По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 30А ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО ТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 30А ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО ТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ

ДВ. бр. 28 от 06.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 104 от 27 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 74 от 23 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 14 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 27 от 2 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., отм., ДВ, бр. 28 от 6 Април 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за:
1. съставяне и поддържане на списък на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от:
а) бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
б) (изм., ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) държавния бюджет извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
в) (изм., ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП);
г) бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), както и със средства на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 ЗЛЗ;
2. включване и изключване на медицински изделия от списъка по т. 1;
3. ежегодно определяне на стойността, до която се заплащат медицинските изделия, включени в списъка по т. 1.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...