимите вноски в него от лица, които експлоатират ядрени съоръжения.

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Приходите и разходите по фонда се събират, отчитат и централизират в системата на единната бюджетна сметка чрез използване на отделна транзитна сметка, открита на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) в Българската народна банка, и отделен платежен код в системата за електронни бюджетни разплащания.

history Чл. 3. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) (1) Фондът се управлява по начин, осигуряващ изпълнението на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.
(2) Финансовите средства на фонда трябва да покрият всички аспекти на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и трябва да са налични, когато са необходими.
(3) Когато реализацията на проекта за извеждане от експлоатация се окаже по-скъпа от одобрените от управителния съвет на фонда оценки на разходите, необходимите допълнителни разходи са за сметка на лицето, което последно е експлоатирало ядреното съоръжение, съгласно издадена лицензия за експлоатация.

Раздел II.
Източници за събиране и направления за разходване на средствата по фонда

history Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Приходите по фонда се набират от:
1. вноски от лицата, експлоатиращи ядрени съоръжения;
2. (доп., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) средства от държавния бюджет, определяни ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната година;
3. лихви по управлението на набраните средства във фонда и по просрочени плащания на вноските по т. 1;
4. дарения;
5. други приходи, получени в резултат на управлението на средствата по фонда.
(2) (нова, ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Юридическите лица на бюджетна издръжка планират, предоставят и отчитат вноските по ал. 1, т. 1 като трансфер между бюджетни сметки.
(3) (нова, ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Размерът на вноските по ал. 1, т. 1 се определят съгласно методологията по чл. 55, ал. 2 ЗБИЯЕ, като се отчита, че в края на експлоатационния период трябва да бъдат събрани необходимите средства за покриване на разходите по извеждане от експлоатация.

history Чл. 5. (1) Средствата от фонда се разходват целево за финансиране на проекти и дейности по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) годишните програми на титуляря на лицензия за извеждане от експлоатация;
2. разходи по съхраняване и погребване на радиоактивни отпадъци (РАО), получени от дейности по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
3. (доп., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) управлението на фонда, включително административните и финансовите разходи, в т. ч. за възнагражденията на членовете, на председателя на управителния съвет на фонда и на експертната работна група, създадена към него, определени със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма;
4. (нова, ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) други, в т. ч. подготвителни дейности, предвидени със закона, свързани с безопасното извеждане от експлоатация, включително на ядрени централи, обявени като съоръжения за управление на РАО.
(2) (изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) В случаите на прекратяване на лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение и липса на средства за осигуряване на ядрената безопасност, радиационната защита и физическата защита при спиране на дейността тези средства се осигуряват по реда на чл. 37 ЗБИЯЕ.
(3) (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Разходите по ал. 1 и 2 се предвиждат ежегодно по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и се извършват чрез обособяване на отделен платежен код в системата за електронно бюджетно разплащане.
(4) (доп., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Неусвоената част от постъпилите през отчетната година средства, включително средства от минали години, се отчитат задбалансово. Те са неделима част от единната сметка и се управляват в рамките на управлението на ликвидността на системата на единната бюджетна сметка.

history Чл. 6. (1) (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Министърът на финансите съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма размера на средствата по чл. 4, т. 3, спрямо които се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка.
(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" за сметка на приходите от лихви на централния бюджет от депозити в Българската народна банка.

Раздел III.
Определяне размера на дължимите вноски и ред за установяване и събиране на средствата

