По вид документ > Нормативни актове - отменени > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СОФИЯ - ОТМ.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ

ДВ. бр. 88 от 08.11.2019г.

Издаден от Министерството на културата
Обн., ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., отм., ДВ, бр. 88 от 8 Ноември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Национален исторически музей - София, наричан в този правилник "музеят".