По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ - ОТМ.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на външните работи

ДВ. бр. 15 от 21.02.2012г.

В сила от 15.01.2012 г.
Приет с ПМС № 365 от 27.12.2011 г.
Обн., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., попр., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, организацията на дейността, функциите и числеността на Министерството на външните работи, наричано по-нататък "Министерството".

history Чл. 2. (1) Министерството на външните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. Александър Жендов 2.
(2) Министерството на външните работи е администрация, която подпомага министъра на външните работи при осъществяването на правомощията му.

Глава втора.
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 3. (1) Министърът на външните работи, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на външната политика на Република България и международните отношения.
(2) Министърът ръководи и представлява Министерството на външните работи.

history Чл. 4. Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

history Чл. 5. (1) Министърът на външните работи:
1. ръководи, координира и контролира осъществяването на правителствената политика на Република България в отношенията й с други държави, като осигурява поддържането и развитието на външнополитическия диалог, политиката на сигурност и двустранното, регионалното и многостранното сътрудничеството в търговско-икономическата, финансовата, културната, научната област и в други области;
2. осъществява общата координация в областта на външната политика и международната дейност на Република България в съответствие с правителствената програма, като:
а) взаимодейства с висшите органи на държавната власт при осъществяването на правомощията им в областта на външната политика и международната им дейност, координира и участва в подготовката и провеждането на посещенията на държавни и правителствени делегации на най-високо и високо равнище в Република България и в чужбина;
б) координира международното сътрудничество, осъществявано от другите министри и ръководители на ведомства, които задължително съгласуват с него решенията и действията си, оказващи въздействие върху външнополитическите интереси и ангажименти на страната;
в) предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, уреждащи общата координация в областта на външната политика на Република България съгласно чл. 3, ал. 2, т. 5 от Закона за дипломатическата служба;
3. поддържа и развива дипломатическите и консулските отношения на Република България с други държави;
4. ръководи работата на задграничните представителства на Република България;
5. поддържа отношения с акредитираните в Република България чуждестранни представителства и мисии на международните организации и контролира изпълнението на международно-правните задължения на Република България към тях като приемаща страна;
6. осъществява представителството на Република България в международните междуправителствени организации, в които тя членува или се ползва с определен статут;
7. утвърждава целите, позициите и състава на българските делегации, участващи в работата на международните организации, в които Република България членува или се ползва с определен статут, и на международните дипломатически и други конференции, когато позициите и съставът не са определени с решение на Министерския съвет;
8. съгласувано с компетентните министри и ръководители на ведомства координира и участва в преговорите за присъединяване на Република България към многостранни междуправителствени организации и многостранни структури и утвърждава целите, позициите и задачите на страната при участие в тях;
9. координира и участва в подготовката, сключването и изпълнението на международните договори на Република България;
10. извършва регистрацията на сключените от българската държава международни договори в Организацията на обединените нации (ООН) и ги съхранява;
11. ръководи българската политика за международно развитие и сътрудничество;
12. защитава правата и интересите на българската държава и на българските граждани и юридически лица в чужбина в рамките на международноправните норми и установената практика;
13. предприема дипломатически действия за опазване на българското културно-историческо наследство и паметници в чужбина; наблюдава и направлява дейността на Ефория за подпомагане на българския манастир "Свети Георги Зограф" и скита "Достойно ест";
14. оказва съдействие на дейността на българските културно-информационни центрове и институти в чужбина в областта на науката, образованието, културата и информацията;
15. управлява държавните имоти в страната и в чужбина, предоставени за управление на Министерството на външните работи;
16. координира и ръководи дейностите на Министерството при възникнала кризисна ситуация в чужбина;
17. защитава правата и свободите на лицата, принадлежащи към българските общности зад граница, в съответствие с международноправните норми в тази област и с интересите на страната;
18. ръководи и контролира цялостната дейност по участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз (ЕС) и участието на страната в неговата дейност, като:
а) представлява Република България и участва в работата на Съвет "Общи въпроси" и Съвет "Външни работи";
б) дава указания на Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел във връзка с участието на страната в различните органи и институции на ЕС на основата на съгласуваните цели и позиции в рамките на съществуващия и регламентиран със специална уредба координационен механизъм;
в) внася в Министерския съвет в рамките на своята компетентност проекти на решения по въпросите, свързани с участието на Република България в работата на ЕС, и във връзка с целите и на позициите на страната в различните формати на Съвета на ЕС;
г) ръководи разработването и осъществяването на националните външнополитически стратегии, планове и програми в съгласуваност с общите политики, стратегии, програми, планове и инструменти на ЕС;
19. координира и участва в реализирането на политиката на Република България в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО);
20. организира подбора, квалификацията, кариерното развитие и ротацията на служителите в дипломатическата служба, както и подбора на български граждани, кандидатстващи за служители или експерти в международни правителствени организации;
21. определя състава на Кариерната комисия и на дисциплинарния съвет в дипломатическата служба;
22. определя временния дипломатически ранг на служителите от други министерства и ведомства за срока на мандата им в задграничните представителства на Република България;
23. упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, на които е принципал;
24. изпълнява и други функции, определени с акт на Народното събрание или на Министерския съвет.
(2) Министърът внася предложения за назначаване на извънредни и пълномощни посланици, постоянни представители при международните организации, генерални консули и почетни консулски длъжностни лица на Република България в чужбина.
(3) Министърът представя в Министерския съвет годишни доклади за дейността на Министерството в изпълнение на стратегическите цели и приоритети от правителствената програма.
(4) Министърът представя в Министерския съвет и в Министерството на финансите проектите на програмен бюджет на Министерството, както и 6-месечните и годишните отчети за неговото изпълнение, в Народното събрание и в Сметната палата.
(5) Министърът координира националното участие и изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС, в областите на Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана, както и от членството в ООН, НАТО и други международни организации и коалиции.
(6) Министърът назначава със заповед посланици за специални поръчения и специални координатори за изпълнение на определени външнополитически задачи и определя техните правомощия.
(7) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

history Чл. 6. Министърът изпълнява функциите на председател на Съвета по европейските въпроси, като:
1. координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
2. координира изготвянето на оперативни документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
3. координира изготвянето и съгласуването на проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на ЕС и органите му;
4. координира изготвянето и съгласуването на проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и на Съвета на ЕС;
5. ръководи заседанията на Съвета по европейските въпроси;
6. осъществява общия контрол по функционирането на координационния механизъм по европейските въпроси;
7. координира дейността на работните групи към Съвета по европейските въпроси и на звената по европейските въпроси към министерствата и другите администрации;
8. формулира и поставя пред Съвета по европейските въпроси и пред Министерския съвет конкретни проблеми, свързани с членството на Република България в ЕС.

Раздел III.
Заместник-министри

history Чл. 7. При осъществяването на политическата програма на правителството в областта на външната политика и международните отношения и при разработването на проекти на нормативни актове министърът се подпомага от заместник-министър на външните работи и заместник-министър по европейските въпроси.

history Чл. 8. (1) Заместник-министрите подпомагат министъра и при изпълнението на неговите правомощия като ръководител на дипломатическата служба.
(2) Заместник-министрите контролират работата на дипломатическите и консулските представителства във връзка с изпълнението на задачите, които са от тяхната компетентност.
(3) Министърът делегира правомощия на заместник-министрите и определя техните функции със заповед.
(4) Министърът делегира на заместник-министър със заповед правомощията си във връзка с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения с изключение на налагането на дисциплинарните наказания по чл. 59 от Закона за дипломатическата служба и по чл. 90, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за държавния служител.
(5) Министърът делегира на заместник-министъра по европейските въпроси със заповед правомощията си по чл. 6 като председател на Съвета по европейските въпроси.
(6) Заместник-министрите получават по право и имат право да изискват информация, справки и анализи от структурните звена в Министерството и от задграничните представителства, свързани с външната политика и международните отношения.

Раздел IV.
Политически кабинет

history Чл. 9. (1) Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет:
1. събира, анализира и обобщава информацията, необходима за разработването на политически решения;
2. координира и контролира информацията и изпълнението на решенията в Министерството;
3. осъществява връзките на министъра с обществеността;
4. обменя информация с политическите кабинети на другите министри за изпълнението на правителствената програма;
5. координира и разработва дългосрочни и средносрочни външнополитически приоритети и цели в съответствие с правителствената програма;
6. координира и разработва планове, стратегии, концепции, политики и програми в съответствие с методическите указания на администрацията на Министерския съвет относно стратегическото планиране и на Министерството на финансите относно програмното бюджетиране и взема участие в тяхното междуведомствено съгласуване;
7. подготвя изказвания на министъра и обобщени материали за дейността на дипломатическата служба;
8. разработва насоки за информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в дипломатическата служба;
9. поддържа работни контакти, обмен на информация и сътрудничество с държавни институции, изследователски центрове, институти и неправителствени организации по въпроси на формирането на външната политика и разработва теми и основни параметри при възлагането на външни проучвания или други дейности с използването на бюджетни средства.
(3) Дейността на политическия кабинет се подпомага от съветници, експерти и технически сътрудници.

history Чл. 10. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия кабинет;
2. участва в заседанията, организирани от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
3. координира изготвянето на предложения от министъра на външните работи за включване в програмата за управление на правителството и в плана за нейното изпълнение;
4. координира с дирекциите и с другите министерства и ведомства изготвянето на дългосрочни и средносрочни външнополитически цели и стратегии за тяхното постигане в съответствие с правителствената програма;
5. възлага изготвянето на информационни, аналитични и прогностични материали, становища, позиции и концепции, необходими на министъра за изпълнение на неговите правомощия;
6. координира изготвянето на политическите указания на министъра по планиране на външнополитическата и административната дейност;
7. координира и контролира изпълнението на решенията на министъра и организира изготвянето на служебни отчети и публична информация по тях;
8. координира дейностите за подготовка и представяне на целите, действията, позициите и резултатите от външната политика пред обществото;
9. преглежда и насочва по компетентност постъпващата към министъра кореспонденция и възлага задачи за изготвяне на справки и становища, необходими за вземането на решения;
10. получава по право и има право да изисква информация, справки и анализи от структурните звена в Министерството и от задграничните представителства, свързани с външната политика и международните отношения;
11. координира дейността на структурните звена, пряко подчинени на министъра;
12. изготвя работната програма на министъра и координира изпълнението й.
(3) Министърът може да възложи на началника на политическия кабинет отделни свои правомощия по трудовите правоотношения на съветниците, експертите и техническите сътрудници към кабинета, с изключение на назначаването и прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни наказания.

history Чл. 11. Парламентарният секретар на Министерството:
1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и при необходимост го представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с работата на Министерството материали от дейността на Народното събрание и неговите комисии;
3. координира взаимодействието с комисиите на Народното събрание и с народните представители при изпълнение на законодателната програма на Министерството;
4. дава периодично информация за датите, обсъжданите въпроси и решенията на комисиите на Народното събрание и въз основа на тази информация подпомага началника на политическия кабинет при формулирането на конкретните задачи на кабинета и администрацията;
5. следи всички законодателни инициативи, отнасящи се до дейността на Министерството, и информира министъра и политическия кабинет за тях;
6. координира и отговаря за подготовката на участието на министъра в парламентарния контрол на Народното събрание;
7. следи заседанията на Европейския парламент, поддържа връзка с българските членове в парламента и своевременно информира министъра за събития, теми и дискусии от интерес за Министерството;
8. подпомага парламентарните комисии и групи за приятелство при осъществяване на тяхната международна дейност.

history Чл. 12. Говорителят на Министерството:
1. според указанията на министъра изразява публично позициите на Република България по въпроси на външната политика и международните отношения;
2. подпомага министъра при осъществяването на политическите публични изяви;
3. координира медийните изяви на членовете на политическия кабинет, на служителите на Министерството и на ръководителите на задграничните представителства, както и дейностите по линия на публичната дипломация;
4. получава по право и има право да изисква информация, справки и анализи от структурните звена в Министерството и от задграничните представителства, свързани с външната политика и международните отношения, както и с други въпроси, по които министърът е наредил да бъде оповестена позиция или предоставена публична информация.

