По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № PД-02-20-4 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № PД-02-20-4 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2016 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

ДВ. бр. 6 от 22.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 83 от 21 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 3 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 Януари 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за заявяване и предоставяне на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и техният вид, формат и съдържание.
(2) С наредбата се определят и:
1. условията и редът за заявяване и предоставяне на услуги от общинските служби по земеделие и от общините в случаите по чл. 55, ал. 7 и 8 ЗКИР;
2. условията и редът за определяне на служители на общинските служби по земеделие и на общинските администрации, които да извършват административно обслужване от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и условията и редът за тяхното оправомощаване и прекратяване на правомощията им;
3. (нова, ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по административно обслужване, от лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, контролът, осъществяван от Агенцията по геодезия, картография и кадастър върху дейността на правоспособните лица и видовете документи, които те издават от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...