По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ДВ. бр. 81 от 15.09.2020г.

В сила от 15.09.2020 г.
Обн., ДВ, бр. 81 от 15 септември 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 390 257 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2020 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми, одобрени с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието:
1. "Осигуряване на съвременна образователна среда" - 722 336 лв. по модул А "Модернизиране на системата на професионалното образование", дейност 1 "Модернизиране на материално-техническата база", 757 818 лв. по модул В "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" и 699 333 лв. по модул Д "Библиотеките като образователна среда";
2. "Успяваме заедно" - 311 543 лв. по модул 1 "Хубаво е в детската градина", 158 200 лв. по модул 2 "Иновативна детска градина" и 13 499 лв. по модул 3 "Обединени за качествено предучилищно образование";
3. "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" - 493 271 лв.;
4. "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие" - 1 110 024 лв. по модул А "Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО - центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми", 97 344 лв. по модул Б "Подкрепа на учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО - ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища" и 26 889 лв. по модул В "Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и училища".
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...