Показване на 1 до 40 от общо 592 документа

AДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЕРНА ГОРА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ КНИЖКИ

АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КВЕБЕК

АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СПОГОДБАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ТУНИЗИЙСКАТА РЕПУБЛИКА

АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РУМЪНИЯ ОТНОСНО ПРАКТИЧЕСКИТЕ СПОСОБИ ЗА ОБЛЕКЧЕНО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 343/2003 НА СЪВЕТА ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КРИТЕРИИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, КОМПЕТЕНТНА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА МОЛБА ЗА УБЕЖИЩЕ, КОЯТО Е ПОДАДЕНА В ЕДНА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТ ГРАЖДАНИН НА ТРЕТА ДЪРЖАВА

АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ ОТНОСНО ПРАКТИЧЕСКИТЕ СПОСОБИ ЗА ОБЛЕКЧЕНО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 343/2003 НА СЪВЕТА ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КРИТЕРИИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, КОМПЕТЕНТНА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА МОЛБА ЗА УБЕЖИЩЕ, КОЯТО Е ПОДАДЕНА В ЕДНА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТ ГРАЖДАНИН НА ТРЕТА ДЪРЖАВА (УТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ № 65 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2009 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. В СИЛА ОТ 26 МАРТ 2009 Г.)

АКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА РАДИОЦЕНТРАЛА (ЕRО) (РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХIХ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 16 ЮЛИ 2003 Г., ДВ, БР. 66 ОТ 2003 Г. В СИЛА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г.)

АКТ ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ДО 950 000 000 ЕВРО, ПОДПИСАН НА 4 ЮНИ 2012 Г.

АКТ ЗА РЕВИЗИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ) ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО РЕВИЗИРАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.)

АНЕКС КЪМ ПРОТОКОЛА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ В ОБЛАСТТА НА ПОДГОТОВКАТА НА КАДРИ

АНЕКС КЪМ РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОЕКТА "ТРАДУКИ" ОТНОСНО ПОДКРЕПА И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВОДА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 2019 Г. - 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г., ПОДПИСАН ОТ БЪЛГАРСКАТА СТРАНА НА 14 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. В СОФИЯ

АНЕКС ОТНОСНО ДОСТЪПА НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ ДО ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО И ЛЕТИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ПРИЛАГАНЕ ОТНОСНО ОПЕРАЦИИ И ПЛАНИРАНЕ НА УЧЕНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

ВЕТЕРИНАРНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ

ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

ВТОРИ ПРОТОКОЛ КЪМ ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1954 Г. ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ В СЛУЧАЙ НА ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ

ВТОРИ ФАКУЛТАТИВЕН ПРОТОКОЛ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА, ЦЕЛЯЩ ПРЕМАХВАНЕ НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ

ВЪТРЕШНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО НА ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЪГЛАСНО МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО АКТБ-ЕС И ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ*

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ГАРАНТИРАНЕТО НА ВЛОГОВЕТЕ) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЕМ ЗА ФОНДА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" - ЕАД, НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ - ЕАД, И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ПО АТОМНА ЕНЕРГИЯ ПО ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 212 500 000 ЕВРО ОТ 29 МАЙ 2000 Г.

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БАНКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА В КАЧЕСТВОТО НА БЕНЕФИЦИЕНТ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КАЧЕСТВОТО НА ГАРАНТ

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РУМЪНИЯ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ОТНОСНО ЗАЕМИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОТПУСНАТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА В ПОДКРЕПА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ АФРИКА, КАРИБИТЕ И ТИХООКЕАНСКИЯ БАСЕЙН, КАКТО И В ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РУМЪНИЯ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЗА ЗАЕМИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРАНИТЕ ОТ АФРИКА, КАРИБИТЕ И ТИХООКЕАНСКИЯ БАСЕЙН И ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ (РАТИФИЦИРАНО СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ 40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 19 ФЕВРУАРИ 2009 Г., ДВ, БР. 17 ОТ 2009 Г. В СИЛА ОТ 6 МАРТ 2009 Г.)

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА И ОТ ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ГАРАНТ, СИТИБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПЛС КАТО ЗАЕМОДАТЕЛ И КАТО АГЕНТ, И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНК ЪФ ДИ ЮНАЙТИД СТЕЙТС

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЯПОНИЯ ПО ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО МЕЖДУ ЯПОНСКАТА БАНКА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТОПЛОФИКАЦИЯТА НА ГРАД СОФИЯ)

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ГАРАНТ, И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, КАТО БЕНЕФИЦИЕР, ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ"

ГАРАНЦИЯ, ПЛАТИМА ПРИ ПЪРВО ПОИСКВАНЕ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ГАРАНТ), ОТ 23 АВГУСТ 2016 Г. В ПОЛЗА НА КРЕДИТАНЩАЛТ ФЮР ВИДЕРАУФБАУ (КФВ) ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ № 27691 В РАЗМЕР ДО 100 000 000 ЕВРО, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ КФВ И БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ НА 16 АВГУСТ 2016 Г.

ГЕНЕРАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ (УТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ № 516 ОТ 31 ЮЛИ 2007 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. В СИЛА ОТ 11 ЮНИ 2009 Г.)

ГОДИШНО ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 2003 Г. МЕЖДУ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ ИМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРОГРАМАТА САПАРД (СПЕЦИАЛНА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

ГОДИШНО ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 2005 Г. МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ ИМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ПО ПРОГРАМА САПАРД (СПЕЦИАЛНА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН 2019 - 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА СТРАНАТА 2018 - 2022 Г. МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФОНДА ЗА ДЕЦАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (УНИЦЕФ)

ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКОТО РЕГИОНАЛНО БЮРО НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 2008 - 2009 Г. (ОДОБРЕНО С РЕШЕНИЕ № 791 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. В СИЛА ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2007 Г.)

ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНАЛНИЯ ОФИС ЗА ЕВРОПА НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ (СЗО) ЗА 2020 - 2021 Г.

ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНАЛНИЯ ОФИС ЗА ЕВРОПА НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 2012 - 2013 Г.

ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНАЛНИЯ ОФИС НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕВРОПА 2016 - 2017 Г.

ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНАЛНИЯ ОФИС НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕВРОПА 2018 - 2019 Г.

ДЕВЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ УСТАВА НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ "ВИА КАРПАТИЯ" ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА НАЙ-КРАТКИЯ ПЪТЕН МАРШРУТ ПО ОСТА СЕВЕР – ЮГ, СВЪРЗВАЩ ЛИТВА, ПОЛША, СЛОВАКИЯ, УНГАРИЯ, РУМЪНИЯ, БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...