По вид документ > Нормативни актове - отменени > Други нормативни актове > МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ПЛАЩАНЕ ЗА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ - ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 8, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ - ОТМ.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ПЛАЩАНЕ ЗА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ - ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 8, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

ДВ. бр. 88 от 08.11.2019г.

Обн., ДВ, бр. 7 от 27 януари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., отм., ДВ, бр. 88 от 8 Ноември 2019 г.

 

history Чл. 1. С методиката се урежда начинът за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове.

history Чл. 2. С методиката се цели справедливото разпределение на икономическата изгода от концесията за морски плаж между концедента и концесионера, като се отчита основното задължение на концесионера да осигурява и извършва задължителните дейности на морския плаж съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.