По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

ДВ. бр. 28 от 06.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 17 август 2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 20 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 68 от 17 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 6 април 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят правилата на Добрата клинична практика (ДКП) съгласно приложение № 1 и се урежда контролът по изпълнението им.
(2) (изм., ДВ, бр. 28 от 2021 г.) С наредбата се определят и изискванията към съдържанието и формата на документацията, която се представя за разрешаване на клинично изпитване, при промяна и при прекратяване на клинично изпитване.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...