По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-22 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) - КОМАНДИР"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-22 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ) - КОМАНДИР"

ДВ. бр. 4 от 14.01.2022г.

В сила от 14.01.2022 г.
Издадена от министъра на отбраната
Обн., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2022 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 863010 "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - командир" от област на образование "Обществена сигурност и безопасност" и професионално направление 863 "Военно дело и отбрана" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...