Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Конвенции > МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДНИТЕ ПРОТИВООБРАСТВАЩИ СИСТЕМИ НА КОРАБИТЕ, 2001 Г. (РАТИФИЦИРАНА СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ XXXIX НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 13 ОКТОМВРИ 2004 Г., ДВ, БР. 94 ОТ 2004 Г. В СИЛА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2008 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДНИТЕ ПРОТИВООБРАСТВАЩИ СИСТЕМИ НА КОРАБИТЕ, 2001 г. (Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 13 октомври 2004 г., ДВ, бр. 94 от 2004 г. В сила за Република България от 17 септември 2008 г.)

ДВ. бр. 93 от 22.11.2022г.

Обн., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 22 ноември 2022 г.

 

history Договарящите страни по тази конвенция,
отбелязвайки, че научните изследвания и проучвания на различните правителства и компетентните международни организации показват, че използването на някои противообрастващи бои на корабите представлява значителен риск от отравяне и други хронични въздействия върху екологично и икономически важни морски организми, както и това, че човешкото здраве може да бъде увредено в резултат на консумацията на такава морска храна;
отбелязвайки по-специално сериозната загриженост относно противообрастващите бои, които използват органокалаени съединения, действащи като биоциди, и като са убедени, че внасянето на такива съединения в околната среда трябва да бъде прекратено;
припомняйки, че глава 17 от Програма 21, приета на Конференцията на Организацията на обединените нации по въпросите на околната среда и развитие от 1992 г., призовава страните да предприемат мерки за намаляване на замърсяването, предизвикано от органокалаени съединения, използвани за противообрастващите системи;
припомняйки също, че Резолюция А.895(21), приета от Общото събрание на Международната морска организация (IМО) на 25.ХI.1999 г., настоява за бързото разработване от Комитета по опазване на морската среда (MEPC) на Организацията на глобален законов инструмент, третиращ вредното влияние на противообрастващите системи като проблем, налагащ спешна намеса;
отбелязвайки превантивния подход, изложен в Принцип 15 от Декларацията в Рио и упоменат в резолюция MEPC.67 (37), приета от Комитета на 15.IХ.1995 г.;
признавайки важността на опазването на морската среда от неблагоприятното въздействие на противообрастващите системи, използвани на корабите;
признавайки също, че употребата на противообрастващите системи за предпазване от прикрепване на организми по повърхността на корабите е от изключителна важност за ефективната търговия, корабоплаване и възпрепятстване разпространението на вредни водни и патогенни организми;
признавайки също необходимостта от по-нататъшно разработване на противообрастващи системи, които са ефективни и безопасни за околната среда, както и замяната на вредните системи с по-малко вредни или за предпочитане безвредни системи;
се споразумяха, както следва:

history Общи задължения
Член 1
(1) Договарящите страни се задължават да отговорят напълно на изискванията на тази конвенция с цел намаляване или елиминиране на неблагоприятния ефект върху морската среда и човешкото здраве, причинен от противообрастващите системи.
(2) Анексите към тази конвенция представляват неразделна част от конвенцията. Освен ако не е предвидено друго, всяко позоваване на конвенцията представлява същевременно и позоваване на анексите.
(3) Никоя от разпоредбите на тази конвенция не трябва да бъде тълкувана като поставяща пречки за договарящата страна да предприема индивидуално или съвместно с друга страна по-строги мерки в съответствие с международното законодателство с цел намаляване или премахване на неблагоприятния ефект от противообрастващите системи върху околната среда.
(4) Договарящите страни се стремят към сътрудничество с цел ефективното въвеждане, съблюдаване и прилагане на тази конвенция.
(5) Договарящите страни се задължават да насърчават по-нататъшното разработване на ефективни и безопасни за морската среда противообрастващи системи.

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...