Глава трета.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 13. (1) Министерството е структурирано в 3 генерални дирекции, 17 дирекции и Инспекторат.
(2) Числеността на отделните административни звена по ал. 1 е посочена в приложение № 1.

Раздел II.
Постоянен секретар

history Чл. 14. (1) Постоянният секретар:
1. организира, координира и контролира дейността на структурните звена в Министерството;
2. ръководи дългосрочното планиране, разработването на програми и процеса на планиране и управление на бюджета;
3. предлага мерки за развитие и за повишаване ефективността на дипломатическата служба;
4. ръководи разработването и осъвременяването на нормативната уредба, отнасяща се до организацията и дейността на дипломатическата служба;
5. отговаря за прилагането на принципите на професионалното кариерно развитие на служителите в дипломатическата служба и спазването на Професионалния кодекс на служителите в дипломатическата служба;
6. прави предложения до министъра за:
а) назначаване, преназначаване и прекратяване правоотношенията на служителите от дипломатическата служба;
б) предсрочно прекратяване на дългосрочната командировка на служители в дипломатическата служба по реда на Закона за дипломатическата служба;
в) нотифициране в дипломатически ранг;
7. свиква заседанията на Кариерната комисия и определя дневния им ред;
8. предлага служители, които да участват в заседанията на Кариерната комисия без право на глас;
9. организира процесите на атестиране и ротация на дипломатическите служители;
10. изготвя предложения за длъжностните разписания и за изменения в структурните звена на Централното управление;
11. изготвя предложения за щатните разписания и за промени в разположението и категоризацията на задграничните представителства и утвърждава указания за изработването на вътрешни правила за организацията на работата на задграничните представителства;
12. утвърждава бюджетите на задграничните представителства - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра, и извършва корекции по тях по смисъла на чл. 23, ал. 3 и чл. 34, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на държавния бюджет;
13. предлага мерки за подобряване на взаимодействието с други власти, министерства, агенции и служби;
14. ръководи дейността по разработване и прилагане на мерки за недопускане конфликт на интереси и условия за корупция в дипломатическата служба;
15. организира взаимодействието със синдикатите и с неправителствени организации, работещи в областта на външната политика и международните отношения;
16. координира изготвянето на годишния доклад за дейността на Министерството в изпълнение на стратегическите цели и приоритети от правителствената програма, както и годишния отчет за състоянието на администрацията по Закона за администрацията;
17. получава по право и има право да изисква от структурните звена в Министерството и от задграничните представителства информация, справки и анализи, необходими за изпълнението на функциите му;
18. разпределя постъпващата към Министерството документация и възлага задачи за изготвяне на справки и становища, необходими за вземане на решения;
19. организира, координира и контролира дейностите по изготвяне на проекти на Министерството за участие във финансиране от европейски фондове и международни програми.
(2) Министърът може да възложи на постоянния секретар своите правомощия или отделни свои правомощия във връзка със служебните и трудовите правоотношения на служителите в Министерството освен в случаите, когато в закон е предвидено друго.
(3) Функциите на постоянния секретар в негово отсъствие от страната или когато ползва отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед на министъра дипломатически служител в Министерството, отговарящ на изискванията за заемане на длъжността "постоянен секретар".

Раздел III.
Генерални директори

history Чл. 15. (1) Генералните директори отговарят за изпълнението на приоритетите във външната политика на правителството, като планират, координират и осигуряват изпълнението им от страна на подчинените им административни структури. При изпълнението на тези си функции генералните директори са пряко подчинени на министъра, на когото докладват за изпълнението на поставените от него задачи.
(2) Генералните директори изискват и получават необходимата им информация за изпълнение на функционалните им задължения от структурните звена на дипломатическата служба и от административни звена на други органи на изпълнителната власт.

history Чл. 16. Министърът утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите и работните заплати и структурата на административните звена.

Раздел IV.
Главен секретар

history Чл. 17. (1) Главният секретар на Министерството ръководи общата администрация и подпомага министъра по административните, стопанските, финансовите и техническите въпроси, като:
1. отговаря за осигуряването на необходимите условия за функциониране на дипломатическата служба;
2. координира и контролира дейността по управлението на държавната собственост, предоставена на Министерството;
3. организира документооборота между дирекциите и другите звена на Министерството;
4. контролира изпълнението на мерките за безопасност в Централното управление на Министерството и в задграничните представителства;
5. изпълнява и други функции, възложени му от министъра.
(2) Главният секретар изготвя периодични отчети за състоянието и дейността на общата администрация на Министерството и по своя инициатива проучва и изготвя предложения за подобряване на структурата, състава и организацията на дейността на общата администрация и на административното осигуряване в Министерството.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от министъра директор на дирекция в Министерството.

Раздел V.
Дирекция "Вътрешен одит"

history Чл. 18. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешния одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор по отношение на всички структури, програми, дейности и процеси в Министерството, включително на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекция "Вътрешен одит" изпълнява следните функции:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и процедури, вид и обем на проверките;
4. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейността със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
8. представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и докладва за тях;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя всяка година на министъра обобщена информация по образец, утвърден от министъра на финансите, за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел VI.
Инспекторат

history Чл. 19. (1) Инспекторатът осъществява административен и специализиран контрол върху дейността на Министерството, включително на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Инспекторатът е пряко подчинен на министъра.
(2) Организацията на дейността, условията и редът за осъществяване функциите на Инспектората се определят с утвърдени от министъра вътрешни правила по предложение на главния инспектор.
(3) Инспекторатът изпълнява функциите по чл. 46 от Закона за администрацията, като:
1. извършва проверки и анализира организацията и ефективността на административната дейност на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
2. анализира причините и условията за констатираните слабости и нарушения и предлага мерки за отстраняването им и за подобряване на работата;
3. следи за изпълнението на индивидуалните административни актове на министъра и на ръководителите на създадените към министъра други административни звена, включително второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
4. (попр., ДВ, бр. 15 от 2012 г.) осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
5. събира и анализира информация и извършва проверки по своя инициатива за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и конфликт на интереси и неефективна работа на администрацията;
6. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
7. извършва проверки и изготвя писмени отговори по постъпили в Министерството молби и сигнали срещу незаконни или неправомерни действия или проявено бездействие на служители на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
8. при констатирани нарушения на трудовата дисциплина и неизпълнение на служебните задължения може да изготвя предложения до министъра за образуване на дисциплинарни производства;
9. при констатиране на нарушения и пропуски с финансови и/или имуществени последици прави предложения до министъра за отнасянето им до съответните компетентни дирекции и органи;
10. извършва последващи проверки за изпълнението на дадените задължителни указания от извършените проверки;
11. изпраща информация в оперативен порядък по искане на дирекция "Главен инспекторат" на Министерския съвет;
12. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени му от министъра.
(4) При осъществяване на своите функции служителите от Инспектората имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в Министерството и в създадените към министъра други административни звена, включително второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.
(5) Главният инспектор представя ежегоден отчет на министъра за дейността на Инспектората през съответната година.

history Чл. 20. Общата администрация в Министерството е организирана в пет дирекции:
1. дирекция "Финанси и управление на собствеността";
2. дирекция "Информационни технологии";
3. дирекция "Канцелария и административно осигуряване";
4. дирекция "Сигурност";
5. дирекция "Човешки ресурси".

history Чл. 21. (1) Дирекция "Финанси и управление на собствеността" подпомага министъра при планирането, програмирането и бюджетирането на финансовите ресурси на Министерството, като:
1. организира, ръководи и осъществява финансово-счетоводната и материалната отчетност в Министерството и в задграничните представителства;
2. организира и ръководи финансово-счетоводната и материалната отчетност във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
3. участва в рамките на своята компетентност при изготвянето и управлява изпълнението на програмния бюджет на Министерството, контролира бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра и консолидирания бюджет и отчита неговото изпълнение;
4. изготвя разчетите за и контролира изпълнението на капиталовите разходи въз основа на поименни списъци за основен ремонт и план за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи;
5. съставя финансовите отчети на определени от министъра задгранични представителства, в които няма командировани служители за завеждащ финансово-административната служба;
6. съставя финансови и консолидирани отчети, обработва ведомости и баланс на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които се предоставят на Министерството на финансите и на Сметната палата, и осигурява съхранението на счетоводните и други документи съгласно нормативните изисквания;
7. осъществява предварителен контрол по законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на Министерството;
8. (попр., ДВ, бр. 15 от 2012 г.) извършва материални проверки на материалноотговорните лица в Министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в задграничните представителства по отношение на събирането, съхраняването, разходването и отчитането на активите;
9. документира резултатите от извършените проверки, като изготвя доклади за тях;
10. участва при подготовката и изготвя становища по проекти на закони и други нормативни и ненормативни актове, анализира резултатите от прилагането на актовете, свързани с дейността на Министерството, и състоянието на системите за финансово управление и контрол и при възникване на необходимост предлага актуализиране на утвърдените вътрешни правила;
11. в рамките на своята компетентност участва в подготовката и съгласуването на проекти на актове на министъра и проекти на нормативни актове, внасяни от министъра в Министерския съвет;
12. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по отношение на финансовите задължения на Министерството за привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения;
13. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по отношение на административното обслужване на граждани и юридически лица;
14. организира и осъществява инвентаризацията на активите на Министерството;
15. анализира финансово-икономическото състояние на търговски дружества с държавно участие в капитала, на които министърът е принципал, и подготвя цялата документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети.
(2) Дирекция "Финанси и управление на собствеността" подпомага министъра при осъществяването на дейностите по придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, на територията на Република България и в чужбина, като:
1. организира процедурите по придобиването и разпореждането с недвижимите имоти - държавна собственост;
2. изготвя предложения и становища за оптимизиране на приходите от имотите - държавна собственост, предоставени на Министерството, за намаляване на оперативните разходи и за предотвратяване на загуби от последваща обезценка на имотите;
3. изготвя предложения и становища за мерките за поддръжка на имотите - държавна собственост, предоставени на Министерството;
4. поддържа и актуализира единна база данни за имотите - държавна собственост, на територията на Република България и в чужбина, предоставени за управление на Министерството;
5. предприема действия за разрешаване на правни проблеми, свързани с имотите - държавна собственост, предоставени на Министерството;
6. предприема действия по проучване на приложимото местно законодателство в държавите, в които Министерството стопанисва и управлява имоти;
7. осъществява дейността по управление на ведомствения жилищен фонд на Министерството, поддържа регистър на имотите от ведомствения жилищен фонд, организира настаняването във ведомствения жилищен фонд и контролира изпълнението на сключените наемни договори;
8. изготвя проекти на актове и документи, с които министърът упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала;
9. изготвя договорите за управление на органите на управление и контрол на търговските дружества с държавно участие в капитала, на които министърът е принципал, и следи за изпълнението им;
10. изготвя поименните списъци за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи на територията на Република България и организира изпълнението им;
11. съгласувано с другите компетентни дирекции в Министерството извършва всички дейности, свързани с договаряне и предоговаряне на спогодби с чужди държави за взаимно предоставяне на имоти за нуждите на задграничните представителства;
12. действа като секретариат на Междуведомствената комисия за държавните имоти извън страната и изготвя необходимите документи и предложения за придобиване, разпореждане, предоставяне за управление и отдаване под наем на имоти извън страната;
13. осигурява дейността по предоставянето на концесии;
14. организира, осъществява и контролира ремонта и поддръжката на сградния фонд, машините, съоръженията и оборудването на Министерството;
15. изготвя поименните списъци за извършване на основен ремонт от задграничните представителства и организира и контролира изпълнението им съгласувано с другите компетентни дирекции в Министерството;
16. осигурява придобиването, разпределянето и отчетността на дълготрайните материални активи, материалните запаси и консумативи за нуждите на Министерството;
17. организира дейностите по разпореждане с излишните за Министерството движими вещи по реда на Закона за държавната собственост и подзаконовите актове по прилагането му;
18. осигурява противопожарната безопасност в сградите на Министерството.
(3) Дирекция "Финанси и управление на собствеността":
1. планира, организира и реализира процедури по възлагане на обществени поръчки в Министерството;
2. осъществява дейностите по изготвяне и сключване на договорите по обществени поръчки, страна по които е Министерството;
3. осъществява процесуалното представителство пред съдилища и други юрисдикции по дела, свързани с възлагане на обществени поръчки, по които страна е Министерството или министърът;
4. изготвя и предлага процедури, анализи и правни становища, свързани с провежданите в Министерството и в задграничните представителства (самостоятелни възложители по чл. 7, т. 2 от Закона за обществените поръчки) обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Наредбата за специални обществени поръчки;
5. подготвя становища по представени проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки;
6. води регистър на сключените договори по обществени поръчки, поддържа архив и съставя досиета на проведени оперативни програми;
7. организира подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в "Официален вестник" на Европейския съюз, в Държавен вестник и в регистъра при Агенцията по обществени поръчки.

