По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 30 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 30 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ

ДВ. бр. 13 от 09.02.2018г.

Обн., ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 99 от 8 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., отм., ДВ, бр. 13 от 9 Февруари 2018 г.

 

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване.

history Чл. 2. (1) Медицинско облъчване е облъчването с йонизиращи лъчения, което се прилага при:
1. пациенти за нуждите на тяхната диагностика и/или лечение;
2. лица, които участват в програми за здравен скрининг;
3. лица, които доброволно участват в медицински изследователски програми.
(2) Медицинско облъчване се допуска и по отношение на:
1. лица, на които се извършват медико-правни процедури;
2. лица, работещи в обекти с обществено предназначение, за установяване на здравното състояние на които се изисква изследване с йонизиращи лъчения, регламентирано с наредба по чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето.
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис