По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 24 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ПСИХИАТРИЯ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 24 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ПСИХИАТРИЯ"

ДВ. бр. 63 от 30.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 78 от 7 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 69 от 3 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 17 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 63 от 30 юли 2021 г.

 

history Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Психиатрия" съгласно приложението.
(2) Дейностите по психиатрия се осъществяват при спазване на стандарта по ал. 1.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...