history Чл. 22. Дирекция "Информационни технологии" осъществява планирането, изграждането и използването на информационни и комуникационни мрежи и използването на технологии и продукти за осигуряване дейността на Министерството и в задграничните представителства, като:
1. извършва стратегическото планиране на телефонни мрежи, компютърни системи и мрежи с инсталирани софтуерни продукти;
2. изгражда, администрира, обновява и поддържа технически локалните компютърни мрежи и интернет сайтовете на Министерството и задграничните представителства, както и вътрешната интранет страница на Министерството;
3. извършва системно обновяване на техническите средства и програмните продукти, използвани в Министерството и в задграничните представителства;
4. гарантира съвместимостта на мрежите и използваните технически и програмни продукти в Министерството и в задграничните представителства;
5. организира условия за използване от състава на дипломатическата служба на телефонни мрежи, компютърни системи и мрежи със специализирани софтуерни продукти;
6. организира и участва в прилагането на Закона за електронното управление и в предоставянето на публични и интернет услуги в Министерството и в структурите на пряко подчинение на министъра;
7. съдейства в прилагането на информационните технологии за обмен на електронни документи между административните органи и постигане на оперативна съвместимост с другите звена от държавната администрация;
8. планира, организира и осигурява в програмно, материално-техническо и технологично отношение автоматизираната обработка на информацията в Министерството и е орган по развитие и експлоатация.

history Чл. 23. Дирекция "Канцелария и административно осигуряване" осигурява дейността на Министерството в деловодно и логистично отношение, като:
1. осъществява административно-техническото и документално-информационното обслужване на Министерството с изключение на кореспонденцията на определени от министъра структурни звена със самостоятелни деловодства;
2. организира и осъществява деловодната и архивната дейност на Министерството;
3. оказва методическа помощ и контрол върху деловодната и архивната работа в структурните звена на Министерството със самостоятелни деловодства и задграничните представителства;
4. приема, обработва и препраща до компетентните структурни звена в Министерството или до други държавни учреждения получени чрез приемната на Министерството писма, жалби, сигнали и молби на граждани и следи за своевременното изпращане на обратна информация и отговори до подателите;
5. организира и осъществява транспортното обслужване, включително доставка на автомобили за нуждите на Министерството и на задграничните представителства;
6. осигурява хигиената в сградите на Министерството.

history Чл. 24. Дирекция "Сигурност":
1. организира и осъществява прилагането на системи от мерки, способи и средства за сигурност в Министерството и в задграничните представителства като неотменна част от изискванията за защита на информацията;
2. осъществява надежден пренос на откритите и закритите съобщения, обменяни между Министерството и задграничните представителства, в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
3. осъществява комуникациите със задграничните представителства и криптографската защита на обменяната информация;
4. организира и контролира работата с документите и информационните масиви, съдържащи класифицирана информация;
5. подпомага служителя по сигурността на информацията в изпълнение на задачите, свързани с прилагане на правилата относно защитата на класифицираната информация;
6. организира и контролира изпълнението на дейностите, свързани с физическата и техническата защита на Министерството и на задграничните представителства;
7. упражнява контрол при наемане, покупка или строителство на сгради за административни нужди на задграничните представителства на Република България във връзка с обезпечаване на сигурността;
8. управлява дипломатическата куриерска служба, като планира и организира маршрутите на дипломатическите куриери.

history Чл. 25. Дирекция "Човешки ресурси":
1. подпомага министъра при изготвянето и провеждането на политиката за развитие на човешките ресурси и при планирането и осъществяването на подбора и квалификацията на служителите на Министерството, включително на задграничните представителства;
2. подпомага постоянния секретар при изпълнението на функциите му по чл. 14, ал. 1, т. 5 - 11;
3. изготвя предложения за промени в нормативната уредба в областта на човешките ресурси в дипломатическата служба и за актове на министъра в нейно изпълнение;
4. изготвя становища по проекти на актове във връзка с управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
5. осигурява информационно и технически работата на Кариерната комисия;
6. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения;
7. осигурява технически процеса на назначаване и преназначаване на служителите на длъжности в Министерството и в задграничните представителства в рамките на годишната ротация, включително изготвя съответните документи, свързани с ротацията;
8. разработва проектите на длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите и работните заплати на служителите в Министерството;
9. осигурява методическо и организационно съдействие при разработването и актуализирането на длъжностните характеристики и организира атестирането на служителите в администрацията;
10. дава становища по жалби и молби на служители по кадрови въпроси и изготвя предложения за решаването им;
11. изготвя и предлага мерки за подобряване на системата за заплащане и финансово стимулиране на служителите;
12. подпомага министъра при осъществяването на подбора на кандидатури и номинирането на български граждани за работа в международните правителствени организации и в структурите на ЕС, НАТО, ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и на други международни длъжности като командировани национални експерти и поддържа база данни за тях;
13. поддържа кадрова информационна система и картотека със служебните досиета, включващи личните и кадровите дела на служителите в Министерството;
14. следи за изпълнението от страна на служителите в Министерството на изискванията за заемане на длъжности съгласно Закона за дипломатическата служба;
15. издава и заверява служебните и трудовите книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж на служителите в Министерството;
16. осъществява дейности по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служители, на които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с Министерството е било признато за незаконно;
17. организира подготовката на служителите за дългосрочно командироване;
18. съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет.

history Чл. 26. (1) Специализираната администрация се състои от 3 генерални дирекции и 12 дирекции.
(2) Генералните дирекции в специализираната администрация са:
1. Генерална дирекция "Политически въпроси";
2. Генерална дирекция "Глобални въпроси";
3. Генерална дирекция "Европейски въпроси".
(3) Дирекциите в специализираната администрация са:
1. дирекция "Политика за сигурност";
2. дирекция "ООН и сътрудничество за развитие";
3. дирекция "Права на човека";
4. дирекция "Политики и институции на Европейския съюз";
5. дирекция "Европейски държави";
6. дирекция "Близък изток и Африка";
7. дирекция "Америка, Азия, Австралия и Океания";
8. дирекция "Международно право и юридически въпроси";
9. дирекция "Консулски отношения";
10. дирекция "Планиране и координация";
11. дирекция "Информация и ситуационен център";
12. дирекция "Държавен протокол".

history Чл. 27. (1) Генерална дирекция "Политически въпроси" подпомага министъра и политическия директор при формирането на политиката и реализирането на външнополитическия интерес на Република България в организации, формати на сътрудничество, общи политики и въпроси в следните области:
1. Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС), в т.ч. Общата политика на сигурност и отбрана (ОПСО);
2. участието на България в НАТО и в ОССЕ, както и по отношение на регионалните формати на сътрудничество по сигурността и отбраната в Югоизточна Европа и в Черноморския регион;
3. принципни въпроси на политиката на национална сигурност и на отбранителната политика, включително развитието на националния капацитет и участието на България във военни и граждански операции за управление на кризи, провеждани от ООН, НАТО, ЕС и ОССЕ;
4. отношенията с държавите от Близкия изток и Африка, Америка, Азия, Австралия и Океания.
(2) Генерална дирекция "Политически въпроси":
1. следи входящата информация по посочените в ал. 1 външнополитически области и изисква предложения и анализи от компетентните звена;
2. изготвя анализи и предлага позиции за външнополитически действия в посочените в ал. 1 външнополитически области;
3. управлява използването на комуникационно-информационните системи на ЕС (по ОВППС и ОПСО) и на НАТО.

history Чл. 28. (1) Генералният директор на Генерална дирекция "Политически въпроси" е политически директор по смисъла на чл. 12 от Закона за дипломатическата служба.
(2) Политическият директор наблюдава, координира дейността и поставя задачи на дирекциите "Политика за сигурност", "Америка, Азия, Австралия и Океания" и "Близък изток и Африка".
(3) (попр., ДВ, бр. 15 от 2012 г.) Политическият директор възлага на ръководителите на наблюдаваните от него звена координацията и съгласуването с компетентните министерства, ведомства и агенции на политическите позиции, инициативи и други външнополитически действия на Република България в посочените в чл. 27, ал. 1 области.
(4) Политическият директор в сферата на своята компетентност наблюдава и координира дейността на Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, Постоянната делегация към НАТО в Брюксел и Постоянното представителство към ООН, ОССЕ и другите международни организации във Виена, както и на дипломатическите представителства на Република България в държавите от Близкия изток, Африка, Америка, Азия, Австралия и Океания.
(5) Политическият директор отговаря за подготовката на националните позиции в областта на ОВППС, включително ОПСО, като осъществява координация на дирекциите от специализираната администрация и на други структурни звена в дипломатическата служба при подготовката на национални позиции и на участието в заседанията на Европейския съвет, на Съвета "Външни работи" и на Комитета на постоянните представители към ЕС във формат 2 (КОРЕПЕР II) по въпроси на ОВППС и на Комитета по политика и сигурност (КОПС).
(6) Наблюдаваните от политическия директор дирекции, както и всички останали дирекции са отговорни за поддържането и актуализирането на досиетата с постъпващата информация от всички източници, включително от ЕС (европейски институции и държави членки) и НАТО, за изготвянето на комплексни оценки и анализи, чиято обща и концептуална координация в контекста на ОВППС/ОПСО се осъществява от политическия директор.

