По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Спогодби > СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ И ОТВЪД ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ТЕРИТОРИИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ И ОТВЪД ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ТЕРИТОРИИ

ДВ. бр. 72 от 05.09.2017г.

(Ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 28 април 2016 г., ДВ, бр. 36 от 2016 г. В сила от 9 август 2017 г.)
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн., ДВ, бр. 72 от 5 септември 2017 г.

 

history Преамбюл
Правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства (ОАЕ), наричани оттук нататък "договарящи страни";
Явявайки се страни по Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, открита за подписване в Чикаго на седмия ден на декември 1944 г.;
Желаейки да сключат спогодба в съответствие със и в допълнение към посочената конвенция, за целите на създаването и функционирането на въздухоплавателни услуги между и отвъд техните съответни територии;
Признавайки значението на въздушния транспорт като средство за създаване и насърчаване на приятелството, разбирателството и сътрудничеството между народите на двете страни;
В желанието си да улеснят разгръщането на възможностите на международния въздушен транспорт;
се споразумяха за следното:

history Определения
Член 1
1. За целите на тази спогодба, освен ако контекстът изисква друго, терминът:
а) "въздухоплавателни власти" означава: за Обединените арабски емирства (ОАЕ) - Главните власти за гражданско въздухоплаване, а за Република България - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в съответствие с техните функции, или и в двата случая - всяко лице или орган, упълномощен да изпълнява функции, които са отговорност на тези власти;
б) "договорени линии" означава международни въздушни линии между и отвъд съответните територии на Република България и Обединените арабски емирства (ОАЕ) за превоз на пътници, багаж и товари (карго), отделно или във всякаква комбинация;
в) "тази спогодба" включва приложенията към нея и всички изменения на тази спогодба или на приложенията и всяко позоваване на тази спогодба следва да се разбира, че включва приложенията, с изключение на случаите, когато е предвидено друго;
г) "територия", "въздушна линия", "авиокомпания", "международна въздушна линия" и "кацане с нетърговски цели" имат значението, съответно определено за тях в членове 2 и 96 от конвенцията; за авиокомпаниите, назначени за Република България, терминът "авиокомпания" означава още въздушен превозвач с валиден оперативен лиценз, издаден от компетентен лицензиращ орган на държава членка в съответствие с правото на Европейския съюз;
д) "приложение 1" включва таблица на маршрутите, приложена към тази спогодба, и всички клаузи или бележки, фигуриращи в приложение 1, и всяка промяна в него в съответствие с разпоредбите на член 20 от тази спогодба;
е) "товари" включва поща;
ж) "конвенция" означава Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, открита за подписване в Чикаго на седмия ден на декември 1944 г., и включва: (i) всяко изменение към нея, което е влязло в сила съгласно член 94 (а) от конвенцията и е ратифицирано от двете договарящи се страни, и (ii) всяко приложение или изменение, прието към нея, съгласно член 90 от конвенцията, доколкото това приложение или изменение е влязло в сила и за двете договарящи страни;
з) "назначена авиокомпания" означава всяка авиокомпания, назначена и упълномощена в съответствие с член 3 на тази спогодба;
и) "тарифа" означава цената, която трябва да бъде заплатена за превоз на пътници по въздушни линии, както и условията, при които тази цена се прилага, включително възнаграждението и условията, предлагани за посредничество и други спомагателни услуги;
й) "такса" е цената, която трябва да бъде заплатена за превоз на товари по въздушни линии, и условията, при които тази цена се прилага, включително възнаграждението и условията, предлагани за посредничество и други спомагателни услуги;
к) "потребителска такса" означава такса, удържана на авиокомпаниите от компетентните власти или удържана с разрешението на компетентните власти, за използването на летищни съоръжения, собственост и/или аеронавигационни съоръжения, или съоръжения или услуги за авиационна сигурност, включително услуги и съоръжения, свързани с въздухоплавателните средства, техните екипажи, пътници и товари;
л) "държава членка" означава държава, която е договаряща страна по Договора за създаване на Европейския съюз;
м) "капацитет" означава броя на честотите, които се предлагат на масовия потребител по редовна въздушна линия за определен период от време.
2. При прилагането на тази спогодба договарящите страни трябва да действат в съответствие с разпоредбите на конвенцията, доколкото тези разпоредби са приложими за международни въздушни линии.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"