По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИЧНИ АКТОВЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИЧНИ АКТОВЕ

ДВ. бр. 87 от 19.10.2018г.

Обн., ДВ, бр. 47 от 9 юни 2000 г., доп., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 44 от 29 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 87 от 19 октомври 2018 г.

 

history Член единствен. Ратифицира Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена на 5 октомври 1961 г. в Хага, със следната декларация:
Декларация по чл. 6, ал. 1:
(доп., ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 01.06.2013 г., доп., ДВ, бр. 44 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм., ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) "Република България заявява, че оправомощени да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от конвенцията са следните органи:
1. Министерството на правосъдието - за актове на съдилищата и нотариусите;
2. Националният център за информация и документация - за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена;
3. (В сила от 01.01.2019 г.) областните администрации - за документи, издавани от кметовете и общинските администрации;
4. Министерството на външните работи - за всички останали актове."
------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИЧНИ АКТОВЕ (ОБН., ДВ, БР. 30 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 01.06.2013 г.)