history Чл. 29. (1) При осъществяване на функциите си политическият директор се подпомага и замества при необходимост от специален координатор - европейски кореспондент по смисъла на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС.
(2) Европейският кореспондент съдейства за изработване на одобряваните от политическия директор позиции за националното участие в ОВППС и ОПСО, като за целта осъществява постоянна координация с европейските кореспонденти на държавите - членки на ЕС, и на Европейската служба за външно действие, с Постоянното представителство на Република България към ЕС, с дирекциите от специализираната администрация на Министерството, както и с други министерства и агенции, при необходимост.
(3) Европейският кореспондент координира използването на европейските кореспондентски мрежи за връзка и обмен на информации и позиции между страните - членки на ЕС.
(4) По указание на европейския кореспондент структурните звена от специализираната администрация на Министерството представят предложения за национални позиции в ОВППС и ОПСО.

history Чл. 30. (1) Дирекция "Политика за сигурност" подпомага политическия директор в координацията на подготовката на национални позиции и участието в заседанията на Европейския съвет, Съвет "Общи въпроси" и Съвет "Външни работи", Комитета на постоянните представители към ЕС във формат КОРЕПЕР II по въпроси на ОВППС и на Комитета за политика и сигурност, като:
1. поддържа консолидиран пакет с актуални политически позиции по всички международни конфликтни и спорни въпроси, които са в зоната на националните интереси или се разработват от ЕС и НАТО, изготвен координирано с останалите звена на специализираната администрация;
2. изготвя окончателните позиции и инструкции до Постоянното представителство на Република България към ЕС и други задгранични мисии, при необходимост, по въпроси, свързани с ОВППС/ОПСО, въз основа на предложенията, получени от всички звена, като при сериозни различия ги координира с ръководството на Министерството;
3. координира дейностите по линия на двустранната, регионалната и многостранната дипломация по въпроси на ОВППС/ОПСО от комплексен характер, както и по външнополитически инициативи и предложения, които могат да имат отражение върху ОВППС;
4. съгласува позиции и становища по участието на Република България в регионални инициативи, стратегии и политики на ЕС и осъществява координация и съгласуване на позиции с компетентни по проблематиката министерства и ведомства;
5. управлява използването на комуникационно-информационните системи на ЕС (по ОВППС и ОПСО) и на НАТО;
6. следи и координира процеса на приемане и имплементацията на ограничителни мерки от ЕС по отношение на трети държави, организации и лица и оказва съдействие за подготовката на участията в заседания на Работната група на съветниците по външни отношения във формат "Санкции" към Съвета на ЕС.
(2) Дирекция "Политика за сигурност" отговаря за:
1. ръководството и координацията на политиката и участието на Република България в НАТО;
2. координацията при подготовката на национални позиции и участието в заседанията на Северноатлантическия съвет и на подчинените на Съвета работни органи;
3. координацията при подготовката на национални позиции по развитието и осъществяването на политиката за партньорство на НАТО и участието в заседанията в партньорските формати на НАТО;
4. координацията на национални позиции по разширяването на НАТО и участие в процеса "План на действие за членство", както и двустранно и многостранно сътрудничество в областта на евро-атлантическата интеграция;
5. координацията на национални позиции по участието на Република България в операции на НАТО и в процеса на политическо ръководство на операциите и консултации с оперативните партньори;
6. осъществяване функциите на Изпълнителен секретар на Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО;
7. подготовката на становища и позиции по трансатлантическите отношения и развитието на стратегическото партньорство между НАТО и ЕС;
8. ръководството и координацията на участието на Република България в ОПСО;
9. координацията при подготовката на национални позиции и участието в заседанията на Европейския съвет и на Съвета "Външни отношения", Комитета на постоянните представители към ЕС във формат 2 (КОРЕПЕР II) по въпроси на ОВППС и на Комитета по политика и сигурност (КОПС);
10. координацията на национални позиции по участието на Република България в операции и мисии по ОПСО, както и в Многонационални бойни групи на ЕС;
11. ръководството и координацията на участието на граждански специалисти в операции и мисии на НАТО, ЕС (ОПСО) и ОССЕ;
12. ръководството и координацията на политиката и участието на Република България в ОССЕ;
13. подготовката и координацията на национални позиции по участието и изпълнението на ангажиментите на Република България като страна по Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ) и в консултациите и преговорите по модернизиране на режима за контрол на обикновените въоръжени сили в Европа;
14. подготовката и координацията на национални позиции по участието и изпълнението на ангажиментите на Република България като страна по Договора за открито небе;
15. подготовката и координацията на национални позиции по участието на Република България в регионални споразумения, инициативи и процеси на сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в Югоизточна Европа (ЮИЕ) и Черноморския регион, включително Процеса на сътрудничество под егидата на министрите на отбраната от ЮИЕ, Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ), Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море (БЛЕКСИФОР) и Мерките за укрепване на доверието и сигурността във военноморската област на Черно море;
16. подготовката и координацията на национални позиции по участието на Република България в Първи комитет (Разоръжаване и международна сигурност) на Общото събрание на ООН, Комисията по разоръжаване и Конференцията по разоръжаване в Женева;
17. подготовката и координацията на национални позиции по участието във и изпълнението на ангажиментите на Република България като страна по многостранни договори за разоръжаването, неразпространението на ОМУ и контрола над въоръженията;
18. участието на Република България в Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) и в Международната агенция за атомна енергия (МААЕ);
19. подготовката и координацията на национални позиции и по участието и изпълнението на ангажиментите на Република България в многостранни споразумения, режими и инициативи за неразпространение на ОМУ и експортен контрол върху търговията с оръжие и с изделия и технологии с двойна употреба (Васенаарската договореност, Групата на ядрените доставчици, Комитет "Цангер", Австралийската група, Режим за контрол на ракетните технологии, Хагският кодекс на поведение в областта на ракетните технологии, Инициативата за борба с ядрения тероризъм, Инициативата за защита от разпространението на ОМУ, Конференцията за ядрена сигурност и безопасност);
20. подготовката на становища и позиции по участието и изпълнението на ангажиментите на Република България в многостранни и регионални инициативи в областта на малките оръжия и леките въоръжения (МОЛВ) в рамките на ООН, ОССЕ, ЕС, НАТО, Центъра за сътрудничество по сигурността в Югоизточна Европа и други форуми;
21. подготовката на анализи, становища и позиции по предложения, консултации и преговори за нови многостранни споразумения, режими и инициативи в областта на разоръжаването, контрола на въоръженията, неразпространението на ОМУ и експортен контрол и възможното участие на Република България;
22. подготовката на анализи и становища и участието на Министерството в националните механизми за експортен контрол на оръжия и на изделия и технологии с двойна употреба (Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет, Междуведомствената комисия по експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение);
23. подготовката и координацията на национални позиции и участие в специализираните работни групи по въпросите на разоръжаването, неразпространението, контрола на въоръженията и експортния контрол към Съвета на ЕС (Работна група по глобално разоръжаване и контрол на въоръженията, Работна група по неразпространението, Работна група по износа на конвенционални оръжия);
24. подготовката на становища и позиции по въпроси на двустранното сътрудничество в областта на отбраната със страни - членки на НАТО и ЕС, и с други държави;
25. съдействието на делегациите на Народното събрание към Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на ОССЕ.
(3) Дирекция "Политика за сигурност" наблюдава, контролира и оценява работата на Постоянната делегация към НАТО в Брюксел, на Постоянното представителство към ЕС в Брюксел (по въпросите на ОПСО), на Постоянното представителство към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена (по въпросите на ОССЕ и МААЕ), Постоянното представителство към ООН в Ню Йорк (по въпросите на Първи комитет и Комисията по разоръжаване), на Постоянното представителство към ООН в Женева (по въпросите на Конференцията по разоръжаване), както и на Посолството на Република България в Хага в качеството му на Постоянно представителство към Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО).

history Чл. 31. (1) Дирекциите "Близък изток и Африка" и "Америка, Азия, Австралия и Океания" отговарят за:
1. формулирането и провеждането на политиката на Република България по отношение на държавите от съответния регион;
2. осъществяването на политическия диалог и сътрудничеството с държавите от съответния регион в областта на политиката на сигурност, търговско-икономическата, финансовата, културната, научната област и в други области;
3. изработването на становища и позиции по политически въпроси относно двустранното сътрудничество с държавите от ресора на дирекцията и по актуални международни теми и проблеми, свързани със съответния регион;
4. изготвянето на предложения за установяване и прекратяване на дипломатически отношения, откриване, закриване или временно прекратяване дейността на дипломатически представителства на Република България зад граница;
5. подготовката и осъществяването на:
а) посещения и срещи на равнище министър на външните работи, както и на високо и най-високо равнище;
б) консултации с министерствата на външните работи на съответните държави;
6. подготовката и провеждането на преговори за сключване на междудържавни политически договори и други двустранни документи с политически характер със страните от съответния регион и тяхното изпълнение;
7. ръководството, планирането, оценяването на дейността на задграничните представителства на Република България в страните от съответния регион и решаването на въпроси от всякакъв характер, свързани с тяхното функциониране.
(2) Дирекциите по ал. 1:
1. самостоятелно или координирано с други дирекции на Министерството изготвят информации, оценки, анализи и прогнози за външната политика на страните от съответния регион, вътрешнополитическото и икономическото им положение, състоянието на двустранните отношения, формулират позиции и предложения за по-нататъшно развитие на отношенията с тези държави;
2. наблюдават работата на регионалните правителствени организации и инициативи от ресора на дирекцията, участват в механизмите и формите на сътрудничество с тези организации и подготвят и координират участието в регионалните и международните форуми, в които Република България е представена, включително като държава - членка на ЕС;
3. изготвят и поддържат актуална базисна информация и анализи за позициите на всяка от страните в ресора на дирекцията по основни външнополитически въпроси, съгласуват и обменят информации по тези въпроси с генералните дирекции и дирекциите по компетентност, със задграничните представителства на Република България и с мисиите на тези страни в София;
4. изготвят становища и позиции за участие в работата на спомагателните органи на Съвета на ЕС по въпросите, свързани с ОВППС и външните отношения;
5. координират с генералните дирекции "Европейски въпроси", "Политически въпроси" и "Глобални въпроси" и с други звена на Министерството, а при необходимост - и с други министерства, въпросите, свързани с членството на Република България в ЕС и НАТО, както и подписването и ратифицирането от страна на Република България на споразумения, които имат отношение към двустранното сътрудничество между ЕС и НАТО, от една страна, и държавите от съответния регион, от друга страна;
6. поддържат контакти с акредитираните в Република България дипломатически представителства на страните от съответния регион;
7. участват в провеждането на държавната политика по въпросите на българските общности зад граница;
8. координират и съдействат за развитие на сътрудничеството между правителството на Република България и регионите и провинциите на държавите с федерално устройство от ресора на дирекцията;
9. осъществяват координация и оказват съдействие на други министерства и ведомства по отношение на международната им дейност и на двустранното сътрудничество и обмен със страните от ресора на дирекцията в различните сфери от компетентността на съответното министерство или ведомство;
10. съгласувано със съответните министерства и ведомства:
а) координират подготовката и подписването на споразумения и програми за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката с държавите от ресора на дирекцията и осъществяването на предвидените в тях мероприятия;
б) участват в подготовката и провеждането на сесии на междуправителствени смесени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество с държавите от съответния регион;
в) участват в подготовката и подписването на други двустранни споразумения на Република България със страните от съответния регион.

