По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

ДВ. бр. 103 от 04.12.2020г.

Обн., ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 104 от 27 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. Този закон урежда:
1. условията, при които се поражда правото на работниците и служителите на гарантирани вземания, произтичащи от трудови правоотношения при несъстоятелност на работодателя;
2. създаването, функциите и дейността на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" при несъстоятелност на работодателя;
3. реда за изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите, произтичащи от трудовите правоотношения при несъстоятелност на работодателя.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...