По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

В сила от 23.02.2021 г.
Обн., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в общ размер 20 146 830 лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната през 2021 г. в размер 2 000 000 лв.;
2. разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите в общ размер 4 912 762 лв., от които:
а) за спасителни и неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р. Струма при км 38+000 с дължина 200 м, разрушена берма и лява предпазна дига при км 39+000 с дължина 200 м в землището на с. Илинденци, община Струмяни - 387 005 лв.;
б) за корекция на р. Марица "Капитан Андреево-граница" - реконструкция на част от корекция при ляв приток р. Хаяз, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград - 4 125 134 лв.;
в) за реконструкция и възстановяване на отводнителна помпена станция "Капитан Андреево 1", землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград - 400 623 лв;
3. трансфер по бюджета на О. С. за подпорни стени на улици - ляво между о.т. 40 и о.т. 50 и дясно между о.т. 44 и о.т. 49 в регулацията на с. Левуново, в размер 910 902 лв.;
4. трансфер по бюджета на Община Симитли в общ размер 1 730 183 лв., от които:
а) за аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на десния бряг по ул. Васил Левски, гр. Симитли - II етап - 1 358 225 лв.;
б) за аварийно-възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на ул. Христо Смирненски, гр. Симитли - 371 958 лв.;
5. трансфер по бюджета на Община Варна за изграждане на "Буна "Минерален басейн-крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к. "Св. св. Константин и Елена" о.т. 360 м до о.т. 360 к, община Варна - в размер 5 775 000 лв.;
6. трансфер по бюджета на Община Дългопол за ревизия и възстановителни СМР на Западно дере; облицовка на Централно дере от центъра до ул. Маршал Толбухин; ревизия и възстановителни СМР на Централно дере - покрита част, и до вливането му; СМР по открит отводнителен канал на жп прелез до заустването на р. Камчия, гр. Дългопол - етап II - в размер 540 972 лв.;
7. трансфер по бюджета на Община Кюстендил в общ размер 1 176 640 лв., от които:
а) за основно обновяване на храм "Успение Богородично", гр. Кюстендил - 1 036 552 лв.;
б) за аварийни мерки на минаре и аркада преддверие на джамия "Фатих Мехмед", бул. Цар Освободител № 95, гр. Кюстендил - 140 088 лв.;
8. трансфер по бюджета на Община Трън за аварийно възстановяване и реконструкция на моста при кв. Мурговица, гр. Трън, аварийно изграждане на подпорна стена на р. Ерма в регулацията на града и изграждане на подпорна стена на р. Ерма (500 м) в местността Ждрелото - 1 790 137 лв.;
9. трансфер по бюджета на О. Л. за възстановяване на здравен дом в с. Малчика - 189 391 лв.;
10. трансфер по бюджета на Община Гулянци за ремонт на част от ул. Гоце Делчев в с. Шияково и прилежащите към нея подпорни стени, при ОК 16 до ОК 74 - 563 447 лв.;
11. трансфер по бюджета на Община Иваново за укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхват на имоти № 803, 804, 805, 806, 807, в кв. 62 по плана на с. Пиргово, ул. Пиргос - 307 200 лв.;
12. трансфер по бюджета на О. Д. за изграждане на подпорна стена за възстановяване на улица между о.т. 88 и о.т. 91 по ЗРП на с. Осиково - 122 433 лв.;
13. трансфер по бюджета на Община Златоград за аварийно възстановяване на подпорна стена на ул. Изгрев, от о.т. 240 до о.т. 242, между кв. 19 и кв. 27 по ПУП на с. Долен - 84 216 лв.;
14. трансфер по бюджета на Община Неделино за подпорна стена и възстановяване настилка на път към кв. Пиличеви в с. Средец - 43 547 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 3 - 14 се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...