По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 14 ОТ 18 НОЕМВРИ 2009 г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ "(ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 93 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 25.10.2013 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 14 ОТ 18 НОЕМВРИ 2009 г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДОСТЪП НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - НАЦИОНАЛНА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ "(ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 93 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 25.10.2013 г.)

ДВ. бр. 4 от 14.01.2020г.

Издадена от министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие и благоустройството
Обн., ДВ, бр. 94 от 27 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 34 от 4 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 25 октомври 2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) С тази наредба се уреждат редът и начинът за предоставяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на информация на органите на съдебната власт от Регистъра на населението - Национална база данни "Население", включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...