По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОТ 2011 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОТ 2011 Г.

ДВ. бр. 49 от 12.06.2018г.

В сила от 01.01.2012 г.
Обн., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011 г., доп., ДВ, бр. 29 от 10 април 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2012 г., отм., ДВ, бр. 49 от 12 Юни 2018 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).