По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ

ДВ. бр. 1 от 06.01.2015г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 93 от 25 ноември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 14 май 2013 г., доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 6 януари 2015 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът за предоставяне информация на потребителите чрез етикети и информационни листове относно консумацията на енергия и на други ресурси, както и на друга информация за продукти, свързани с енергопотреблението (ПСЕ);
2. задълженията на лицата, които пускат на пазара и/или пускат в експлоатация продукти по т. 1, и на търговците за осигуряване и за поставяне на етикети на тези продукти.

history Чл. 2. Наредбата се прилага за ПСЕ, които при употреба оказват значително пряко или непряко въздействие върху консумацията на енергия и когато е приложимо, на други основни ресурси.

history Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. продукти, свързани с енергопотреблението - втора употреба;
2. превозни средства за пътници или товари;
3. табелите с информация за техническите характеристики на ПСЕ или други подобни табели, закрепвани към ПСЕ, които са свързани с безопасното им използване.

history Чл. 4. (1) (изм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 25.11.2011 г., доп., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) Информацията по чл. 1, т. 1 за ПСЕ, предложени за продажба, отдаване под наем, лизинг или изложени за потребителите пряко или непряко с помощта на средства за дистанционна продажба, включително интернет, се предоставя в съответствие с приложимите изисквания на раздели ІІІ - Х от наредбата или на следните делегирани регламенти, приети съгласно чл. 10 от Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (ОВ, L 153, 18.06.2010 г.):
1. Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини (ОВ, L 314, 30.11.2010 г., стр. 1 - 16);
2. Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди (ОВ, L 314, 30.11.2010 г., стр. 17 - 46);
3. Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г., допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ, L 314, 30.11.2010 г., стр. 47 - 63);
4. Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с енергийното етикетиране на телевизори (ОВ, L 314, 30.11.2010 г., стр. 64 - 80);
5. Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011 на Комисията от 4 май 2011 г. за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори (ОВ, L 178, 06.07.2011 г., стр. 1 - 72);
6. (нова, ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията от 1 март 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини (ОВ, L 123/1, 09.05.2012 г.);
7. (нова, ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ, L 258/1, 26.09.2012 г.);
8. (нова, ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки (ОВ, L 192/1, 13.07.2013 г.);
9. (нова, ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение (ОВ, L 239/1, 06.09.2013 г.);
10. (нова, ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (ОВ, L 239/83, 06.09.2013 г.);
11. (нова, ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Делегиран регламент (ЕС) № 65/2014 на Комисията от 1 октомври 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови фурни и абсорбатори (ОВ, L 29/1, 31.01.2014 г.).
(2) За ПСЕ, предназначени за вграждане или монтиране, информация се предоставя само когато такава се изисква от приложимия делегиран регламент.
(3) Всяка реклама за конкретен модел ПСЕ, който е обхванат от делегиран регламент, включва информация относно енергийния клас на продукта, когато се предоставя информация за енергопотреблението или цената.
(4) Всички рекламни материали с техническа информация относно ПСЕ, в които се описват конкретни технически показатели на продукта - технически ръководства и брошури на производителя, отпечатани или онлайн, предоставят на потребителите необходимата информация относно консумацията на енергия или включват информация относно енергийния клас на продукта.

Раздел II.
Задължения на лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие ПСЕ, и на търговците

history Чл. 5. (1) Лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие ПСЕ, са длъжни да осигурят етикети и информационни листове на български език за консумацията на енергия и други ресурси и допълнителна информация за продуктите по чл. 2 в съответствие с приложимите изисквания на делегираните регламенти и наредбата.
(2) Информационният лист е част от съдържанието на всички технически проспекти за ПСЕ. Когато такива технически проспекти не се осигуряват от лицата по ал. 1, те трябва да представят информационните листове с други информационни материали към продукта.
(3) Лицата по ал. 1 са отговорни за достоверността на информацията в етикетите и информационните листове.
(4) Информацията от етикета и информационния лист може да бъде публикувана и разпространявана без специалното съгласие на лицата по ал. 1.