history Чл. 32. (1) Генерална дирекция "Глобални въпроси" подпомага министъра на външните работи и генералния директор по глобалните въпроси и правата на човека при формирането на политиката и реализирането на външнополитическия интерес на Република България:
1. в Организацията на обединените нации (ООН) и в специализираните агенции към нея;
2. в Съвета на Европа;
3. по въпросите, свързани с правата на човека;
4. при участието на Република България в политиката на развитие и оказване на хуманитарна помощ.
(2) Генерална дирекция "Глобални въпроси":
1. следи, обобщава и анализира тематичната информация по посочените в ал. 1 външнополитически области;
2. разработва и предлага становища, позиции и програми за външнополитически действия на Република България в посочените в ал. 1 външнополитически области.

history Чл. 33. (1) Генералният директор по глобалните въпроси и правата на човека ръководи дейността на Генерална дирекция "Глобални въпроси".
(2) Генералният директор по глобалните въпроси и правата на човека координира и съгласува с компетентните министерства, ведомства и агенции политическите позиции, инициативи и други външнополитически действия на Република България от компетентността на генералната дирекция.
(3) Генералният директор по глобалните въпроси и правата на човека наблюдава, координира дейността и възлага задачи на дирекции "ООН и сътрудничество за развитие" и "Права на човека".
(4) Генералният директор по глобалните въпроси и правата на човека наблюдава и координира, в сферата на своята компетентност, дейността на Постоянните представителства на Република България при ООН в Ню Йорк, Женева и Виена, към ЮНЕСКО и към Съвета на Европа.
(5) Генералният директор по глобалните въпроси и правата на човека следи и съдейства за навременното и съдържателно информиране на другите генерални дирекции по актуалното развитие на проблематиката, наблюдавана и анализирана от генерална дирекция "Глобални въпроси".

history Чл. 34. Дирекция "ООН и сътрудничество за развитие":
1. анализира, планира и координира политиката на Република България в Организацията на обединените нации (ООН) и нейните органи, програми и фондове, в специализираните агенции към ООН, както и в другите междуправителствени организации, международни конвенции и споразумения, които наблюдава;
2. изготвя, координира и предлага позиции и решения по политики за предотвратяване на конфликти, опазване на мира, борба срещу бедността, защита на човешките права, съхраняване на природата и природните ресурси и за противодействие на международната организирана престъпност;
3. координира с компетентните ведомства и съдейства за подготовката на участието на Република България в мироопазващите операции и други мирни мисии на ООН; участва в процеса по съгласуване и вземане на съответните решения в рамките на Четвъртия комитет на ОС на ООН и Специалния комитет на ОС по операциите по поддържане на мира;
4. анализира и следи изпълнението на резолюциите на Съвета за сигурност, свързани с опазването на международния мир и сигурност, включително налагането на санкции, и наблюдава изпълнението на други решения и ангажименти, поети в рамките на ООН и организациите от нейната система, като подготвя предложения до компетентните институции;
5. изготвя становища и позиции по въпросите на социално-икономическото сътрудничество, Целите на Хилядолетието за развитие, опазването на околната среда и измененията на климата, както и по други специфични въпроси, които се дискутират в органите от системата на ООН, в т. ч. Втория комитет на ОС, ИКОСОС, специализираните агенции към ООН и другите международни организации; координира участието на Република България в тяхната дейност;
6. изготвя становища и позиции по административните и бюджетните въпроси на ООН и участва в процеса по съгласуване и вземане на съответните решения в рамките на Петия комитет на ОС на ООН; координира дейностите в национален мащаб, както и участието на страната в многостранните форуми по реализация на целите на инициативата "Алианс на цивилизациите";
7. изготвя становища и подготвя съвместно с други компетентни дирекции в Министерството участието на страната във форуми и проекти на международните инициативи "Общност на демокрациите" и "Международна конференция на новите и възстановените демокрации";
8. изготвя становища и позиции, участва в дебати и заседания и при вземане на решения по въпроси, свързани с подобряване и промени в управлението, мандата и функционирането на съответните международни организации, които са в компетенциите на дирекцията;
9. представлява Министерството в междуведомствения ръководен орган (Бюрото) на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО;
10. изпълнява функциите на Секретариат на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, който координира позициите и участието в органите и програмите на ЮНЕСКО;
11. подготвя и предлага решения за обединяване на ресурсите и на усилията на външната политика с тези на българския специализиран неправителствен сектор, на хуманитарните институции и на бизнеса за увеличаване на ефектите от предоставяната помощ за развитие, от участието в операции за поддържане на мира и за възстановяване и реконструкция и от предоставянето на хуманитарна помощ;
12. предлага и координира позиции на Република България по реформата на ООН и на нейните специализирани институции;
13. анализира и изготвя предложения за формиране, за изменение и за допълнение на националното законодателство, свързано с дейността на ООН и други международни правителствени организации в областта на устойчивото социално-икономическо развитие, и за предоставяне на помощ за развитие и на хуманитарна помощ;
14. координира политика за развитие на Република България, като изготвя и планира бюджета на политиката за развитие и осигурява нейното интегриране в общия външнополитически курс на страната и в съответствие с общия подход на ЕС и на държавите членки;
15. извършва контрол върху изпълнението на решения и на програми за предоставяне на помощ за развитие и хуманитарна помощ, оценява тяхната ефективност и предлага мерки за подобряване на резултатите и за повишаване на ефективността;
16. координира участието на други ведомства и неправителствени организации в предоставянето на официална помощ за развитие;
17. осъществява контрол и наблюдение върху изпълнението на програмите и проектите за българската помощ за развитие и хуманитарна помощ;
18. ръководи сътрудничеството на Република България с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и координира съответните дейности по линия на други министерства и ведомства;
19. изготвя предложения по кандидатури за органи от системата на ООН, на Съвета на Европа, на ОССЕ и на други международни организации;
20. участва в работата на междуведомствени работни групи, сформирани с цел съгласуване позицията на Република България за участие в международни конференции и заседания, организирани от международните организации, които са от компетенциите на дирекцията.

history Чл. 35. Дирекция "Права на човека":
1. изработва становища и позиции по въпроси на правата на човека, на международното социално и хуманитарно сътрудничество и по други въпроси от компетенциите на Министерството, които й е възложено да наблюдава;
2. координира участието на български делегации и представители в органите и форумите на международните правителствени организации, наблюдавани от дирекцията;
3. участва в съгласуването на общите позиции на Европейския съюз по въпроси от компетенциите на дирекцията, както и в работата на експертни органи към Съвета на ЕС в областта на правата на човека, и координира сътрудничеството на Република България с Агенцията на ЕС за основните права;
4. координира сътрудничеството на Република България с международните контролни и мониторингови механизми в областта на правата на човека и съдейства за изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в ООН, програмите, фондовете и организациите от системата на ООН; ЕС; Съвета на Европа; Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други международни организации по въпросите, за които отговаря;
5. оказва съдействие в рамките на своите компетенции на правителствения съагент по процесуалното представителство на Република България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург;
6. координира изготвянето на становища и позиции по междусекторни проблеми, по които има водеща роля (трафик на хора, миграция, наркотични вещества и др.);
7. изготвя позиции и предложения по кандидатури за органи и структури от системата на ООН, ЕС, Съвета на Европа, ОССЕ и други международни организации, наблюдавани от дирекцията;
8. взаимодейства в рамките на възложените й функции с български и международни неправителствени организации в областта на правата на човека и на международното хуманитарно сътрудничество;
9. участва в подготовката на международни договори в области от компетентността на дирекцията, координира процеса на сътрудничество със съответните контролни механизми и съдейства за изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори в областта на правата на човека, по които Република България е страна;
10. съвместно с дирекция "Човешки ресурси" организира и съдейства за подбора и назначаването на работа на български експерти, консултанти по проекти, както и доброволци в международните организации, които наблюдава;
11. участва в подготовката на информационни материали за дейността на Министерството и в подготовката и провеждането на публични форуми по теми, свързани с дейността на дирекцията.

history Чл. 36. (1) Генерална дирекция "Европейски въпроси" подпомага министъра и генералния директор по европейските въпроси при формирането на единна и съгласувана политика и реализирането на външнополитическия интерес на Република България в рамките на ЕС с изключение на въпросите, свързани с Общата външна политика и политика за сигурност и с Общата политика за сигурност и отбрана:
1. като държава - членка на ЕС;
2. в двустранните й отношения с останалите държави членки;
3. в отношенията й с други европейски държави.
(2) Генерална дирекция "Европейски въпроси":
1. следи, обобщава, изготвя и координира позиции, предложения и политики по всички въпроси на ЕС;
2. разработва и предлага становища, позиции и програми по двустранните отношения с държавите - членки на ЕС, и с други европейски държави, както и по участието във и сътрудничеството с регионални организации, с изключение на въпросите на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС;
3. предоставя на министъра актуална, комплексна и координирана с другите министерства и с партньорите от ЕС експертиза, обединява в съответствие с националните цели и приоритети политиката на интеграция в ЕС с възможностите на двустранните отношения с европейските държави и на регионалните политически формати и подпомага министъра, другите министри и министър-председателя при участието им в работата на колективните органи на ЕС.
(3) При изпълнение на функциите си Генерална дирекция "Европейски въпроси":
1. участва в националния координационен механизъм по въпросите на ЕС;
2. осигурява единството на позициите на Република България, представяни в различните органи и институции на ЕС;
3. координира и съгласува националната позиция на Република България по въпросите на политиката на разширяване на ЕС;
4. координира двустранните отношения с държавите - членки на ЕС, в рамките на установеното европейско сътрудничество;
5. осъществява взаимодействие с българските задгранични представителства в държавите - членки на ЕС, и в трети страни по европейска проблематика;
6. провежда двустранни и многостранни консултации с държавите членки на равнище ръководители на структурни звена по европейски въпроси по актуални теми от дневния ред на ЕС;
7. съгласува съвместно с компетентните дирекции в Министерството и с други министерства и ведомства позиции и становища по участието на Република България в регионални инициативи, стратегии и политики на ЕС;
8. подпомага министъра при ръководството, планирането и оценяването на дейността на Постоянното представителство на Република България към ЕС;
9. изготвя анализи и предложения, координира и провежда двустранни и многостранни дипломатически дейности и действия с държавите - членки на ЕС, и други европейски държави на основата на целите и приоритетите, определени от министъра;
10. осъществява координацията на участието на Република България в международни икономически и финансови институции, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната търговска организация, Европейското икономическо пространство, съвместно с водещите министерства и ведомства.

history Чл. 37. (1) Генералният директор по европейските въпроси ръководи дейността на Генерална дирекция "Европейски въпроси".
(2) Генералният директор по европейските въпроси наблюдава, координира дейността и възлага задачи на дирекциите "Политики и институции на Европейския съюз" и "Европейски държави".
(3) (попр., ДВ, бр. 15 от 2012 г.) Генералният директор по европейските въпроси координира и съгласува с компетентните министерства, ведомства и агенции политическите позиции, инициативи и други външнополитически действия на Република България в посочените в чл. 36, ал. 1 области.
(4) Генералният директор по европейските въпроси наблюдава и координира дейността на Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, както и на дипломатическите представителства на Република България в държавите - членки на ЕС, и в другите европейски държави.

