Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 31 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 31 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

ДВ. бр. 76 от 05.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 85 от 23 октомври 2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 19 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 18 март 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 5 септември 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се урежда сетълментът на сделките с безналични държавни ценни книжа, емитирани от министъра на финансите на вътрешния пазар, наричани по-нататък "държавни ценни книжа" (ДЦК) в Българската народна банка (БНБ), и воденето на индивидуални сметки от поддепозитарите на ДЦК по реда на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (Наредба № 5 от 2007 г.).

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...