По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 г.

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

В сила от 01.01.2021 г.
Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2021 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 Февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 16 от 23 Февруари 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми съгласно приложение № 1.
(2) Разходите по чл. 4 - 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се извършват в размер 95 на сто с изключение на делегираните бюджети в системата на предучилищното и училищното образование и Националния институт по метеорология и хидрология, посочен в колона 2 на приложение № 2. Останалите 5 на сто, посочени в колона 3 на същото приложение, се заделят за сметка на одобрените разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по отделни показатели, по преценка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет и се разходват при условията и по реда на чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(3) Максималните размери на новите задължения за разходи се извършват в намален размер в зависимост от ограничението на разходите по ал. 2.
(4) Предоставените трансфери за други бюджети по чл. 18 и 19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предоставят в размер 95 на сто, посочен в колона 2 на приложение № 3, като останалите 5 на сто, посочени в колона 3 на същото приложение, се предоставят при условията и по реда на чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(5) Бюджетното взаимоотношение с централния бюджет на разпоредителите с бюджет по чл. 48 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се извършва в размер 95 на сто, посочен в колона 2 на приложение № 4, като останалите 5 на сто, посочени в колона 3 на същото приложение, се разходват при условията и по реда на чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(6) Субсидиите и другите текущи трансфери и капиталовите трансфери за нефинансови предприятия по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предоставят в размер 95 на сто, посочен в колона 2 на приложение № 5, като останалите 5 на сто, посочени в колона 3 на същото приложение, се разходват при условията и по реда на чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...