По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 61 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 90 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.10.2013 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 61 ОТ 9 МАЙ 2006 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 90 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 15.10.2013 г.)

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 47 от 9 юни 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 15 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 11 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за идентификация на животните;
2. (отм., ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
3. (отм., ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
4. (отм., ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
5. минималният брой проверки във връзка с идентификацията на животните.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...