По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА БОРБАТА С ТРАФИКА НА ХОРА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА БОРБАТА С ТРАФИКА НА ХОРА

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019г.

(Одобрен с Решение № 309 от 27 май 2019 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 23 юли 2019 г.)
Издаден от Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет
Обн., ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г.

 

history Правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония (наричани по-долу "страните"),
като се позовават на задълженията, които страните са поели с изпълнението на: Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност от 15 ноември 2000 г., Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност от 15 ноември 2000 г., Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, сключена на 16 май 2005 г. във Варшава, Конвенцията на ООН за правата на детето, приета и открита за подписване на 20 ноември 1989 г., Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детска проституция и детска порнография, приет на 25 май 2000 г., както и други съответни международни инструменти,
като имат предвид, че трафикът на хора представлява едно от най-тежките нарушения на правата на човека,
с цел подобряване на сътрудничеството по превенцията, идентифицирането, защитата, насочването и подпомагането на доброволното връщане на жертвите и потенциалните жертви на трафик на хора, при зачитане на основните права на човека,
се споразумяха за следното:

history Обхват на сътрудничеството
Член 1
(1) Сътрудничеството по настоящия протокол обхваща идентифицирането, насочването, защитата и доброволното връщане на жертви или потенциални жертви на трафик на хора, които са:
а) граждани на държавите на страните по протокола;
б) граждани на трети държави, лица без гражданство или лица без установено гражданство - по искане на една от двете страни.
(2) Настоящият протокол се прилага за всяка форма на трафик на хора и е в съответствие с националното законодателство на държавите на страните по протокола.