Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 39 ОТ 23 АПРИЛ 2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИ, СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ОБУЧАВАЩИ ПИЛОТИ И КАБИНЕН ЕКИПАЖ, КАКТО И ДЕКЛАРИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ - ПИЛОТИ И КАБИНЕН ЕКИПАЖ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178/2011 НА КОМИСИЯТА ОТ 3 НОЕМВРИ 2011 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКИПАЖИТЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 36 ОТ 2022 г., В СИЛА ОТ 13.05.2022 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте продукта ни с БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА

НАРЕДБА № 39 ОТ 23 АПРИЛ 2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИ, СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ОБУЧАВАЩИ ПИЛОТИ И КАБИНЕН ЕКИПАЖ, КАКТО И ДЕКЛАРИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ - ПИЛОТИ И КАБИНЕН ЕКИПАЖ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178/2011 НА КОМИСИЯТА ОТ 3 НОЕМВРИ 2011 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКИПАЖИТЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 36 ОТ 2022 г., В СИЛА ОТ 13.05.2022 г.)

ДВ. бр. 36 от 13.05.2022г.

Обн., ДВ, бр. 33 от 8 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 40 от 15 май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. (доп., ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) издаването, признаването, поддържането, изменението, ограничаването, спирането и отнемането на свидетелства за летателна правоспособност и свързаните с тях квалификации или удостоверения и сертификати, условията за тяхната валидност, както и правата и отговорностите, произтичащи от тях;
2. издаването, презаверяването, потвърждаването и подновяването на:
а) (изм., ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) медицинско свидетелство, изисквано за упражняване на правата по свидетелство за летателна правоспособност или на правата на обучаем пилот;
б) медицинската годност на кабинния екипаж;
3. издаването на удостоверения на упълномощени преглеждащи лекари и на авиомедицинските центрове;
4. издаване на атестация на кабинен екипаж и условията за тяхната валидност, както и правата и отговорностите на притежателите им;
5. издаване, поддържане, изменение, ограничаване, спиране и отнемане на сертификат за одобрени организации за обучение (АТО) и контрола върху тях;
6. сертифицирането и одобрението на летателни тренажори и организациите, които експлоатират и използват такива тренажори;
7. (нова, ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) приемане на декларации на организации за обучение, изменение в декларацията, ограничаване, спиране, отнемане, временно отменяне или прекратяване на одобрението на програмите за обучения и контрола върху декларираните организациии за обучение;
8. (нова, ДВ, бр. 36 от 2022 г., в сила от 13.05.2022 г.) одобряване на организации за оценяване на езикова компетентност за нуждите на гражданското въздухоплаване.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...