history Чл. 38. (1) Дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" следи, обобщава, изготвя и координира позиции, предложения и политики по въпросите на ЕС, като:
1. подготвя позиции на Република България за участие в заседанията на Европейския съвет на ниво правителствени и държавни ръководители, както и в заседанията на Съвет "Общи въпроси" на ниво министри на външните работи;
2. осъществява координация в рамките на Министерството на единна национална позиция и отстояване на националния интерес при участието на Република България в работата на различните формати на Съвета на ЕС с изключение на въпросите, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана;
3. участва в националния координационен механизъм по подготовка и одобряване на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от структурите на Съвета на ЕС на работно и политическо ниво, с изключение на въпросите, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана;
4. информира и дава указания на Постоянното представителство на Република България към ЕС за приетите позиции във връзка с участието на страната в Европейския съвет, Съвет "Общи въпроси" и в останалите формати на Съвета на ЕС;
5. съгласува и изпраща указания до Постоянното представителство на Република България към ЕС за участие в работата на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР ІI) и техните заместници (КОРЕПЕР I);
6. съгласува националната позиция по преговорите със страни - кандидатки за членство в ЕС, и изпраща указания на Постоянното представителство по въпросите на политиката на разширяване на ЕС;
7. координира двустранните отношения с държавите - членки на ЕС, в рамките на установеното европейско сътрудничество; провежда двустранни и многостранни консултации с държавите членки на равнище генерални директори по европейски въпроси по актуални теми в дневния ред на ЕС;
8. осъществява взаимодействие с българските задгранични представителства в държавите - членки на ЕС, и в трети страни чрез изготвяне и изпращане на позиции и указания до тях по въпроси, касаещи отстояването на националните интереси на Република България по проблематиката на ЕС.
(2) Дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" разработва позиции, анализи и становища за участието на България в преговорите в органите на Съвета (КОРЕПЕР ІI, КОРЕПЕР I и работни групи) по:
1. институционални въпроси на ЕС, бъдещото развитие на ЕС, прилагане на Договора от Лисабон и други институционални въпроси, включително институционалното изграждане на Европейската служба за външно действие;
2. приоритети на Председателството на ЕС и важни теми, обсъждани на високо ниво в европейските институции;
3. бюджетни въпроси и Многогодишната финансова перспектива на ЕС, съгласувано с Министерството на финансите;
4. политика на разширяване на ЕС;
5. финансови инструменти на политиката на разширяване на ЕС (предприсъединителна помощ за страните, преговарящи за членство, и страните кандидати);
6. договорни отношения на ЕС със страните, преговарящи за членство, и страните кандидати (споразуменията за стабилизиране и асоцииране), съгласувано с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
7. договорни отношения на ЕС в контекста на европейските икономически партньорства съгласувано с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
8. стратегиите и новите направления в политиките на ЕС, както и координиране на единна национална позиция по тях, в т.ч. енергийната политика на ЕС и политиката по промяната на климата и други секторни политики;
9. политиката по отношение на Стратегия Европа 2020, Европейската кохезионна политика, политиката по отношение на вътрешния пазар на ЕС, на Дунавската стратегия на ЕС, на общата енергийна политика на ЕС, на политиката по промяна на климата, на икономическата политика и на други специфични европейски политики с приоритет върху политиките по заетостта и конкурентоспособността, индустрията, изследванията и технологиите, транспорта, селското стопанство, туризма, защитата на потребителите, културата, образованието и младежта и на други секторни политики;
10. външните измерения на секторните политики на ЕС, включително политиката на развитие, оказването на хуманитарна помощ и участието на ЕС в многостранни формати;
11. политическите аспекти на присъединяването на Република България към Икономическия и валутен съюз;
12. координиране на позицията на Република България съвместно с Министерството на финансите за срещите на Г-8 и Г-20;
13. координиране на позицията на Република България съвместно с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по въпроси на Общата търговска политика на ЕС (Световната търговска организация);
14. координиране и наблюдение на външните измерения на политиката на ЕС по правосъдие и вътрешен ред;
15. изготвяне на позиции по проблематиката, свързана с дейността на Европейския парламент, политическите групи в него, юридическия и социалния статус на членовете на Европейския парламент, изборите за Европейски парламент и други;
16. външните измерения на политиките на ЕС;
17. Икономически и валутен съюз и Конвергентна програма на Република България.

history Чл. 39. (1) Дирекция "Европейски държави" отговаря за:
1. формулирането и провеждането на двустранната политика на Република България по отношение на европейските държави и осъществяването на политическия диалог и сътрудничеството с тях в областта на политиката на сигурност, търговско-икономическата, финансовата, културната, научната област и в други области;
2. изработването на становища и позиции по политически въпроси относно двустранното сътрудничество с държавите от ресора на дирекцията и по актуални международни теми и проблеми, свързани със съответния регион;
3. подготовката и осъществяването на посещения и срещи на равнище министър на външните работи, на високо и най-високо равнище, както и консултации с министерствата на външните работи на съответните държави;
4. подготовката и провеждането на преговори за сключване на междудържавни политически договори и други двустранни документи с политически характер със страните от съответния регион и тяхното изпълнение;
5. ръководството, планирането и оценяването на дейността на задграничните представителства на Република България в страните от съответния регион.
(2) Дирекция "Европейски държави" самостоятелно или координирано с други дирекции в Министерството изготвя информации, оценки, анализи и прогнози за външната политика на страните от нейния регион, вътрешнополитическото и икономическото им положение, състоянието на двустранните отношения, формулира позиции и предложения за развитието на отношенията с тези държави.
(3) Дирекция "Европейски държави" за целите на двустранната политика и регионалната политика изготвя анализи, справки, предложения за дългосрочни политики и за политически позиции и действия на основата на целите и приоритетите на правителството и на указанията на министъра, като:
1. формулира, координира, предлага и провежда политически действия и дейности за развитие на политическите, икономическите, културните и други двустранни отношения;
2. подготвя, организира, провежда и участва в двустранни форуми между България и държавите от Европа;
3. следи за развитието на вътрешната обстановка в държавите от Европа и на тяхната външна политика и предлага дипломатически действия в двустранните отношения в подкрепа на интересите на Република България и българските граждани;
4. наблюдава и координира участието на Република България в регионални организации и агенции и на универсални международни организации в Европа;
5. координирано с компетентните дирекции наблюдава работата на регионалните правителствени организации и инициативи от нейния ресор, участва в механизмите и формите на сътрудничество с тези организации; подготвя материали и формулира позиции и предложения във връзка с техни инициативи; подготвя и координира участието в регионалните и международните форуми, в които Република България е представена, включително като държава - членка на ЕС;
6. изготвя и поддържа актуална базисна информация и анализи за позициите на всяка от страните - членки на ЕС, по основни въпроси на Европейския съюз, съгласува и обменя информация по тези въпроси с компетентните дирекции, задграничните представителства на Република България и с мисиите на тези страни в София.
(4) Дирекция "Европейски държави" координира с компетентните дирекции и с други звена на Министерството, а при необходимост - и с други министерства, въпросите, свързани с членството на Република България в ЕС и НАТО, които имат отношение към двустранното сътрудничество с държавите - членки на ЕС, и НАТО.
(5) Дирекция "Европейски държави":
1. съдейства за подготовката и осигуряването на участие в заседания на работните групи към Съвета на ЕС по въпроси от тяхна компетентност;
2. участва в провеждането на държавната политика по въпросите на българските общности зад граница;
3. участва в осъществяването на съдействие на страните от Югоизточна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС, в рамките на финансовите инструменти на ЕС за региона (инструмент за предприсъединителна помощ);
4. координира и съдейства за развитие на сътрудничеството между правителството на Република България и регионите и провинциите на държавите с федерално устройство от ресора на дирекцията;
5. осъществява координация и оказва съдействие на други министерства и ведомства по отношение на международната им дейност и на двустранното сътрудничество и обмен със страните от ресора на дирекцията в различните сфери от компетентност на съответното министерство или ведомство;
6. съгласувано със съответните министерства и ведомства участва в подготовката и провеждането на сесии на междуправителствени смесени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество с държавите от региона;
7. съгласувано със съответните министерства и ведомства участва в подготовката и подписването на споразумения и програми за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката с държавите от ресора на дирекцията и в осъществяването на предвидените в тях мероприятия.

history Чл. 40. (1) Дирекция "Международно право и юридически въпроси" подпомага министъра, структурните звена в Министерството и задграничните представителства с юридическата експертиза в областта на международното и вътрешното право и осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други юрисдикции в страната и пред съдебните институции на ЕС.
(2) Дирекция "Международно право и юридически въпроси" подпомага министъра и дипломатическата служба при провеждането на външната политика на страната с международноправни средства и осигурява с международноправна експертиза работата на дипломатическата служба, като:
1. подготвя предложения за решаване на проблеми от областта на международното право, участва в разработването на концепции с международноправен характер;
2. изготвя становища и участва в подготовката по сключването на международните договори на Република България, дава правни мнения по тълкуването и прилагането им;
3. подпомага министъра при изпълнението на задачите му, произтичащи от действащото законодателство, относно участието на Република България в международни договори;
4. извършва международноправен анализ и прави предложения за решаване на въпросите от международноправен характер, възникнали в процеса на работата на задграничните представителства на Република България;
5. оказва съдействие за защита на интересите и правата на българската държава по отношение на държавната територия, на пространствата, върху които тя упражнява своята териториална юрисдикция, както и за защита на правата на Република България в пространствата извън националната юрисдикция на държавите;
6. следи, анализира и подготвя становища относно правните въпроси, свързани с дейността на международните организации, с универсален и регионален характер;
7. осигурява изготвянето на правителствени становища по проблемите, разглеждани от Шестия комитет на Общото събрание на ООН, и подпомага участието на български представители в неговата работа;
8. наблюдава работата на Международния съд на ООН и на други международни съдебни органи, като дава мнения по кандидатурите за техния съдийски състав;
9. подготвя и осигурява участието в сесиите на работните групи на ЕС във формат "столици" по въпроси от международноправен характер и изготвя становища по тези въпроси;
10. изготвя пълномощни:
а) за водене на преговори и за подписване на международни договори - въз основа на решение на Министерския съвет;
б) за участие в международни конференции и други международни форуми - въз основа на решение на Министерския съвет или на утвърдени от съответния министър или ръководител на ведомство позиции и състав на делегация;
11. изготвя ноти до акредитираните в Република България дипломатически представителства, както и указания до задграничните представителства на Република България относно изпълнението от българска страна на вътрешноправните процедури по влизането в сила, изменението, прекратяването и спирането на действието на международните договори, по които Република България е страна;
12. изготвя ратификационните документи и документите за утвърждаване, приемане или присъединяване към международни договори въз основа на закона за ратифициране или акта за утвърждаване на Министерския съвет;
13. съвместно с водещото звено в Министерството подготвя за обнародване в "Държавен вестник" текстовете на влезлите в сила за Република България международни договори, чиито проекти са внесени от министъра за одобряване от Министерския съвет;
14. подпомага министъра при изпълнението на функциите по съхраняване и регистриране на международните договори, по които Република България е страна, както и при изпълнението на депозитарни функции.
(3) Дирекция "Международно право и юридически въпроси" предоставя експертиза по въпросите на правото на ЕС от компетентността на Министерството и организира осъществяването на процесуалното представителство и правната защита на Република България пред съдебните институции на ЕС, като:
1. разработва анализи и становища по прилагане правото на ЕС по въпроси от компетентността на Министерството;
2. изготвя съдебни книжа и документи по всяко дело, по което Република България е страна или има правен интерес, в изпълнение на решение на Министерския съвет за одобряване на позиция;
3. представлява точка за контакт за получаване на официалните уведомления от Секретаря на Съда на ЕС и от Секретаря на Общия съд;
4. поддържа регистър относно делата в съдебните институции на ЕС, по които Република България е страна;
5. проучва и анализира практиката на съдебните институции на ЕС във връзка с дейността на дирекцията по т. 2;
6. съвместно с дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет наблюдава осъществяването на необходимите мерки, свързани с изпълнението на влезлите в сила решения на съдебните институции на ЕС по дела, по които Република България е страна;
7. предоставя информация относно делата, по които Република България е страна.
(4) Дирекция "Международно право и юридически въпроси" осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, по които страна е Министерството или министърът, и оказва съдействие на министъра, на структурните звена в Министерството и на задграничните представителства по въпроси, свързани с вътрешното право, като:
1. съгласува за законосъобразност и дава становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра, заместник-министрите и постоянния секретар;
2. съгласува за законосъобразност трудовите договори и административните актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите в Министерството;
3. съгласува за законосъобразност договорите, по които Министерството е страна;
4. изготвя или подпомага изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на Министерството;
5. изготвя становища и дава мнения по правни въпроси, свързани с националното законодателство;
6. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;
7. анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу Министерството дела;
8. предприема необходимите правни действия по събиране вземанията на Министерството;
9. дава устни и писмени становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения и съгласува за законосъобразност издадените във връзка с това заповеди;
10. координира работата по подготовката и представянето на документите за участието на министъра в заседанията на Министерския съвет.