history Чл. 6. (1) Всеки търговец е длъжен да предлага за продажба на потребителя продукти по чл. 2, снабдени с етикети и информационни листове на български език, които отговарят на приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.
(2) Когато продукт по чл. 2 се предлага за продажба, търговецът поставя етикет на видно място в съответствие с изискванията на делегираните регламенти и на наредбата и включва фиша в техническите проспекти за продукта или в другата литература, която придружава продуктите.
(3) Лицата по чл. 5, ал. 1 осигуряват безплатно на търговците необходимите етикети, като са свободни да избират собствена система на снабдяване с етикетите.
(4) Когато търговец изпраща искане за етикети, лицето по чл. 5, ал. 1 е длъжно да осигури своевременното доставяне на исканите от търговеца етикети.
(5) Когато продуктите се предлагат за продажба, отдаване под наем или лизинг по начин, който предполага, че потенциалните крайни потребители не могат да видят предлагания продукт, търговецът осигурява на потребителите информацията, съдържаща се в етикета и в информационния лист на продукта, преди те да го закупят. Начинът, по който етикетът, информационният лист или посочената върху етикета или в информационния лист информация се предоставя на потенциалните крайни потребители, се определя в делегираните регламенти или в раздели ІІІ - Х.

history Чл. 7. (1) Лицата по чл. 5, ал. 1 съставят техническа документация, която позволява да се установи достоверността на съдържащата се в етикета и в информационния лист информация. За целта те могат да използват документация, изготвена по други нормативни изисквания, за съответните продукти по чл. 2.
(2) Техническата документация по ал. 1 включва:
1. общо описание на продукта;
2. резултати от направени проектни изчисления, ако е необходимо;
3. протоколи от проведени изпитвания, включително изпитвания, проведени от нотифицирани органи, определени съгласно други приложими нормативни актове;
4. данни, с помощта на които различните модели могат да бъдат еднозначно идентифицирани, в случаите, когато количествени характеристики се използват за сходни модели.
(3) Лицата по чл. 5, ал. 1 съхраняват документацията по ал. 2 за период 5 години след производството на последното изделие и я предоставят на органите по чл. 32 при поискване.
(4) Лицата по чл. 5, ал. 1 осигуряват при заявено искане електронен вариант на техническата документация по ал. 1 на Комисията за защита на потребителите (КЗП), на компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, и на Европейската комисия в срок 10 работни дни от получаване на искането.

Раздел III.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови хладилни уреди (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 30.11.2011 г.)

history Чл. 8. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 30.11.2011 г.)

history Чл. 9. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 30.11.2011 г.)

history Чл. 10. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 30.11.2011 г.)

Раздел IV.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови перални машини (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

history Чл. 11. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

history Чл. 12. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

history Чл. 13. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

Раздел V.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови барабанни сушилни машини (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)

history Чл. 14. (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)

history Чл. 15. (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)

history Чл. 16. (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)

Раздел VI.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови комбинирани перални/сушилни машини

history Чл. 17. (1) Етикетите, с които са снабдени битови комбинирани перални/сушилни машини, захранвани с електрическа енергия, наричани по-нататък "битови комбинирани перални/сушилни машини", се изготвят съгласно приложение № 4, част І. Етикетът се поставя отвън, отпред или отгоре на битовата комбинирана перална/сушилна машина.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за битовите комбинирани перални/сушилни машини, трябва да са в съответствие с приложение № 4, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5 печатните материали, чрез които се извършват предложенията за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане, като писмени оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други електронни медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 4, част ІІІ.
(4) Класовете на енергийна ефективност на битовите комбинирани перални/сушилни машини се определят съгласно приложение № 4, част ІV.
(5) Еквивалентните термини на езиците на държавите - членки на Европейския съюз, на езиците, използвани в приложение № 4, части І - ІV, са дадени в приложение № 4, част V.

history Чл. 18. (1) Изискванията на чл. 17 се прилагат за битови комбинирани перални/сушилни машини и когато те се продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 17 не се прилагат за модели комбинирани перални/сушилни машини:
1. чието производство е преустановено преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия.

history Чл. 19. Информацията, изисквана по чл. 17, се получава в съответствие с националните стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за които са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, съгласно чл. 1, т. 2 от Директива на Комисията 96/60/ЕО от 19 септември 1996 г., прилагаща Директива на Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови комбинирани перални - сушилни машини (OВ, L 266, 18.10.1996 г., стр. 1).

