По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Международноправни актове > СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА И СЪОТВЕТНА ДРУГА ПОМОЩ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА И СЪОТВЕТНА ДРУГА ПОМОЩ

ДВ. бр. 28 от 05.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 14 от 16 февруари 1999 г., изм., ДВ, бр. 28 от 5 април 2019 г.

 

history Правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати,
отчитайки значителните усилия и напредъка, който е постигнала Република България в своето икономическо и политическо развитие;
отчитайки, че правителството на Съединените американски щати предприема, след консултации и в сътрудничество с правителството на Република България, програма за икономическа, техническа и съответна друга помощ в Република България;
отчитайки важната роля, която играят частните организации в Съединените американски щати за изпълнението на такива програми за помощ;
желаейки да укрепят и затвърдят определени правила и да установят рамка за управлението и улесняването на предоставянето на помощ, която е била предоставена досега и която може да бъде предоставена в бъдеще от правителството на Съединените американски щати, в съответствие с действащите закони и подзаконови нормативни актове на Съединените американски щати,
се споразумяха за следното:

history Чл. 1. (а) Дипломатическата мисия на Съединените американски щати в Република България поема и изпълнява задълженията на правителството на Съединените американски щати по това споразумение, като за тази цел се открива отдел на тази дипломатическа мисия. Правителството на Република България се представлява от упълномощен държавен орган.
(б) Целите и детайлите по програмите за помощ с правителството на Република България се договарят посредством меморандуми за разбирателство и/или други писмени споразумения, които се подписват от името на правителството на Република България от: 1) упълномощения български държавен орган, и 2) заинтересования български държавен орган.