history Чл. 41. (1) Дирекция "Консулски отношения" подпомага министъра при подготовката и осъществяването на правомощията му във връзка със защитата на интересите на Република България и на консулската защита на българските физически и юридически лица при формирането на политики за осъществяването на съвместни проекти с други държави или международни организации, свързани с прилагането на визовия режим, на граничния пропускателен контрол, и за противодействие на нелегалната миграция и борба с трансграничната престъпност.
(2) Дирекция "Консулски отношения":
1. изготвя и координира - в случаите на съгласуване, предложения за политиката на министъра на външните работи и правителството във връзка с оптималната, законосъобразна и достатъчна защита на интересите на Република България и българските граждани в чужбина;
2. предоставя консулски услуги, като приоритет са закрилата и осигуряването на помощ на български граждани в чужбина, изпаднали в беда - в предвидените от закона случаи, както и съдействие при защита на правата и законните интереси на българите, живеещи извън Република България;
3. оказва съдействие за подпомагане на българските общности в социално, културно (лингвистично) и религиозно отношение съвместно с Държавната агенция за българите в чужбина и други компетентни администрации;
4. организира, ръководи, контролира и развива дейността на българските консулски служби зад граница в съответствие с нормативните актове, имащи отношение към дейността на консулските длъжностни лица в задграничните представителства;
5. изготвя предложения за изменение и/или допълнение на Закона за чужденците в Република България, Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България и на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, както и на всички нормативни актове, имащи отношение към процеса на съгласуване на издаването на визи и визовия режим;
6. (попр., ДВ, бр. 15 от 2012 г.) прави предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове, при прилагането на които в дейността на дирекцията са установени противоречия, несъответствия с други действащи правни норми, невъзможност за еднозначно тълкуване и други;
7. изготвя предложения за въвеждане в националното законодателство и предприемане на национални мерки по прилагането на регламенти и други нормативни актове на ЕС в областта на Шенгенското законодателство;
8. изготвя позиции по предложенията за приемане на нови регламенти, решения, директиви и кодекси на ЕС в областта на Шенгенското законодателство;
9. дава указания и изисква информация за участието в местното консулско сътрудничество на консулските служители в задграничните представителства на Република България и прави препоръки за добри практики;
10. в рамките на своята компетентност следи за прилагането на нормативните актове, свързани с българските лични документи, с условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, както и с условията и реда за пребиваването на чужди граждани в Република България, като при необходимост прави предложения за тяхното изменение и допълнение;
11. разработва проекти и специфични изисквания за подготовката на служителите от консулските служби в задграничните представителства на Република България съвместно с Дипломатическия институт на Министерството и с дирекция "Човешки ресурси"; участва при подбора, организира обучението и поддържането на квалификацията на служителите;
12. управлява дейността на Националния визов център и свързаните с него компютърни и комуникационни системи;
13. координира с други министерства, агенции и служби решаването на въпроси, свързани със статута и пребиваването на чужди граждани на територията на Република България;
14. участва в решаването на миграционни въпроси в международни организации и органи и на територията на Република България;
15. изготвя общи указания, осъществява методическо ръководство и дава препоръки за работата на консулските служби към задграничните представителства, подготвя за внасяне в Министерския съвет проекти на решения за одобряване на споразумения с трети страни относно определяне на безвизов режим спрямо притежатели на дипломатически и служебни паспорти, подготвя проекти на рамкови позиции относно предложения за приемане на нови регламенти, решения, директиви и кодекси на ЕС в областта на Шенгенското законодателство;
16. осъществява координацията и взаимодействието между консулските длъжностни лица и/или консулските служби, създадени в задграничните представителства на Република България в чужбина, и Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, общините и други структури на централната или на местната администрация по въпроси, свързани с предоставянето на административни услуги относно българско гражданство, български документи за самоличност, актове по гражданско състояние и други въпроси;
17. осъществява взаимодействие с компетентните ведомства и институции в страната за провеждане на единна политика по консулските въпроси, по-специално по прилагането на визовия режим, на граничния пропускателен контрол и за противодействие на нелегалната миграция и борбата с трансграничната престъпност;
18. поддържа постоянни контакти с акредитираните в Република България дипломатически и консулски представителства по въпроси, отнасящи се до двустранните и многостранните консулски отношения;
19. осигурява предоставяне и получаване на дипломатически разрешения, необходими за осъществяване на полети от български и чуждестранни въздухоплавателни средства, плавания на български и чуждестранни военни и научноизследователски кораби, както и преминаване на военни автомобилни и железопътни превози, свързани с транспортирането на войски, оръжие, военно имущество, опасни товари, превозване на правителствени делегации и официални представители на международни организации, провеждането на операции, мисии и учения в съответствие със заявените външнополитически и национални приоритети на Република България;
20. организира и ръководи работата на Визовия център и консулските служби на Република България в чужбина в съответствие с изискванията на европейското законодателство в областта на Шенгенското законодателство;
21. поддържа Националната визова информационна система и отговаря за свързването й с европейската визова информационна система и с Резервния визов център;
22. координира дейността на почетните консули на Република България зад граница в случаите, в които са упълномощени изрично да изпълняват консулски функции.

history Чл. 42. (1) Дирекция "Планиране и координация":
1. координира и разработва дългосрочни и средносрочни външнополитически приоритети и цели в съответствие с правителствената програма;
2. координира и разработва планове, стратегии, концепции и програми в съответствие с методическите указания на администрацията на Министерския съвет - относно стратегическото планиране, и на Министерството на финансите - относно програмното бюджетиране, и взема участие в тяхното междуведомствено съгласуване;
3. разработва насоки за информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в дипломатическата служба;
4. подготвя изказвания на министъра и обобщени материали за дейността на дипломатическата служба с планов, програмен и отчетен характер;
5. поддържа работни контакти, обмен на информация и сътрудничество с изследователски центрове, институти и неправителствени организации по въпроси на формирането на външната политика и разработва теми и основни параметри при възлагането на външни проучвания или други дейности с използването на бюджетни средства;
6. поддържа работни контакти със звената за планиране и анализ в министерствата на външните работи на държавите членки и институциите на ЕС и НАТО и на други международни партньори на Република България;
7. подпомага постоянния секретар в изпълнение на задълженията му по координация на функционирането на дипломатическата служба и взаимодействието на нейните структурни звена.
(2) Дейността на дирекция "Планиране и координация" се наблюдава от постоянния секретар.

history Чл. 43. (1) Дирекция "Информация и ситуационен център":
1. планира, подготвя и осъществява медийната и информационната политика на Министерството, публичните изяви на министъра, членовете на политическия кабинет и други представители на Министерството;
2. организира подготовката и провеждането на дейностите по линия на публичната дипломация и информационните кампании по приоритетите на европейската и българската външна политика;
3. акредитира български и чужди журналисти и осигурява достъпа им до медийните събития в Министерството;
4. осигурява цялостната дейност на говорителя на Министерството;
5. подготвя оперативна информация и по указание на говорителя на министерството дава указания на задграничните представителства във връзка с публичното представяне на официални позиции по въпроси на европейската и българската външна политика;
6. в съответствие с приоритетните външнополитически теми участва в координирането и изработването на официални позиции на Министерството и по указание на говорителя ги прави публично достояние;
7. изготвя анализи въз основа на постъпващата от задграничните представителства информация, както и от медийни публикации и материали;
8. поддържа архив за медийните изяви на министъра, членовете на политическия кабинет и служителите в Министерството;
9. в тясна координация със структурните звена в Министерството поддържа съдържанието на интернет страницата и осъществява цялостното присъствие на министерството в съществуващите дигитални информационни платформи;
10. подпомага министъра в организацията и дейността на Съвета по европейска комуникация;
11. осъществява в тясна координация с говорителя на Министерството и с Държавния културен институт към министъра на външните работи планиране, подготовка, възлагане, реализация, мониторинг, анализ и оценка на проекти и дейности по Комуникационната стратегия на правителството в международен план;
12. координира и подпомага дейностите на задграничните представителства при осъществяване на проекти по комуникационната стратегия;
13. осигурява информационни материали за медиите;
14. осигурява разпространението на информационни материали, свързани с публичния образ на Република България.
(2) Дирекция "Информация и ситуационен център" организира работата на Министерството и координира действията на междуведомствено равнище при възникване на кризисни ситуации с български граждани в чужбина и осъществява взаимодействие със структурите на ЕС за сътрудничество по време на кризисни ситуации, като:
1. събира, обработва и анализира информация за ситуации, определени като рискови за живота и сигурността на голям брой български граждани или граждани на държави - членки на ЕС;
2. координира взаимодействието между органите на изпълнителната власт при възникване на кризисни ситуации в чужбина, при които са засегнати или застрашени животът и сигурността на голям брой български граждани или граждани на държави - членки на ЕС;
3. изготвя проект на стандартизирани процедури за действие в извънредни ситуации за Министерството и за задграничните представителства и изготвя предложения за актуализирането им;
4. действа като звено за оперативна реакция в нетърпящи отлагане случаи, като предприема належащи мерки в съответствие с одобрените стандартизирани процедури по т. 3;
5. дава указания до ръководителите на задгранични представителства за действие при възникваща или възникнала ситуация на криза;
6. изготвя и разпространява периодичен бюлетин за потенциално опасни за българските граждани държави, градове, туристически и други обекти в чужбина;
7. поддържа преки контакти с министерствата, агенциите и другите административни структури, които имат компетентност за действия при ситуация на криза в чужбина, обменя с тях информация, експертиза и ресурси;
8. осигурява денонощен достъп чрез телефонна връзка и по електронна поща на българските граждани до информация във връзка с кризисни ситуации и до възможност за подаване на сигнали;
9. поддържа работни контакти и действа като точка за контакт с аналогични структури на други държави - членки на ЕС, и на трети страни със съответни структури на ЕС, НАТО, ООН и на други международни правителствени и доброволни организации, координира взаимодействието с тях;
10. участва в работата на работни групи на Съвета на ЕС от компетентността на дирекцията.
(3) При възникване на кризисни ситуации се създават кризисни щабове, в които са привличани експерти от състава на дипломатическата служба и от други ведомства.

