Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТНОСНО ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАХРАНВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА МАР, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ПИСМА ОТ 1 И 2 НОЕМВРИ 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте продукта ни с БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТНОСНО ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАХРАНВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА МАР, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА ПИСМА ОТ 1 И 2 НОЕМВРИ 2021 г.

ДВ. бр. 36 от 13.05.2022г.

(Ратифицирано със закон, приет от 47-ото Народно събрание на 30 март 2022 г., ДВ, бр. 28 от 2022 г. В сила от 13 април 2022 г.)
Издадено от министерството на финансите
Обн., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г.

 

history

history Дами и господа:
1. Безвъзмездна финансова помощ към МАР
1.1. Позоваваме се на доклада, озаглавен "Допълнения към ресурсите на МАР: Деветнадесето захранване - МАР19: Десет години до 2030 г.: Растеж, хора и гъвкавост", одобрен от изпълнителните директори на МАР на 11 февруари 2020 г. ("Доклада на представителите") и приет от Управителния съвет на МАР с решение 244 от 31 март 2020 г. с периодични изменения в него, и на ангажимента на България като страна, която не е член на МАР и както е записано в Доклада на представителите, да направи еднократен доброволен принос към МАР. В подкрепа на този ангажимент се радваме да потвърдим намерението на България да предостави като безвъзмездна финансова помощ към МАР сумата от 2 700 000 евро ("безвъзмездната помощ от България"), която да бъде използвана от МАР в съответствие със сроковете и условията, посочени в настоящото Споразумение.
1.2. Безвъзмездната помощ от България се изплаща на МАР на две вноски, както следва:
(а) 1 800 000 евро на 15 юни 2022 г.
(b) 900 000 евро на 17 януари 2023 г.
2. Използване на безвъзмездната помощ от България
2.1. МАР използва безвъзмездната помощ от България за отпускане на финансиране под формата на безвъзмездни помощи и гаранции в допълнение към заеми.
2.2. Безвъзмездната помощ от България представлява част от общите ресурси на МАР в рамките на деветнадесетото захранване ("МАР19") и се използва за финансиране на проекти, одобрени от изпълнителните директори на МАР през периода на МАР19 (от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2023 г., с периодичните изменения в него). Няма да има конкретно заделяне на безвъзмездната помощ от България за отделни проекти.
3. Администриране на безвъзмездната помощ от България
3.1. Безвъзмездната помощ от България се използва и администрира от МАР в съответствие с условията на настоящото Споразумение и политиките и процедурите на МАР. МАР е отговорна само за изпълнението на онези функции, които са изрично определени в настоящото Споразумение, и на онези, които са й възложени в рамките на политиките и процедурите на МАР, и не е субект на никакви други задължения или отговорности към България.
3.2. С изключение на всякакви задължения, понесени от МАР в резултат на неизпълнение от България на задълженията й по параграф 4 по-долу, България не носи отговорност за: (а) всякакви искове или искания, отправени срещу МАР; или (b) всякакви дългове, щети или загуби, понесени от МАР, и в двата случая в резултат на изпълнение или неизпълнение от страна на МАР, (х) всякакви разпоредби на настоящото Споразумение, (у) политиките и процедурите на МАР или (z) всяка дейност, финансирана с безвъзмездната помощ от България или свързана с нея по друг начин. България не носи отговорност за дейността на никое лице, наето или ангажирано от МАР.
3.3. МАР се съгласява, че ако България стане член на Асоциацията, България може по всяко време след това да избере да преобразува сумата на безвъзмездната помощ от България, предоставена на МАР, в записване, което носи права на глас, при освобождаване на МАР от задълженията й по настоящото Споразумение. Преобразуването на тази сума от безвъзмездната помощ от България или на част от нея в записване се извършва, както е договорено между Асоциацията и България, при условия, при които България придобива права на глас, определени на същата основа като предвидената за членовете по Част ІІ към въпросния момент. Тези условия ще бъдат одобрени впоследствие от Управителния съвет.
4. Депозиране на безвъзмездната помощ от България
4.1. България депозира безвъзмездната помощ от България, както е предвидено в параграф 1.2 по-горе, в евро по следната сметка:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...