Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Показване на 1 до 40 от общо 4465 документа

PDF_Приложение 1 към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430 от 9 декември 2021 г. за приемане на списък на продуктите, свързани с отбраната и на списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос Свали файла...

PDF_Приложение 2 към ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА И НА СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС Свали файла...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 229 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 16 ЯНУАРИ 1990 Г. ЗА РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ НЕОТЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ В СТОЛИЧНИЯ ГРАДСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 3 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 5 ЯНУАРИ 1993 Г. ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. ЗА ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА И ПРОДАЖБИТЕ НА АВТОМОБИЛИ (ДВ, БР. 1 ОТ 1993 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 11 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 3 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДООРИЕНТИРАН РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ ПО ЧЛ. 7А ОТ ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И РАЗХОДВАНЕТО ИМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 7 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 21 ЯНУАРИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР, НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 20 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 20 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА ТАКСА ПО ДОГОВОРА ЗА ЛИЦЕНЗ МЕЖДУ АВСТРАЛИЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАСТАРЯВАНЕ, И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА AR-DRG, СКЛЮЧЕН НА 4 НОЕМВРИ 2011 Г., РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН (ДВ, БР. 100 ОТ 2011 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 22 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖИ В СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УРЕДИТЕ, ЗАХРАНВАНИ С ГАЗОВО ГОРИВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2014 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 АПРИЛ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 МАЙ 2002 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 26 МАЙ 1993 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА ЛИЦЕНЗИОННАТА ДЕЙНОСТ НА КОМИТЕТА ПО ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 АПРИЛ 1998 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИКВИДАЦИЯТА ИЛИ ФИНАНСОВОТО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПРЕОБЛАДАВАЩО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 5 ЮНИ 2000 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ФОНД "ПИТЕЙНА ВОДА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 23 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 28 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2014 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 3 МАЙ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2007 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДУХОВНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 82 ОТ 2019 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 5 ЮНИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 10 МАЙ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 24 МАРТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2021 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 28 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2014 Г. ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА (EUFOR CAR)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...