history Чл. 44. (1) Дирекция "Държавен протокол" отговаря за подготовката, организацията, дейностите и координацията по осъществяване на дипломатическия протокол и за държавния церемониал съгласно Закона за държавния протокол и съществуващата международна практика.
(2) Дирекция "Държавен протокол":
1. осигурява официалната дейност на дипломатическите и консулските представителства, акредитирани в Република България, и представителствата на международни организации;
2. осигурява реда за организиране и провеждане на посещения и официални срещи;
3. подготвя, ръководи и изпълнява дипломатическите церемонии;
4. ръководи или координира изпълнението на държавния церемониал;
5. осигурява логистиката и преводите при всички официални и неформални работни посещения и срещи на министъра и членовете на политическия кабинет.
(3) При изпълнението на функциите си дирекцията:
1. координира, съгласува и съдейства за осъществяването на дейностите от протоколен характер на президента на републиката, на Народното събрание, на Министерския съвет, както и на други органи на изпълнителната власт при значими прояви с международно участие;
2. взаимодейства със службите, отговарящи за протокола в държавната администрация;
3. предоставя информация по всички протоколни въпроси на чуждестранните дипломатически и консулски представителства и представителствата на международни организации в Република България;
4. дава указания за и по провеждането на протоколни мероприятия на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина;
5. осигурява осъществяването на официалната дипломатическа кореспонденция от президента на републиката, от председателя на Народното събрание, от министър-председателя и от министъра на външните работи, както и на ноти до дипломатическите и консулските представителства, акредитирани у нас, и до представителствата на международни организации;
6. организира и осигурява процедурите по: акредитиране, встъпване в длъжност и окончателното отпътуване на чуждестранни посланици; протоколния ред за назначаване и встъпване в длъжност на военни аташета и генерални или почетни консулски длъжностни лица у нас; протоколния ред за назначаване на ръководители на задгранични представителства, военни аташета и генерални или почетни консулски длъжностни лица на Република България в чужбина;
7. осигурява церемониите по подписването на официални документи;
8. съдейства за организирането на протоколните срещи и разговори на ръководителите на дипломатическите представителства, на представителствата на международни организации и други чуждестранни мисии в Република България с президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и членовете на Министерския съвет;
9. съставя и актуализира Справочника на дипломатическия корпус в Република България, списъка на чуждестранните държавни глави, правителствени ръководители и ръководители на международни организации;
10. регистрира и издава карти на категориите служители на дипломатическите и консулските представителства, акредитирани в Република България, и на живеещите постоянно с тях членове на семействата им и на представителствата на международните организации, с които Република България има подписани спогодби за предоставяне на дипломатически привилегии и имунитети;
11. осъществява контрол по регистрацията на моторните превозни средства на чуждестранните дипломатически представителства, представителствата на международни организации, както и на консулствата, ръководени от щатни консулски длъжностни лица, и на служителите им;
12. осъществява контрол и съдейства на чуждестранните дипломатически представителства и консулства, на представителствата на международни организации в Република България и на членовете на техния персонал при ползване на привилегиите за възстановяване и освобождаване от данъци, такси и мита;
13. съставя и координира общата програма на официалните посещения у нас и в чужбина на равнище президент на републиката, председател на Народното събрание, министър-председател и министър на външните работи;
14. оказва съдействие при подготовката и провеждането на официални срещи и посещения у нас и в чужбина на равнище президент на републиката и председател на Народното събрание; осигурява подготовката и провеждането на официални срещи и посещения у нас и в чужбина на равнище министър-председател и министър на външните работи;
15. съставя и координира с другите структурни звена на Министерството програмата на официалните срещи и посещения у нас и в чужбина на министъра;
16. осигурява подготовката и провеждането на официални празници и церемонии с участието на президента на републиката, председателя на Народното събрание, министър-председателя и министъра на външните работи на територията на Република България;
17. следи за реда за използване на държавните символи според изискванията на съответните закони;
18. актуализира списъка за подреждане на официалните лица и органите на държавната и местната власт в Република България.

Раздел IX.
Задгранични представителства

history Чл. 45. (1) Задграничните представителства на Република България са структурни звена на Министерството, които осъществяват дипломатическа и/или консулска дейност в друга държава или при международни правителствени организации.
(2) В задграничните представителства могат да се създават служби в зависимост от техния вид, функции и състав.
(3) Организацията и съставът на задграничните представителства се определят въз основа на критерии и принципи, установени с акт на Министерския съвет по предложение на министъра.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МИНИСТЕРСТВОТО

history Чл. 46. (1) Дейността на дипломатическата служба се организира въз основа на утвърдена от министъра стратегия, която включва:
1. мисията и целите на дипломатическата служба;
2. индикатори на основните ефекти от дейността;
3. политики за постигане на стратегическите цели на външната политика и индикатори за резултатите;
4. бюджетна тригодишна перспектива;
5. програми, по които се разпределя бюджетът.
(2) Стратегията се изготвя в съответствие с програмата на правителството и въз основа на стратегически преглед на дипломатическата служба и се актуализира ежегодно в рамките на процеса на изготвяне на държавния бюджет.
(3) Въз основа на стратегията и в рамките на утвърдения бюджет под ръководството на постоянния секретар се изготвя годишен план за дейността на дипломатическата служба.
(4) Ръководителите на задгранични представителства изготвят дългосрочна стратегия за дейността в приемащата държава и годишен план за дейността.
(5) Подробните правила за работата на Министерството се утвърждават от министъра.

history Чл. 47. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи структурните звена в Министерството изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, програми, проекти, концепции, позиции, информации, паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове, проекти на международни договори и други документи.
(2) Структурните звена в Министерството пряко взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

history Чл. 48. (1) (попр., ДВ, бр. 15 от 2012 г.) Приемът на граждани и представители на организации се извършва всеки работен ден от служителите на дирекция "Канцелария и административно обслужване" в приемната на Министерството, намираща се в София, ул. Александър Жендов 2, и от служителите на дирекция "Консулски отношения" на гише № 2 - София, ул. Алфред Нобел 2 - в рамките на обявеното на интернет страницата на Министерството приемно време.
(2) Приемът на граждани и на представители на организации от министъра или от определен от него служител на Министерството се осъществява по предварителна писмена молба за това до началника на кабинета.

history Чл. 49. (1) Предложенията и сигналите, изпратени до Министерството, могат да се подават лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.
(2) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(3) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени името на подателя и адрес за обратна връзка, както и тези, които не са подписани от автора или от негов представител по закон или по пълномощие.

history Чл. 50. (1) Работното време в Министерството е от 9,00 до 17,30 ч с обедна почивка 30 минути в периода от 12,00 до 14,00 ч.
(2) Работното време на дежурните се определя съгласно утвърден график за службите и звената, които дават дежурства, или за служителите, които работят на смени.
(3) Постоянният секретар съгласувано с ръководителя на структурното звено може да определя на отделни служители работно време, различно от работното време по ал. 1.

history Чл. 51. Ръководителите на задграничните представителства подготвят и съгласуват с постоянния секретар вътрешни правила за организацията на работата си, в които се конкретизират изискванията за изпълнението на функциите на отделните служби и служители, връзките между тях, разпределението на работното време, определянето на дежурствата, почивките и други въпроси, свързани с дейността на представителствата.

history Чл. 52. Служителите в дипломатическата служба могат да бъдат награждавани с предметни и парични награди при условията на Закона за дипломатическата служба и Закона за държавния служител.

history Чл. 53. (1) Служителите в дипломатическата служба, членовете на политическия кабинет, съветниците и експертите към него получават допълнително месечно възнаграждение съгласно приложение № 2:
1. за дипломатически ранг;
2. за владеене на чужди езици;
3. за работа с класифицирана информация съгласно заповед на министъра.
(2) Допълнителното месечно възнаграждение за дипломатически ранг се изплаща само на служителите с дипломатически ранг, които отговарят на изискванията на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Закона за дипломатическата служба.
(3) Допълнителното месечно възнаграждение за владеене на чужди езици се изплаща на служителите с дипломатически ранг само за признато владеене на трети и следващ чужд език.
(4) Допълнителното месечно възнаграждение за владеене на чужди езици се изплаща на държавните служители без дипломатически ранг само за признато владеене на втори и следващ чужд език.
(5) Владеенето и ползването на чужд език се признава при условията и по реда на съответните подзаконови актове, издадени от министъра.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 13, ал. 2

history (попр., ДВ, бр. 15 от 2012 г.)

history

Структурно звено Щатни
бройки
Обща численост на персонала в
организационните структури и
административните звена в
Министерството на външните работи
в т.ч. в задграничните представителства 1350
Политически кабинет, включително
съветници, експертни и технически
сътрудници 20
Постоянен секретар 1
Главен секретар 1
дирекция "Вътрешен одит" 10
Инспекторат 8
Обща администрация 200
в т.ч.:
дирекция "Финанси и управление на
собствеността" 59
дирекция "Информационни
технологии" 11
дирекция "Канцелария и
административно осигуряване" 44
дирекция "Сигурност" 32
дирекция "Човешки ресурси" 54
Специализирана администрация
в т.ч.: 370
Генерална дирекция "Политически
въпроси",
в т.ч. европейски кореспондент 8
Генерална дирекция "Глобални въпроси" 8
Генерална дирекция "Европейски въпроси" 8
дирекция "Политика за сигурност" 34
дирекция "Америка, Азия, Австралия и
Океания" 25
дирекция "Близък изток и Африка" 15
дирекция "ООН и сътрудничество за
развитие" 35
дирекция "Права на човека" 15
дирекция "Политики и институции на
Европейския съюз" 22
дирекция "Европейски държави" 45
дирекция "Международно право и
юридически въпроси" 33
дирекция "Консулски отношения" 60
дирекция "Планиране и координация" 15
дирекция "Информация и ситуационен център" 25
дирекция "Държавен протокол" 22
Задгранични представителства 740

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 53, ал. 1

history

Допълнително месечно Размер
възнаграждение (в лв.)
За дипломатически ранг:
посланик 255
пълномощен министър 225
съветник 200
първи секретар 175
втори секретар 145
трети секретар 115
аташе 100
За владеене на чужд език:
- английски, испански,
италиански, немски, полски,
португалски, румънски,
руски, словашки,
словенски, сръбски,
украински, френски,
хърватски, чешки; 60
- албански, арменски,
грузински, гръцки, датски,
естонски, казахски,
латвийски, литовски,
норвежки, турски, узбекски,
унгарски, фински,
фламандски, холандски,
шведски; 90
- арабски, виетнамски,
иврит, индонезийски,
китайски, корейски,
кхмерски, лаоски,
монголски, персийски,
пущу, санскрит, суахили,
урду, хинди, японски; 120
-други непосочени езици 75
За работа с класифицирана от 40 до 120
информация