По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 16 ОТ 16 ЮЛИ 2009 г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 30 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 30.04.2011 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 16 ОТ 16 ЮЛИ 2009 г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 30 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 30.04.2011 г.)

ДВ. бр. 32 от 13.04.2018г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 4 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 30 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 30 от 12 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 59 от 2 август 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 2 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 20 Юни 2017 г., доп., ДВ, бр. 91 от 14 Ноември 2017 г., отм., ДВ, бр. 32 от 13 Април 2018 г.

 

Глава първа.
ПРЕДМЕТ

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (доп., ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.) условията и редът за издаване на лиценз и за извършване на дейност като платежна институция и дружество за електронни пари;
2. условията и редът за издаване на лиценз и за извършване на дейност като оператор на платежна система;
3. изискванията към предоставяните в БНБ отчети от доставчиците на платежни услуги, операторите и участниците в платежни системи.