Показване на 1 до 40 от общо 124 документа

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН - ОТМ.

ЗАПОВЕД № ЧР-З-189 ОТ 27 АПРИЛ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ЗАПОВЕД № ЧР-З-220 ОТ 29 ЮЛИ 2013 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТОВО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ - ОТМ.

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В БОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОТМ

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В БОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОТМ.

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В БОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Отменена

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ОТМ

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ОТМ.

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-Отм.

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОТМ

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОТМ.

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Отм.

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ И ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ОТМ.

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ И ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ОТМ.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ДОСТЪПНОСТТА НА ЦЕНАТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА МАНДАТИТЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ РАЙОНИ И НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ПЛАЩАНЕ ЗА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ - ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 8, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ - ОТМ.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА НАЕМНА ЦЕНА ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 8, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА "ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ" ОТ 2017 Г.

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В БОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОТМ

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В БОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОТМ.

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В БОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ОТМ

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ОТМ

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ОТМ.

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ОТМ

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОТМ

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОТМ.

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ОТМ

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНОТО ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ С КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ И ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ОТМ.

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНОТО ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ С КОЖНОВЕНЕРИЧЕСКИ И ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ОТМ

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПАЗАРА

МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТНИТЕ ПАЗАРИ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПАЗАРА – ОТМ.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО И ФОНДОВЕТЕ ОТ ОБЩАТА ПРОГРАМА "СОЛИДАРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ" (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 52 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 24.06.2014 г.)

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ИЛИ НА РАБОТНИЦИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2006 Г.*)

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2011 Г.

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2012 Г.

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2013 Г. - (ОТМ.)

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2015 Г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...