Раздел VII.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови миялни машини (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

history Чл. 20. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

history Чл. 21. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

history Чл. 22. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

Раздел VIII.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови лампи (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)

history Чл. 23. (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)

history Чл. 24. (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)

history Чл. 25. (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)

Раздел IX.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови въздушни климатизатори (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.)

history Чл. 26. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.)

history Чл. 27. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.)

history Чл. 28. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Раздел X.
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови електрически фурни (отм., ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

history Чл. 29. (отм., ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

history Чл. 30. (отм., ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

history Чл. 31. (отм., ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

Раздел XI.
Контрол

history Чл. 32. Председателят на КЗП или упълномощено от него длъжностно лице осъществява контрол за съответствието на пусканите на пазара продукти по чл. 2 с приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.

history Чл. 33. (1) Не може да се забранява или ограничава пускането на пазара и/или пускането в действие на продукти по чл. 2, ако са изпълнени приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.
(2) Когато продукти по чл. 2 са предложени за продажба, ще се смята, че представената информация на етикетите и информационните листове съответства на приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата, освен ако в резултат на проверките съгласно глава десета "Контрол" от Закона за защита на потребителите се установи несъответствие.
(3) Органите по чл. 32 могат да изискват от лицата по чл. 5, ал. 1 съставената техническа документация съгласно чл. 7, ал. 2 за установяване достоверността на информацията, представена на етикетите и информационните листове, ако има съмнения за нарушаване на приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.
(4) В случаите по чл. 192а, ал. 2, т. 3 от Закона за защита на потребителите КЗП уведомява Европейската комисия и другите държави членки за предприетите действия.

history Чл. 34. (1) (доп., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 25.11.2011 г.) Комисията за защита на потребителите осъществява сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, които отговарят за прилагането на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ, L 153, 18.06.2010 г., стр. 4), чрез взаимен обмен на информация и предоставя информация на Европейската комисия по въпроси, свързани с прилагането на наредбата и на делегираните регламенти.
(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал. 1 КЗП осигурява сигурност и поверителност на обработваната информация и защита на чувствителната информация, получена при тази процедура.

history Чл. 35. Ежегодно до 20 февруари председателят на КЗП предоставя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма информация за предходната година за изпълнението на чл. 5, 6 и 7 и за прилагането на изискванията за поставяне на етикети, изготвяне на информационни листа и предоставянето на информация при дистанционните продажби по приложения № 1 - 8.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. По смисъла на наредбата:
1. "Продукт, свързан с енергопотреблението" (ПСЕ) е всяка стока, която при употреба оказва влияние върху консумацията на енергия и която се пуска на пазара и/или се пуска в действие в Европейския съюз, включително части, които са предназначени за вграждане в ПСЕ и обхванати от наредбата, които се предлагат на пазара и/или се пускат в действие за крайните потребители като отделни части и чиито екологични показатели могат да бъдат оценени независимо.
2. "Упълномощен представител" е физическо или юридическо лице, регистрирано на територията на Европейския съюз, което е упълномощено от производител да действа от негово име за изпълнение на задълженията му, свързани с пускането на стоките на пазара.
3. "Пускане на пазара" е първото предоставяне на продукт на пазара на Европейския съюз с цел да бъде разпространен или използван в рамките на Съюза срещу възнаграждение или безплатно независимо от техниката на продаване.
4. "Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие ПСЕ" е производител или негов упълномощен представител в Европейския съюз, вносител или всяко друго физическо или юридическо лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие ПСЕ от обхвата на наредбата на пазара на Европейския съюз.
5. "Пускане в действие" означава първото използване по предназначение на ПСЕ в Европейския съюз.
6. "Информационен лист" е информационна таблица с технически данни за ПСЕ.
7. "Други основни ресурси" са вода, химикали или други вещества, употребявани от ПСЕ, обхванати от наредбата, при нормалното им функциониране.
8. "Допълнителна информация" е друга информация относно показателите и характеристиките на даден ПСЕ, която е свързана със или е полезна за преценяване на консумацията на енергия или на други основни ресурси въз основа на измерими данни.
9. "Пряко въздействие" е въздействието на ПСЕ, които реално консумират енергия при употреба.
10. "Непряко въздействие" е въздействието на ПСЕ, които не консумират енергия, но при употреба допринасят за икономиите на енергия.
11. "Неразрешена употреба на етикет" е използването на етикет от физически или юридически лица, различни от компетентните органи на държавите членки или от институции на Европейския съюз, по-начин, който не е предвиден в наредбата или в делегиран акт.

