По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-776 ОТ 29 ЮЛИ 2016 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗА НЕГОВОТО ОТЧИТАНЕ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА РАБОТАТА ИЗВЪН РЕДОВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ, РЕЖИМА НА ДЕЖУРСТВО, ВРЕМЕТО ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 8121з-776 ОТ 29 ЮЛИ 2016 г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗА НЕГОВОТО ОТЧИТАНЕ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА РАБОТАТА ИЗВЪН РЕДОВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ, РЕЖИМА НА ДЕЖУРСТВО, ВРЕМЕТО ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 4 от 14.01.2020г.

Обн., ДВ, бр. 60 от 2 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 13 декември 2016 г., отм., ДВ, бр. 3 от 10 Януари 2020 г., отм., ДВ, бр. 4 от 14 Януари 2020 г.

 

Раздел I.
Обща разпоредба

history Чл. 1. С тази наредба се определят редът за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...