history Чл. 7. (изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) (1) Месечната вноска от лица, които експлоатират ядрени съоръжения, се определя по методология за определяне на разходите по финансиране на извеждането от експлоатация, съответно за определяне на дължимите вноски към фонда на годишна база. Методологията трябва да отчита технологичните аспекти, изискванията за ядрена безопасност и за радиационна защита.
(2) Управителният съвет на фонда приема методологията по ал. 1 по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) Титулярите на лицензии за експлоатация на ядрено съоръжение предлагат на министъра на икономиката, енергетиката и туризма проект на методология по ал. 1.
(4) Методологията по ал. 1 се основава на оценката на разходите за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, отнесени към целия период на експлоатация. При определяне на разходите за извеждане от експлоатация се отчитат:
1. избраната концепция и планът за извеждане от експлоатация на съответния енергиен блок, група блокове или ядрена централа;
2. оценката на необходимите финансови ресурси съгласно плана по т. 1;
3. графикът на изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация.
(5) Разходите по ал. 4 се групират в съответствие със следните основни групи дейности за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения:
1. предварителни дейности по извеждане от експлоатация;
2. дейности за прекратяване експлоатацията на съоръжението;
3. доставка на основно оборудване и материали;
4. дейности по демонтаж на съоръженията;
5. кондициониране, съхранение и погребване на радиоактивните отпадъци;
6. осигуряване на безопасността, наблюдението и поддръжката на площадката;
7. дейности по почистване и възстановяване (рекултивиране) на площадката;
8. управление на проекта и инженеринг и техническа поддръжка на площадката;
9. дейности по изследвания и развитие;
10. управление на ОЯГ и ядрен материал, включително дейностите, свързани с преработването на ОЯГ и погребването на ВАО от преработката му;
11. други разходи.
(6) За всяка от основните групи дейности за извеждане от експлоатация по ал. 5 следва да бъдат разгледани и оценени следните стандартни групи разходи:
1. текущи разходи;
2. инвестиционни разходи;
3. непредвидени разходи.
(7) При промяна на титуляря на лицензията и периодично, поне веднъж на 5 години, управителният съвет на фонда прави преглед на оценките на разходите за извеждане от експлоатация, като при необходимост се изменя размерът на дължимите вноски.
(8) Вноските по ал. 1 се внасят до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който са дължими, от лицата, които експлоатират ядрени съоръжения.
(9) Вноската по ал. 1, дължима за декември, се внася до 20 януари на следващата година.
(10) Разходите на титуляря на лицензията за експлоатация на ядрено съоръжение, предвидени за превоз, за технологично съхранение и за преработване на ОЯГ, се признават ежегодно в цената на електроенергията.
(11) Неизразходваните средства по ал. 10, признати при ценообразуването през текущата година, се внасят в целева сметка при титуляря на лицензията до 31 март на следващата година.
(12) Целевата сметка по ал. 11 се открива в банка и при условия, одобрени от МИЕТ. Натрупаните средства в сметката се разходват от титуляря на лицензията само за покриване на разходи за дейностите по извозване, технологично съхранение и преработване на ОЯГ, останали неосъществени от предходни години.
(13) Титулярят на лицензията за експлоатация на ядрено съоръжение изготвя и представя до 15-о число на текущия месец в МИЕТ отчет за дължимата вноска във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" за предходния месец.

history Чл. 8. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., отм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.)

Раздел IV.
Ред за разходване на средствата от фонда

history Чл. 9. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Ежегодно в сроковете по бюджетната процедура за съответната година Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представя в Министерството на финансите разчети на средствата, необходими за изпълнение на годишната програма на фонда.

history Чл. 10. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Титулярите на лицензии за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и титулярите на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, т. 4, правят предложение за финансиране на дейности от фонда, придружено с обяснителна записка, в сроковете по бюджетната процедура за съответната година и го внасят за разглеждане в МИЕТ.

history Чл. 11. (доп., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Предложенията и документите по чл. 10 се проверяват и одобряват от управителния съвет на фонда по ред, определен с Правилника за организацията и дейността на фонда.

history Чл. 12. (1) (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Годишното финансиране на дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 се извършва по утвърдена от управителния съвет на фонда годишна програма на титуляря на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, която съдържа:
1. преглед на извършените към момента дейности по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения;
2. обобщение на избраната концепция и плана за извеждане от експлоатация на съответните ядрени съоръжения;
3. цели на програмата във връзка с извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения;
4. кратко описание на дейностите по програмата с необходимото финансиране от фонда;
5. целеви график на дейностите при извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения;
6. финансова информация, включително бюджетни разчети, за изпълнение на дейности по програмата, обосновано равнище на условни разходи в допълнение към основните проектни разходи, както и където е приложимо - разграничаване на финансирането от Европейския съюз и международните фондове за подпомагане на извеждането от експлоатация от предоставеното от други източници на финансиране;
7. основни резултати от плануваните дейности по програмата.
(2) (изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Годишната програма по ал. 1 се съставя на основата на план за извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения, в която се включват:
1. проучване и оценка на състоянието на безопасността на ядреното съоръжение на всички етапи от извеждането от експлоатация;
2. дейности, директно свързани с окончателното прекратяване на експлоатацията на ядрено съоръжение, включително управлението на отработеното ядрено гориво от последната горивна кампания на ядреното съоръжение;
3. управление на радиоактивни и конвенционални отпадъци, включително погребването им, получени в резултат на дейности по окончателно прекратяване и извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение;
4. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., отм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
5. управление на високоактивните отпадъци, включително погребването им, получени от преработката на отработеното ядрено гориво;
6. изпълнение на предписания или условия на разрешение за изпълнение на предложената дейност, издадено от контролен и/или регулиращ орган;
7. изпълнение на задължения или условия от правителствени решения, произтичащи от международни договорености и свързани с извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения;
8. задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно Кодекса на труда.

history Чл. 13. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Титулярят на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и титулярите на лицензия за експлоатация на ядрени съоръжения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, т. 4, на базата на одобрените от управителния съвет на фонда предложения за финансиране изготвят актуализиран график за изпълнение на дейностите и график за финансиране по месеци.