history § 1а. (нов, ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 25.11.2011 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на:
1. Директива 2010/30/ЕС;
2. Директива 94/2/ЕО, изменена с Директива на Комисията 2003/66/ЕО от 3 юли 2003 г., изменяща Директива 94/2/ЕО, прилагаща Директива на Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови електрически хладилници, замразители и техните комбинации (OВ, L 170, 07.07.2003 г., стр. 10), която се прилага до 30 ноември 2011 г.;
3. Директива 95/12/ЕО, която се прилага до 20 декември 2011 г.;
4. (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)
5. Директива 96/60/ЕО;
6. Директива 97/17/ЕО, която се прилага до 20 декември 2011 г.;
7. (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)
8. Директива 2002/31/ЕО, която се прилага до 1 януари 2013 г.;
9. (изм., ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Директива 2002/40/ЕС, която се прилага до 1 януари 2015 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 2. Наредбата се приема на основание чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите.

history § 3. (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 25.11.2011 г.)

history § 4. Наредбата влиза в сила от 20 юли 2011 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 г. (ОБН., ДВ, БР. 93 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 25.11.2011 г.)

history § 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който влиза в сила от 30 ноември 2011 г., § 4 и 5, които влизат в сила от 20 декември 2011 г., и § 6, който влиза в сила от 1 януари 2013 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 7 МАЙ 2013 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 г. (ОБН., ДВ, БР. 43 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 14.05.2013 г.)

history § 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3 и 4 по отношение на т. 4, които влизат в сила от 1 септември 2013 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2014 г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 г. (ОБН., ДВ, БР. 17 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 28.02.2014 г.)

history § 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ И НА ДРУГИ РЕСУРСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 г. (ОБН., ДВ, БР. 1 ОТ 2015 г., В СИЛА ОТ 06.01.2015 г.)

history § 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 8

history (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 30.11.2011 г.)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 11

history (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 14

history (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 14.05.2013 г.)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 17

Част І
Етикет

history 1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:

history 2. Информацията, която се включва в полетата на етикета, е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда съгласно част ІV.
Буквата и съответната стрелка са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата, е не по-малка от два пъти и не по-голяма от два пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът е получил такъв, в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 г. относно екомаркировката на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за цялостно завършен цикъл (пране, центрофугиране и сушене), използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук и цикъл на сушене "сух памук", определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
VІ. Консумация на енергия в kWh за цикъл пране (само пране и центрофугиране), използвайки стандартен 60 °С цикъл за памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
VІІ. Клас изпиране съгласно част ІV.
VІІІ. Максимална скорост на центрофугиране, постигната за стандартен 60 °С цикъл за памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
ІХ. Вместимост (в kg) на уреда за стандартен 60 °С цикъл (без сушене), определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
Х. Вместимост (в kg) на уреда за цикъл (сушене) "сух памук", определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
ХІ. Консумация на вода в литри за цялостно завършен цикъл (пране, центрофугиране и сушене), използвайки стандартен 60 °С цикъл за пране за памук и цикъл на сушене "сух памук", определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
ХІІ. Ниво на шум по време на циклите на пране, центрофугиране и сушене, използвайки стандартен 60 °С цикъл за пране за памук и цикъл на сушене "сух памук". Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
ХІІІ. Използваният български държавен стандарт за определяне консумацията на енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение по т. 1.
Използвани цветове:
CMYK - циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0 % циан, 70 % магента, 100 % жълто, 0 % черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна ефективност):
А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
E: 03Х0
F: 07Х0
G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.

