По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Конвенции > МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИТЕ БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИТЕ БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ

ДВ. бр. 79 от 21.09.2021г.

(Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г., ДВ, бр. 28 от 2018 г. В сила за Република България от 30 юли 2018 г.)
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн., ДВ, бр. 101 от 7 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 78 от 17 септември 2021 г., изм., ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021 г.

 

history Страните по настоящата Конвенция,
Припомняйки Член 196, т. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, която постановява, че "Държавите вземат всички мерки, необходими, за да предотвратят, намалят и контролират замърсяването на морската среда, дължащо се на такова използване на технологии под тяхна юрисдикция или контрол, или на преднамерено или случайно въвеждане на такива видове организми, които са чужди или нови за някоя конкретна част на морската среда и които могат да предизвикат в тази част значителни и вредни изменения.",
Отбелязвайки основните задачи на Конвенцията за биологично разнообразие (CBD) от 1992 г., както и че преносът и въвеждането на вредни водни организми и патогенни организми чрез корабните баластни води заплашва запазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие, както и решение IV/5 на Конференцията на Страните (COP 4) от 1998 г. по CBD относно опазването и устойчивото използване на морските и крайбрежните екосистеми, а така също и решение VI/23 на Конференцията на Страните (COP 6) от 2002 г. по CBD за чужди растителни и животински видове, които заплашват екосистемите, местообитанията или видовете, включващи ръководни принципи за борба с инвазивни видове,
Отбелязвайки освен това, че Конференцията на Организацията на обединените нации за Околната среда и развитие (UNCED) от 1992 г. препоръча на М. М. Организация (Организацията) да обмисли приемането на подходящи правила за изхвърляне на корабни баластни води,
Имайки предвид превантивния подход, изложен в Принцип 15 от Декларацията от Рио за околната среда и развитието и посочени в Резолюция MEPC.67(37), приета от Комитета по опазване на морската среда на Организацията на 15 септември 1995 г.,
Имайки също предвид, че Световната среща на върха по устойчиво развитие от 2002 г., в параграф 34(b) от своя План за изпълнение, призовава за действия на всички нива, за да се ускори разработването на мерки за справяне с инвазивните чужди видове в баластните води,
Съзнавайки, че неконтролираното изхвърляне на баластни води и седименти от кораби е довело до пренасянето на вредни водни организми и патогени, причиняващи вреди или щети на околната среда, човешкото здраве, имущество и ресурси,
Потвърждавайки значението, което е отделено на този въпрос от Организацията чрез резолюциите на Общото й събрание А.774(18) от 1993 г. и А.868(20) от 1997 г., приети с цел справяне с последиците от пренасянето на вредни водни организми и патогени,
Потвърждавайки също, че няколко държави са предприели индивидуални действия с цел предотвратяване, свеждане до минимум и в крайна сметка премахване на рисковете от въвеждане на вредни водни организми и патогени от кораби, които посещават техни пристанища, а също така, че бидейки от световен мащаб, този проблем изисква действия, основаващи се на приложими в цял свят правила заедно с насоки за ефективното им прилагане и еднакво тълкуване,
Желаейки да се продължи разработването на по-безопасни и по-ефективни възможности за управление на баластните води, които да доведат до продължаващо предотвратяване, ограничаване и окончателно премахване на преноса на вредни водни организми и патогени,
Решени да предотвратят, ограничат и окончателно да премахнат рисковете за околната среда, човешкото здраве, имущество и ресурси, произтичащи от преноса на вредни водни организми и патогени, чрез контрол и управление на корабните баластни води и седименти, както и да избегнат нежелани странични ефекти от осъществяването на такъв контрол и да насърчат развитието на свързани с проблема знания и технологии,
Намирайки, че тези цели могат най-добре да бъдат постигнати чрез сключване на Международна конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти,
Се споразумяха за следното:

history Определения
Член 1
За целите на тази Конвенция, освен ако изрично не е предвидено друго:
1. "Администрация" означава правителството на държавата, под чиято юрисдикция се експлоатира корабът. По отношение на кораба, който има право да плава под знамето на дадена държава, администрацията е правителството на тази държава.
По отношение на плаващи платформи, заети с промишленото проучване и експлоатацията на повърхността на морското дъно и в неговите недра, прилежащи на брега, над които крайбрежната държава осъществява суверенни права за целите на промишленото проучване и експлоатацията на неговите природни ресурси, включително и плаващи складови съоръжения (FSU) и плаващи съоръжения за производство, складиране и разтоварване (FPSO), администрацията е правителството на съответната крайбрежна държава.
2. "Баластна вода" означава водата със суспендираните в нея частици, взета на борда на кораба, за да се контролира диферентът, кренът, газенето, устойчивостта или напреженията на кораба.
3. "Управление на баластни води" означава механични, физични, химични и биологични процеси, било то самостоятелно или в комбинация, с цел да се отстрани, обезвреди или да се избегне приемането или изхвърлянето на вредни водни организми и патогени в баластните води и седименти.
4. "Свидетелство" означава Международното свидетелство за управление на баластните води.
5. "Комитет" означава Комитета по опазване на морската среда на Организацията.
6. "Конвенция" означава Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти.
7. "Бруто тонаж" означава брутния тонаж, изчислен в съответствие с правилата за измерване на тонажа, дадени в приложение I (Annex I) към Международната конвенция за измерване тонажа на корабите от 1969 г. или всяка заместваща я Конвенция.
8. "Вредни водни организми и патогени" означава водни организми или патогени, които, ако бъдат внесени в морето, включително в речните устия или в сладководни течения, могат да създадат опасност за околната среда, човешкото здраве, имущество или ресурси, да нарушат биологичното разнообразие или да попречат на друго законосъобразно използване на такива райони.
9. "Организация" означава Международната морска организация (IMO).
10. "Генерален секретар" означава Генералния секретар на Организацията.
11. "Седименти" означава веществата, утаили се от баластните води на даден кораб.
12. "Кораб" означава плавателен съд от всякакъв тип, работещ във водна среда и включва съдове, като: потопяеми съдове, плавателни средства, плаващи платформи, плаващи складови съоръжения (FSUs) и плаващи съоръжения за производство, складиране и разтоварване (FPSOs).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...