Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024

Показване на 1 до 40 от общо 4807 документа

1 Приложение No 2 към член единствен СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС Свали файла...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 229 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 16 ЯНУАРИ 1990 Г. ЗА РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ НЕОТЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ В СТОЛИЧНИЯ ГРАДСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 3 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 5 ЯНУАРИ 1993 Г. ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. ЗА ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА И ПРОДАЖБИТЕ НА АВТОМОБИЛИ (ДВ, БР. 1 ОТ 1993 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 11 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 3 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДООРИЕНТИРАН РАЗМЕР НА ТАКСИТЕ ПО ЧЛ. 7А ОТ ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И РАЗХОДВАНЕТО ИМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 7 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 21 ЯНУАРИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР, НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 20 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 20 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА ТАКСА ПО ДОГОВОРА ЗА ЛИЦЕНЗ МЕЖДУ АВСТРАЛИЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАСТАРЯВАНЕ, И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА AR-DRG, СКЛЮЧЕН НА 4 НОЕМВРИ 2011 Г., РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН (ДВ, БР. 100 ОТ 2011 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 22 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖИ В СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УРЕДИТЕ, ЗАХРАНВАНИ С ГАЗОВО ГОРИВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2014 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 АПРИЛ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 МАЙ 2002 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 26 МАЙ 1993 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА ЗА ЛИЦЕНЗИОННАТА ДЕЙНОСТ НА КОМИТЕТА ПО ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛНИТЕ РЕСУРСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 30 АПРИЛ 1998 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИКВИДАЦИЯТА ИЛИ ФИНАНСОВОТО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПРЕОБЛАДАВАЩО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 5 ЮНИ 2000 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ФОНД "ПИТЕЙНА ВОДА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 14.07.2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 3.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 23 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 28 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2014 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 3 МАЙ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2007 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДУХОВНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 82 ОТ 2019 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 5 ЮНИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 10 МАЙ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 14 ЮЛИ 2023 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ЗА КООРДИНАЦИЯ В СФЕРАТА НА МЕРКИТЕ ЗА БОРБА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА - СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 24 МАРТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2021 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 28 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2014 Г. ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА (EUFOR CAR)

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...