Част ІІ
Информационен лист

history Информационният лист съдържа следната информация (тя може да бъде дадена под формата на таблица, която представя уредите, доставяни от едно и също лице по чл. 5, ал. 1):
1. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови уреди на пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
3. Клас на енергийна ефективност на модела съгласно част ІV, изразен като "Клас на енергийна ефективност …. върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)". Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може да бъде изразена и по други начини, изразяващи ясно градацията на скалата от А (най-ефективен клас) до G (най-нискоефективен клас).
4. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите, изброени в таблицата, е получил екомаркировка на ЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 г. относно екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в информационния лист, като в този случай описанието започва с копие на знака за екомаркировката.
5. Консумация на енергия за пране, центрофугиране и сушене в kWh за напълно завършен цикъл на действие съгласно част І, т. 2. V.
6. Консумация на енергия само за пране и центрофугиране в kWh за цикъл на пране съгласно част І, т. 2. VІ.
7. Клас на изпиране съгласно част ІV, изразен като "Клас на изпиране…… върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък)". Това може да бъде изразено и по други начини, изразяващи ясно градацията на скалата от А (най-висок клас) до G (най-нисък клас).
8. Ефективност на извличане на вода за стандартен 60 °С цикъл на пране за памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 19, изразена като "Остатъчна вода след центрофугиране" (като отношение на сухото пране към теглото на прането след центрофугиране).
9. Постигната максимална скорост на центрофугиране съгласно част І, т. 2. VІІІ.
10. Вместимост на уреда при пране за стандартен 60 °С цикъл съгласно част І, т. 2. ІХ.
11. Вместимост на уреда при сушене за стандартен цикъл на сушене "сух памук" съгласно част І, т. 2. Х.
12. Консумация на вода при пране, центрофугиране и сушене в литри за напълно завършен цикъл на действие съгласно част І, т. 2. ХІ.
13. Консумация на вода само за пране и центрофугиране в литри за стандартен 60 °С цикъл на пране (и центрофугиране) за памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
14. Време за пране и сушене. Програмното време за напълно завършен цикъл на действие (60 °С цикъл на пране и цикъл на сушене "сух памук") за стандартен капацитет на пране, определено в съответствие със стандартите по чл. 19.
15. Лицата по чл. 5, ал. 1 могат да включат информацията по т. 5 - 14 по отношение и на други цикли на пране и/или сушене.
16. Консумацията на енергия и вода, равна на 200 пъти консумацията по т. 5 (енергия) и т. 12 (вода). Това се изразява като "Годишна консумация за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилнята (200 цикъла)".
17. Консумацията на енергия и вода, равна на 200 пъти консумацията по т. 6 (енергия) и т. 13 (вода). Това се изразява като "Годишна консумация за 4-членно домакинство когато не се използва сушилнята (200 цикъла)".
18. Ниво на шум за циклите на пране, центрофугиране и сушене, използвайки стандартен 60 °С цикъл на пране за памук и цикъл на сушене "сух памук". Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
Ако копие от етикета, както цветно, така и черно-бяло, е включено в информационния лист, в него се включва информацията, представена само в информационния лист.

Част ІІІ
Дистанционни продажби

history Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по интернет или по други електронни медии съгласно чл. 35, ал. 2 трябва да съдържат копие на етикета или следната информация, представена в посочения ред:
1. Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т. 3).
2. Консумация на енергия (само пране и центрофугиране) (част ІІ, т. 5).
3. Консумация на енергия (пране, центрофугиране и сушене) (част ІІ, т. 6).
4. Клас на изпиране (част ІІ, т. 7).
5. Ефективност при извличането на вода (част ІІ, т. 8).
6. Максимална скорост на центрофугиране (част ІІ, т.9).
7. Вместимост (пране) (част ІІ, т. 10).
8. Вместимост (сушене) (част ІІ, т. 11).
9. Консумация на вода (пране, центрофугиране и сушене) (част ІІ, т. 12).
10. Консумация на вода (само пране и центрофугиране) (част ІІ, т. 13).
11. Годишна консумация за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилнята (200 цикъла) (част ІІ, т. 16).
12. Годишна консумация за 4-членно домакинство, неизползващо никога сушилнята (200 цикъла) (част ІІ, т. 17).
13. Ниво на шум (част ІІ, т. 18).
Когато в информационния лист се предоставя и друга информация, тя се включва в горния списък по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата посочена по-горе информация, трябва да позволяват тя да бъде четлива.

Част ІV
Клас на енергийна ефективност

history 1. Класът на енергийна ефективност на уреда се определя в съответствие с таблица 1:

history

Таблица 1

Клас на

Консумация на енергия "С" в kWh за

енергийна

пълен работен цикъл пране,

ефективност

центрофугиране и сушене,

използвайки стандартна програма

(памук, 60 °С) и програма за сушене

(памук), в съответствие със

стандартите по чл. 19

A

C <= 0,68

B

0,68 < C <=" 0,81<" span="">

C

0,81 < C <=" 0,93<" span="">

D

0,93 < C <=" 1,05<" span="">

E

1,05 < C <=" 1,17<" span="">

F

1,17 < C <=" 1,29<" span="">

G

1,29 < C

history 2. Класът на производителност на уреда се определя в съответствие с таблица 2:

history

Таблица 2

Клас на

Индекс на изпиране "P" за

изпиране

стандартна програма "памук 60 °С", в

съответствие със стандартите по

чл. 19

A

P > 1,03

B

1,03 >= P > 1,00

C

1,00 >= P > 0,97

D

0,97 >= P > 0,94

E

0,94 >= P > 0,91

F

0,91 >= P > 0,88

G

0,88 >= P

Част V
Еквивалентни термини на официалните езици на Европейския съюз

history


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 към чл. 20

history (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл. 23

history (отм., ДВ, бр. 43 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 към чл. 26

history (отм., ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 към чл. 29

history (отм., ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)