По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

ДВ. бр. 81 от 15.10.2019г.

Обн., ДВ, бр. 46 от 20 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 33 от 28 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 15 октомври 2019 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. взаимодействието, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи дейност в борбата с трафика на хора;
2. статута и задачите на приютите, центровете и комисиите по този закон за предоставяне на закрила и помощ на жертвите на трафика на хора;
3. мерките за предотвратяване и противодействие на трафика на хора;
4. мерките за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора, особено на жени и деца;
5. предоставянето статут на специална закрила на жертвите на трафика на хора, които сътрудничат на разследването.
(2) Законът има за цел осигуряване на взаимодействието и координацията между държавните и общинските органи, както и между тях и неправителствените организации за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и формиране на националната политика в тази област.