history Чл. 14. (1) (изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Финансовите отношения между фонда и лицензиантите, на които са отпуснати средства от фонда, се уреждат с договор.
(2) Договорът по ал. 1 задължително съдържа:
1. вида и обема на дейността - предмет на договора, и конкретните резултати, които следва да бъдат постигнати;
2. размера на средствата, отпускани от фонда;
3. сроковете за изпълнение;
4. конкретните права и задължения на страните.
(3) В договора се предвиждат авансови средства в размер, определен по следния ред:
1. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) в началото на всяка бюджетна година фондът предоставя авансови средства в размер 1/n част от одобреното от управителния съвет на фонда годишно финансиране на титуляря на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение и на титулярите на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, т. 4, където n е броят на месеците, в които се изпълняват дейности, чието изпълнение започва след началото на бюджетната година; фондът предоставя авансови суми по същия ред при започване на изпълнението им;
2. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) разплащането на извършените дейности се извършва ежемесечно след представяне на отчетни документи по следната формула:
Р = С - А/n,
където:
P е разплащането за съответния месец;
C - фактически направените разходи през отчетния период;
A - авансово преведената сума съгласно т. 1;
n - броят на месеците от бюджетната година, за които титулярят на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение и титулярите на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, т. 4, изпълняват определените дейности.

history Чл. 15. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., отм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.)

history Чл. 16. (1) Дейностите по чл. 5, ал. 2 се финансират със средства от фонда при наличие на условията по чл. 37, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
(2) Заинтересуваното лице представя в управителния съвет на фонда следните документи:
1. уведомително писмо до председателя на управителния съвет на фонда за настъпилото събитие;
2. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 37, ал. 2 ЗБИЯЕ;
3. документи, удостоверяващи финансово-икономическото състояние.
(3) Управителният съвет осигурява необходимите средства от фонда в рамките на предвидените със закона за държавния бюджет за съответната година.
(4) Допълнително необходими средства се осигуряват по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

history Чл. 16а. (нов, ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма чрез своята специализирана администрация организира и координира предварителния, текущия и последващия контрол върху приходите във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения".

history Чл. 16б. (нов, ДВ, бр. 19 от 2011 г.) (1) С цел подпомагане дейността на фонда управителният съвет може да създаде междуведомствена експертна работна група.
(2) Експертната работна група по ал. 1 включва председател и членове от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за ядрено регулиране.
(3) Поименният състав на експертната работна група се определя със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложения на ръководителите на съответните ведомства.
(4) Председателят на експертната работна група организира цялостната й дейност, представлява я и отговаря за дейността й пред министъра на икономиката, енергетиката и туризма и пред управителния съвет на фонда.
(5) Заседанията на експертната работна група се провеждат поне веднъж на всеки 3 месеца, като се насрочват от председателя й.
(6) Функциите и дейността на експертната работна група по ал. 1 се определят с правилник за дейността й, приет с решение на управителния съвет на фонда.

Раздел V.
Ред за отчитане и контрол на средствата от фонда

history Чл. 17. (1) (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г.) Средствата по фонда се отчитат съгласно Единната бюджетна класификация за съответната година.
(2) (доп., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Отчитането на фактически извършените разходи от титуляря на лицензия за извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение и от титулярите на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, извършващи дейности по чл. 5, ал. 1, т. 4, се извършва ежемесечно на базата на отчетни документи.

history Чл. 18. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г.) Отчитането на изпълнението на бюджета на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" се извършва по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

history Чл. 19. (отм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.)

history Чл. 20. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г.) (1) Средствата от фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" се разходват при спазване принципите на законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност.
(2) (изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Контролът на разходваните средства се осъществява по реда на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор и в съответствие с Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

history Чл. 21. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма назначава финансов контрольор, който извършва предварителен контрол за законосъобразност на дейността на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. Наредбата се приема на основание чл. 55 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

history § 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.

history § 3. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Указания по прилагането на наредбата дават министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на финансите съобразно тяхната компетентност.

history § 4. (изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

history § 3. Навсякъде думите "министъра на енергетиката и енергийните ресурси", "министърът на енергетиката и енергийните ресурси", "Министерство на енергетиката и енергийните ресурси" и "Министерството на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят съответно с "министъра на икономиката и енергетиката", "министърът на икономиката и енергетиката", "Министерство на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове:
........................................................................................................................

history § 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
........................................................................................................................

history § 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2006 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" (ОБН., ДВ, БР. 20 ОТ 2006 г.)

history § 2. До 31 декември 2006 г. тегловният коефициент (К) по чл. 7, ал. 2 е 0,15, а от 1 януари 2007 г. - 0,075.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2007 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 г. (ОБН., ДВ, БР. 110 ОТ 2007 г., В СИЛА ОТ 12.12.2007 г.)

history § 17. Със средства от фонда се финансират разходите за връщане за преработка на 720 касети с ОЯГ от окончателно прекратилите експлоатацията си блокове ВВЕР-440 в периода 2007 - 2010 г., без тези разходи да се възстановяват от "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД.

history § 18. Постановлението влиза в сила от 12 декември 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА (ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

history § 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2011 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 19 ОТ 2011 г., ПОПР., ДВ, БР. 26 ОТ 2011 г.)

history § 3. (попр., ДВ, бр. 26 от 2011 г.) До приемане на методологията по чл. 4, ал. 3 от наредбата по § 2 вноските на лицата, които експлоатират ядрени съоръжения, се определят по досегашния ред.

history Приложение към чл. 10, т. 1

history (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 12.12.2007 г., отм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.)

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!